Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Telegram Matúša Dulu, 30. októbra 1918, 5:35 ráno

Vzácny objav – Z archívu Nového slova
Počet zobrazení: 2367
Stručný zápis v diári šéfredaktora Nového slova, pondelok 17. október: „Volá V. Plevza: máme titulku – lebo D. Roll našiel originál telegramu M. Dulu z 30. októbra, 5 hodín ráno.“

Telegram Nové slovo uverejnilo v čísle 43 z 27. októbra 1988, text, ktorý uverejňujeme, k nemu napísal Viliam Plevza, predseda redakčnej rady Nového slova.
 

Vzácny objav


Aj významné historické dokumenty majú svoju históriu. Pátrame po determinantoch ich vzniku, po ľuďoch, ktorí ich formulovali. Zaujíma nás ich vplyv na dejinný pohyb, na udalosti, ktoré podnietili, na činnosť tried, spoločenských skupín i osobností. Osobitný význam majú dokumenty viažuce sa ku kľúčovým historickým medzníkom.

Zdalo by sa – a presvedčovali sme sa o tom vo vede i propagande, že heuristickú základňu k dejinám vzniku československého štátu už nie je možné rozšíriť, resp. že nie je už v silách vedeckých pracovníkov a archivárov rozmnožiť ju podstatne. A predsa nás pred niekoľkými dňami vzrušilo objavenie dokumentu, ktorý má neobyčajný historický význam. Ide o telegram Matúša Dulu, predsedu Slovenskej národnej strany a od 30. októbra 1918 Slovenskej národnej rady Národnému výboru československému do Prahy.

telegram_30.10_kopia_843.jpg

Dňa 30. októbra ráno po piatej hodine, t. j. ešte pred historickou predporadou slovenskej politickej a kultúrnej reprezentácie, na ktorej sa rozhodlo o založení a zložení Slovenskej národnej rady a o texte martinskej Deklarácie, poslal Matúš Dula do Prahy telegram, v ktorom sa uvádzalo: „Slovenská národná strana stojí na stanovisku bezpodmienečného a bezvýhradného samourčovacieho práva slovenského národa a na tomto základe vindikuje pre slovenský národ účasť na utvorení samostatného štátu, pozostávajúceho zo Slovenska, Čiech, Moravy a Sliezska. Matúš Dula.“

O existencii tohto neobyčajne cenného dokumentu sme nevedeli. Potvrdzuje rozhodnutie jedinej slovenskej buržoáznodemokratickej strany utvárať ďalšie vzťahy s najbližším slovanským národom na princípe sebaurčovacieho práva Slovákov a v spoločnom štátnom zväzku, a to v čase, keď sa v Martine – a vôbec na Slovensku – ešte nevedelo o udalostiach v Prahe 28. októbra 1918. Keďže absentovali informácie o utvorení samostatného československého štátu a o pôsobení prvej vlády republiky, bol telegram Matúša Dulu adresovaný – úplne prirodzene – Národnému výboru Československému.

A čo ďalšie osudy tohto dokumentu? V Prahe telegram prevzal zástupca „Pošty českých skautov v službách národnej vlády“. A potom zapadol do zabudnutia. Vzbudil však filatelistický záujem – vzhľadom na zvláštne skautské známky – a záhadným spôsobom sa dostal až do Veľkej Británie. Tam ho na filatelistickej aukcii kúpil pán Gösta Hedbom zo Švédska – a ten ho vystavil na Svetovej výstave poštových známok Praga ’88.

Dr. Dušan Roll by nebol takou osobnosťou našej kultúry, ako ho poznáme, keby nebol pri rozhodnutí švédskeho filatelistu darovať telegram Matúša Dulu i so spomínaným vybavením raritnými dvoma známkami príslušnej inštitúcie v Československu. Vo svojom liste Zväzu slovenských filatelistov z 27. septembra t. r. Gösta Hedbom vyslovil potešenie z toho, „že tento historický dokument chcete odovzdať Matici slovenskej v mojom mene, aby bol v budúcnosti uschovaný na tom mieste, odkiaľ bol odoslaný“.

- v. p. -

ns_43_27.10.1988-1.jpg

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama