Vyhlásenie Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu novely vysokoškolského zákona a k budúcnosti akademickej samosprávy na Slovensku

Počet zobrazení: 2949

I. Univerzita Komenského v Bratislave považuje autonómiu vysokých škôl a ich samosprávne riadenie, garantujúce ich nezávislosť na politickej moci, za piliere demokratickej plurality názorov. Princípy autonómie a samosprávy garantujú slobodu myslenia, slobodu vedeckého bádania a zaručujú skutočne slobodný výskum a výchovu a vzdelávanie budúcich generácií v duchu ideí humanizmu, kritického myslenia a dôstojnosti človeka – navyše „nadštandardné“ práva a prerogatíva akademického prostredia slúžia na prospech celej spoločnosti. 

foto_vyzva_univerzity.jpg

II. Univerzita Komenského v Bratislave kategoricky nesúhlasí so snahami politickej moci obmedziť autonómnosť a samosprávnosť vysokoškolského prostredia v Slovenskej republike. Novelu vysokoškolského zákona, ktorú aktuálne pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, dôrazne  odmietame a považujeme ju za snahu o politické ovládnutie vysokého školstva na Slovensku. Vyzývame predkladateľa novely, aby obnovil dialóg s tými, ktorých sa táto právna úprava bezprostredne týka, a aby ju v spolupráci s nimi prepracoval skôr, než ju predloží do legislatívneho procesu. 

III. Univerzita Komenského v Bratislave si vždy ctila dôstojný a rovnocenný dialóg s akýmkoľvek partnerom. Vyzývame týmto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na otvorenú diskusiu o zmenách vo vysokom školstve a sme pripravení na tejto celospoločenskej diskusii aktívne participovať a ponúkať konštruktívne riešenia. V tomto duchu pripravíme a predložíme širokej odbornej verejnosti vlastný návrh zmien potrebných na to, aby vysoké školy disponovali modernými a efektívnymi nástrojmi riadenia pri súčasnom zachovaní princípov autonómnosti a samosprávnosti svojho vnútorného prostredia, ktoré sú predpokladom zefektívnenia a skvalitnenia všetkých činností univerzity. 

IV. Univerzita Komenského v Bratislave vyzýva všetky vysoké školy a univerzity v Slovenskej republike, ako aj ich jednotlivých predstaviteľov, reprezentácie vysokých škôl, akademických či iných zamestnancov a študentov, aby toto vyhlásenie podporili a pripojili sa k nemu v záujme dosiahnutia efektívneho dialógu s vládou Slovenskej republiky.

28. 01. 2021 16.34 hod.
Oddelenie pre vonkajšie vzťahy RUK

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984