Reklama
Reklama

Boľačky slovenskej ľavice

Potreba akcieschopnej, modernej socialistickej strany je stále akútnejšia. Súvisí s ťaživou sociálnou situáciou a hľadaním východísk z nej.
Počet zobrazení: 646
10_karikatura-m.jpg

Potreba akcieschopnej, modernej socialistickej strany je stále akútnejšia. Súvisí s ťaživou sociálnou situáciou a hľadaním východísk z nej. Nevyhnutné, ale tvrdo pravicovo orientované reformy, ktorých záťaž nesú široké vrstvy občanov žijúcich na hranici sociálnej únosnosti, si nesporne vyžadujú alternatívu v podobe ľavicových riešení a sociálne únosných reforiem. Občan by mal mať šancu vybrať si jasne vyprofilovanú, zjednotenú ľavicovú stranu už v najbližších voľbách do krajských samospráv a národnej rady. Situácii na ľavej časti politického spektra, ak sa ešte o ľavici dá vôbec hovoriť, je katastrofálna. Dnes už otázka stojí tak – rezignovať, rozplynúť sa v Smere alebo zjednotiť sa. Po tom, čo na to dlhodobo upozorňujú občania, začínajú si to priznávať i regionálne štruktúry a pod ich tlakom, vývojom preferencií, ale najmä v dôsledku straty reálneho politického vplyvu i väčšina čelných predstaviteľov ľavicových strán. Skončilo sa tak obdobie snáh o vlastnú cestu, sebazviditeľňovanie a po viac-menej úprimnej sebareflexii začínajú prevažovať snahy o zjednotenie ľavicových strán a budovanie novej strany. Východisko z tejto patovej situácie sa, žiaľ, hľadá veľmi zložito a neprimerane dlho. Zdá sa, že prvým krokom by mohlo byť vytvorenie únie strán SDĽ, SDA, ĽB, SP i ďalších strán sociálnodemokratického zamerania, pokiaľ si priznajú politickú realitu a budú chcieť prispieť k posilneniu ľavice na Slovensku. Je to prirodzené vzhľadom na relatívne silné miestne štruktúry i na ich medzinárodné zakotvenie v Socialistickej internacionále. Treba však brať do úvahy, že práve tieto strany voličov sklamali alebo nemali šancu presvedčiť ich a postupne dôjde k ich zániku transformáciou do nového politického subjektu. Práve preto môže byť únia len prvou fázou budovania životaschopnej ľavice. Skôr ako o integráciu musí preto ísť o novú stranu socialistického typu. Novú stranu budovanú na sociálnodemokratických princípoch, s novými, nezaťaženými lídrami, novým moderným programom a formami práce, ktorým občan porozumie. Nová strana by mala vychádzať zo spoločne obhajovaných princípov Socialistickej internacionály – demokracie, slobody, rovnosti príležitostí, solidarity a sociálnej spravodlivosti. Je dobré, že ľavicové strany neuvažujú pri jej formovaní o mechanickom zlučovaní ani o návratoch do minulosti, z ktorej chýb sa, dúfam, poučili. Cieľom je vytvorenie novej, modernej socialistickej strany, otvorenej pre všetkých tých, ktorí uznávajú princípy sociálnej demokracie. Nová strana by nemala byť stranou bezbrehého protestu, ale proreformnou alternatívou pravicovým, ultraľavicovým a populistickým stranám. Preto je nevyhnutné, aby svojimi odbornými riešeniami a osobnostným zázemím hneď od začiatku prispievala k modernizácii spoločnosti, presadeniu sociálne únosných reforiem, zastaveniu prepadu a k postupnému zvyšovaniu životnej úrovne väčšiny občanov. Sformovanie takejto ľavice si vyžaduje urýchlený, transparentný a najmä pre voliča zrozumiteľný postup, inak to môže byť zdĺhavý a pre viacerých i bolestivý pôrod. Slovenská ľavica má po páde na kolená možno poslednú šancu povstať. Či sa tak stane, ukážu už najbližšie mesiace. Autor je exposlancom NR SR

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama