Reklama
Reklama

Vráti sa Kulichovo „duklianske“ súsošie na pôvodné miesto?

Rozhodnutie prvostupňového súdu hovorí za
Počet zobrazení: 3244

Dňa 19. apríla 2018 sa konalo pojednávanie na Okresnom súde Bratislava II ako miestne príslušnom súde, ktorý pojednával o žalobe rodiny pozostalých po autorovi, národnom umelcovi, akad. sochárovi Jánovi Kulichovi voči Vojenskému historickému ústavu v Bratislave. Rozhodlo o tom, že: „Žalovaný je povinný odstrániť neoprávnené zásahy a uviesť dielo do pôvodného stavu.“ Sudkyňa Oľga Nižňanská rozhodla zároveň tiež o tom, že sa má tak stať do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku. Rozsudok zatiaľ nenadobudol právoplatnosť, Vojenský historický ústav sa proti nemu podľa jeho advokáta odvolá.


12.-_dukliansky_pamatnik_-_povodny_stav_-_foto_p._zeliznnak.jpgDukliansky pamätník so súsoším Jána Kulicha Žalujem. Foto Peter Zelizňák / Creative Commons

Vo svojom rozhodnutí a zdôvodnení tohto rozsudku zrejme plne dala za pravdu tým ustanoveniam a argumentom autorského práva (ide o tzv. osobnostnú súčasť občianskych práv), ktoré hovoria o tom, že autor sa svojich autorských práv nemôže úplne vzdať, čo znamená, že ani vlastník diela nemôže svojvoľne poškodiť alebo zničiť akékoľvek dielo bez toho, aby takýto stav nebol posúdený, resp. aby v zmysle princípov vymožiteľnosti práva nebolo potrebné vykonať nápravu v prípade poškodzovania práv autora. Vojenský historický ústav v prípade rozsiahlych úprav pamätníka na Dukle (štátna symbolika) svojvoľne premiestnil ústrednú plastiku autora Jána Kulicha do interiérových priestorov Vyhliadkovej veže v areáli pamätníka bez toho, aby si vyžiadal stanovisko autora tohto diela, ktoré možno považovať za jedno z najvýznamnejších v európskom sochárstve v téme protifašistického boja a druhej svetovej vojny.

V časopise Bojovník, ako aj v  Slove sme informovali o tomto probléme, pričom už v závere roka 2014 viaceré výtvarné osobnosti, umenovedci a širšia verejnosť namietali voči riešeniam, ku ktorým pristúpil Vojenský historický ústav. K náprave boli vyzvané zainteresované subjekty a v ďalšej etape takéto riešenie požadovali na ministerstve obrany aj účastníci petície ad hoc. Bol som predsedom tohto petičného výboru.

Aj v súčasnosti vyzývame Vojenský historický ústav, aby seriózne pristúpil k náprave veci, a to tým viac, že sa autor diela nevyhnutnej nápravy nedožil. Zároveň upozorňujeme, že sa žalovaná strana domáhala „politického“ posúdenia danej veci, a to od odbojárskej reprezentácie. V tejto súvislosti pripomíname, že takéto vyjadrenia slovenské umenie nepozná.

Autor, PhDr. Ladislav Skrak, tajomník Klubu umelcov, spisovateľov a historikov pri ÚR SZPB a predseda Klubu výtvarných umelcov a teoretikov

SÚVISIACE
Stanovisko k odstráneniu súsošia Žalujem na Dukle
Načo je nám Kulich?

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama