Reklama
Reklama

Systémové ukrajovanie zdrojov zdravotníctva na Slovensku

Počet zobrazení: 4376

Zločin nie je len individuálny a skupinový, ale aj s prídomkom organizovaný. Takým organizovaným zločinom je aj také rozhodnutie decíznych – rozhodovacích orgánov (parlament, samosprávy), ktoré má za následok poškodzovanie záujmov občanov a organizácií verejnej správy v prospech vybraných jednotlivcov a ich spoločnosti (podniky). Poďme konkrétne k segmentu zdravotníctva a k dôsledkom reforiem spred desiatimi – dvadsiatimi rokmi.

Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VZP) bolo v roku 2016 spolu 2 083 pracovníkov. Obhospodarovali a slúžili pre 3 265 000 poistencov. Na jedného zamestnanca VZP pripadalo teda 1 567 poistencov. Prevádzkové náklady VZP boli v roku 2016 v sume 102 miliónov €.; na jedného poistenca v priemere 37 €. Pritom za celú oblasť činnosti mala stratu 112 miliónov €. Aj preto, že nevyčerpala možnosť čerpania zdrojov z podielu v nadväznosti na odvody na zdravotné poistenie približne o 0,2 bodu. Má stratu aj z likvidácie jednej zo súkromných zdravotných poisťovní.

Zo súkromných zdravotných poisťovní zostali v SR len dve.

Z toho v Dôvere 590 zamestnancov koncom roka 2016 slúžilo pre 1 422 000 poistencov. Na jedného zamestnanca tak pripadalo 2 410 poistencov. V Dôvere mali prevádzkové náklady v sume 37,7 milióna €, čiže na jedného poistenca 26,5 €. Čo je však dôležité z predmetu nášho vyššie uvedeného záujmu z oblasti systémového a legálneho spoločenského „zločinu“, že v Dôvere zo zdravotníckych odvodov dosiahli zisk (po zdanení) vo výške 12,8 milióna €.

V zdravotnej poisťovni Union mali v danom roku 471 000 poistencov pri 294 zamestnancoch a prevádzkovými nákladmi 13,2 milióna €. Dosiahli zisk 1,9 milióna €.

Dôvera a Union tak obhospodarovali 1 893 000 poistencov s 884 zamestnancami a prevádzkovými nákladmi takmer 51 miliónov €. To bolo v prepočte na poistenca necelých 27 €. Z činnosti dosiahli spolu zisk po zdanení takmer 15 miliónov €.

Z celospoločenského a ekonomického hľadiska jestvovanie súkromných zdravotných poisťovní na malom Slovensku nepovažujem za efektívne. A to najmä preto, že z čistých účelových odvodov len na zdravotníctvo a zdravie má niekto dosahovať súkromný zisk. Argument o „nejakej“ konkurencii a súťaživosti v službách v tejto oblasti veľmi neobstojí. Prax to aj dokázala. Tvorivosť a zlepšovanie systému sa vie zabezpečovať v normálnej organizácii v rámci verejného sektora a jeho kontroly.

Celkovo z odvodov na zdravotné poistenie zbytočne a najmä aj duplicitne s VZP sa minulo v roku 2016 na prevádzkové náklady takmer 151 miliónov €. Zbytočne a duplicitne s VZP bolo v zdravotníckej administratíve v roku 2016 o 884 pracovníkov navyše. Pri jestvovaní jedinej VZP by táto nemusela mať v roku 2016 stratu (v roku 2015 stratu nemala).

Je logické, že dosahovaný zisk po zdanení v súkromných zdravotných poisťovniach v roku 2016 v sume 15 miliónov € v danom segmente chýba na krytie potrieb zdravotníctva. Ak sa kritizujú jeho nedostatky – tie vyplývajú aj z jestvovania zisku v súkromných zdravotných poisťovniach.

Z porovnania vyplýva, že prevádzkové náklady VZP (102 miliónov €) by mali byť nižšie. V roku 2015 boli 88 miliónov €. Jej vyššie priemerné náklady na poistenca oproti nákladom v súkromných zdravotných poisťovniach sú však pochopiteľné z náročnejšej štruktúry poistencov a úloh s nimi. Okrem iného aj za oblasť prerozdeľovania odvodov na zdravotné poistenie so súkromnými zdravotnými poisťovňami.

Ak sa teda opodstatnene kritizuje nedostatok prostriedkov v zdravotníctve, tak to nie je len z nedostatočnej úrovne odvodov na zdravotné poistenie, ale aj z dôvodu ich plytvania na duplicitnú administratívu v súkromných zdravotných poisťovniach. VZP by ju zvládla sama a ich zrušením by duplicita automaticky odpadla. Žiaľ, k žiadnej zmene zrejme nedôjde. Výkup by bol drahý. Občania by si však mali uvedomiť, kam vznik súkromných zdravotných poisťovní viedol a ako výrazne prispel k nedostatkom v zdravotníctve. A nech si spomenú, ktorí neoliberálni politici k tomu doviedli (to je ten ich „organizovaný zločin“).

Kardinálnou otázkou tiež je: čím vlastne zahraničný kapitál vložený na založenie súkromných zdravotných poisťovní prispel k zlepšeniu zdravotníckeho systému na Slovensku, Vecne ničím. Pretože iba duplicitne nahradil časť agendy VZP, ktorá sa však pre to stenčiť nemohla. A tak tu majú otvorenú oblasť na získavanie a pretavovanie časti odvodov na zdravotné poistenie na zisk pre seba. A nie malý. Pri prevádzkových nákladoch v sume 51 miliónov € bol ich zisk (po zdanení) takmer 15 miliónov. Štátu, čiže nášmu ľudu sa z toho vrátila len daň zo zisku – 22 %.

Celkovo za obdobie 2005 – 2016 súkromné zdravotné poisťovne si „vyprodukovali“ zisk v sume okolo 95 miliónov € (po zdanení). Okrem toho sa duplicitne s VZP zbytočne v súkromných zdravotných poisťovniach na Slovensku minulo približne 800 miliónov € na správu, réžiu. Spolu takmer 900 miliónov €. Minimálne o túto sumu sa ochudobnili potenciálne zdroje systému zdravotníctva v SR.

Michal Majtán, ekonóm, čestný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama