Reklama
Reklama

Chcú svoje práva

S akými problémami sa stretávajú zdravotne postihnutí ľudia? - Zdravotne postihnutí ľudia sa stretávajú s problémami, ako je dostupnosť verejnej dopravy, kde chýba zvukové ozvučovanie zastávok i možnosť nastupovať a vystupovať bez väčších problémov. Takisto sa nám nedarí zamestnávať postihnutých tak, ako by sme si želali.
Počet zobrazení: 625
rozhovor-m.jpg

Monika Vrabľová, predsedníčka Slovenského zväzu telesne postihnutých občanov S akými problémami sa stretávajú zdravotne postihnutí ľudia? - Zdravotne postihnutí ľudia sa stretávajú s problémami, ako je dostupnosť verejnej dopravy, kde chýba zvukové ozvučovanie zastávok i možnosť nastupovať a vystupovať bez väčších problémov. Takisto sa nám nedarí zamestnávať postihnutých tak, ako by sme si želali. Všade sa stretávame s mnohými bariérami, preto by sme veľmi radi uvítali, keby sme mali viac bezbariérového prostredia. Zdravotne postihnutých trápi aj nedostupnosť kompenzačných, ortopedických a protetických pomôcok, ale aj ich cena či dizajn. Zlepšiť treba dostupnosť informačných a komunikačných technológií. Chýba nám aj ľahšia dostupnosť kultúrnych, športových a voľnočasových zariadení, nedostatky sú aj v oblasti vzdelávania. Slovensko ešte stále nechráni práva menšín tak, ako by malo. Ako hodnotíte udalosti okolo príjímania antidiskriminačného zákona? - Zdravotne postihnutí občania očakávajú, že všetky zásady návrhu antidiskriminačného zákona budú dodržiavané. Zdravotne postihnutým občanom by mal byť nápomocný hlavne v uplatňovaní rovnakého zaobchádzania, zamestnávania, ako aj v prostriedkoch právnej ochrany. Očakávame, že bude zosúladený s predpismi Európskej únie, t. j. že budú prijaté opatrenia na zamedzenie diskriminácie na základe rasy, etnickej príslušnosti, náboženstva, veku, telesného postihnutia a sexuálnej orientácie. Koncom októbra ste založili Národnú radu občanov so zdravotným postihnutím v SR, ktorú tvoria celonárodné organizácie, pracujúce v oblasti obhajoby práv zdravotne postihnutých. Aké sú jej ciele? - Poslaním NROZP v SR je zabezpečiť pre osoby so zdravotným postihnutím plnú dostupnosť základných a ľudských práv, presadzovať práva a odôvodnené požiadavky občanov so zdravotným postihnutím ako rovnocenný a nezávislý partner vo vzťahu k zákonodarným orgánom, k orgánom štátnej správy na všetkých stupňoch riadenia, k samosprávnym orgánom a k iným subjektom na Slovensku, ako aj v zahraničí a vytvárať priestor na diskusiu a koordinovať aktivity členských organizácií. Pokiaľ ide o naše ciele, chceme dosiahnuť rovnosť príležitostí pre všetkých občanov so zdravotným postihnutím, zvýšiť účinnosť spoločného pôsobenia občanov so zdravotným postihnutím za ľudské práva, plnú účasť a rovnosť vo všetkých oblastiach života v spoločnosti a vybudovať spoločnosť pre všetkých. Z hľadiska medzinárodných vzťahov a nášho budúceho členstva v Európskej únii sa NROZP bude uchádzať o riadne členstvo v Európskom fóre zdravotného postihnutia. Jeho prostredníctvom sa bude zúčastňovať na tvorbe a ovplyvňovaní európskej legislatívy a na zjednocovaní našej legislatívy s európskou. Ako hodnotíte aktivity ľudí proti rasizmu? - Aktivity ľudí proti rasizmu hodnotíme pozitívne. Všetky iniciatívy podporujeme. Sme radi, že ľudia proti rasizmu presadzujú aj požiadavky telesne postihnutých ľudí a odmietajú diskrimináciu. Čo by ste nám zaželali? - Vašej organizácii želáme, aby mala čo najmenej práce a vášmu dvojtýždenníku želáme, aby vaše informácie našli odozvu u tých, ktorí majú vplyv na pozitívne zmeny. Ako si vaša organizácia pripomenie Deň ľudských práv? - Rozbehli sme kampaň za odstraňovanie architektonických bariér, komunikačných bariér, ale aj bariér v našich mysliach. Asociácia zdravotne postihnutých občanov v SR spolu so samosprávou miest a obcí vyhlásila súťaž „Samospráva a Slovensko bez bariér.“ Odovzdávanie ocenenia najúspešnejšiemu projektu sa uskutoční 7. decembra na slávnostnom charitatívnom koncerte v Slovenskom národnom divadle. Do súťaže boli zapojené mestá a obce, ktoré vytvorili hodnotné diela v rámci odstraňovania architektonických bariér, čím pomohli k zlepšeniu kvality života zdravotne postihnutých občanov. Zároveň sa touto akciou poukázalo na nedostatky, t. j. na diskriminačné prvky v tejto oblasti.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama