SZPB ocenil umelcov, ďalšie osobnosti a inštitúcie

Počet zobrazení: 5755

V Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca, kde privítal a pozdravil hostí primátor Milan Ftáčnik, predstavitelia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov odovzdávali 12. novembra 2014 ocenenia osobnostiam z oblasti literatúry, hudby, výtvarného umenia, architektúry a historických vied, ako aj významným ustanovizniam a inštitúciám.

Ústredná rada SZPB na základe návrhu Klubu umelcov, spisovateľov a historikov udelila pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania vyznamenania a ocenenia umelcom – priamym účastníkom protifašistického odboja, ako aj umelcom, ktorí významne prispeli rozvíjaniu protifašistických, humánnych a pokrokových tradícií slovenskej kultúry a umenia. Keďže mnohí z nich už nie sú medzi nami, ocenenia udelené In memoriam prevzali ich príbuzní alebo zástupcovia inštitúcií. Ústredná rada SZPB ocenila aj činnosť inštitúcií a činiteľov, ktorí aktívne napomohli vysokej úrovni podujatí a osláv 70. výročia Slovenského národného povstania.

_dsc0619_2.jpg_dsc0640_2.jpg

Foto: Rastislav Polák


Z príhovoru Ing. PAVLA SEČKÁRA, PhD.,
predsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov


_dsc0655_2.jpgPovažujeme si za česť, ale aj za vzácnu príležitosť a povinnosť stretnúť sa vami, ktorí tvoríte pevný základ nášho protifašistického hnutia. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov si mimoriadne váži a ctí tých, ktorí sa pred 70-timi rokmi aktívne zúčastnili bojov Slovenského národného povstania a neskôr vyjadrili svojou tvorbou, svojím umením to, čo osobne zažili. Osobitne chceme oceniť vzácne pamätníky a portrétne diela, ktoré vytvoril majster sochár Vojtech Remeň k téme a podnetom 1. a 2. svetovej vojny v Bratislave, ale aj v rodnej Iliji a na iných miestach Slovenska. Osobitne nás teší, ak je dnes medzi nami Dr. Dušan Roll, ktorý bojoval v roku 1944 v mladom veku, a ktorý neskôr šíril slávu našej kultúry a umenia v oblasti ilustrácií a kníh pre deti a mládež. A platí to, samozrejme, aj o hodnotách invencie a iskrivej sviežosti, ktorá vyžaruje z diel majstra Alberta Marenčina. Skutočne nás teší, ak môžeme oceniť humánne a hrdinské diela, ale aj hlboko ľudské posolstvá a snaženia tých, ktorí svoj život a ideály venovali svojmu národu, svojim blízkym.

Pri príležitosti 70. výročia považovali sme za potrebné opýtať sa našich kultúrnych ustanovizní, tentoraz vedenia Rozhlasu a televízie Slovenska a Slovenského národného divadla, koho si ctia z povstaleckej tradície nášho umenia. Téma a podnety Slovenského národného povstania tvorili pozoruhodný historický a mravný zdroj, ale aj tvorivo zvládnutý pilier tohtoročnej dramaturgie rozhlasového a televízneho vysielania.

Osobitne nás teší, ak Slovenské národné divadlo opätovne načiera do klasického odkazu slovenskej protifašistickej témy a dramatiky, ale aj že si pripomína svojich slávnych bardov. Skvelý a hrdinský odkaz povstaleckého Frontového divadla – Andreja Bagara a Františka Zvaríka – sme si v tomto roku pripomenuli aj výstavou na Bratislavskom ´hrade. Dejiny nám pripomenuli aj osobnosť, ktorá tvorila spojivo rozhlasu a slovenskej divadelnej sféry, Gabriela Rapoša, iniciátora vzniku a vedúceho Slobodného slovenského vysielača Banská Bystrica.

Povstalecký rozhlas, to je aj burcujúci tón a výraz zvučky, neskôr Povstaleckého pochodu Jána Cikkera. Je to už viac ako 25 rokov, čo som mal možnosť rozvíjať úvahy a viesť rozhovor s národným umelcom Jánom Cikkerom, s týmto tvorcom moderného výrazu a tradícií slovenskej hudobnej tvorby.

 Naše stretnutie je významnou príležitosťou pripomenúť množstvo pozoruhodných osobností, doslova takmer práve ten tvorivý front, ktorý sa venoval a úspešne zvládol náročné podnety národno-oslobodzovacieho boja. Pripomeňme úspechy a hodnoty slovenskej grafiky, našej pomníkovej a pamätníkovej tvorby, a to vrátane svetovej úrovne architektonických riešení.  Ale zdôraznime aj tie piliere vývinu slovenskej poézie a prózy, aké predstavujú mená osobností ako Ladislav Novomeský, Ladislav Mňačko, Vladimír Mináč, Miroslav Válek, Ladislav Ťažký a ďalší.

Nemôžeme zabudnúť ani na Jozefa Nálepku, ktorý tak verne napísal o svojom bratovi Jánovi, ako statočne, odvážne bojoval tam – v ďalekom Bielorusku, čo bolo aj príkladom partizánskeho hnutia na Slovensku.

Ak dnes spomíname odkaz týchto osobností, ak dnes oceňujeme umenie a postoje mnohých ďalších, ktorí vytvorili vynikajúci pamätník dejinnej udalosti Slovenského národného povstania, ale aj oslobodenia našej vlasti, tým viac si dnes uvedomujeme, že tieto hodnoty a odkaz nemôžu byť mĺkve. Ale ani zakríknuté a podvyživené. Mnoho sme už vykonali, aby sme oživili sebavedomie a hrdinstvo, ktoré zostane ukážkou vlastenectva, lásky a vernosti k svojmu národu. Sme presvedčení, že máme všetky predpoklady a pevný základ, aby sme spolugarantovali pokrok a hodnoty života, ale aj mravné súžitie národov Európy. Blíži sa ten čas – budeme sláviť výročie oslobodenia a víťazstva nad fašizmom. Nesporne bolo potrebné poraziť agresora a  znamenalo to množstvo obetí. Dobre tomu rozumeli, preto týmto ideálom oddali svoj um a schopnosti tie najvzácnejšie osobnosti Slovenska.


Vyznamenania a ocenenia žijúcim a zosnulým osobnostiam z oblasti literatúry, hudby, výtvarného umenia, architektúry a historických vied, ako aj významným ustanovizniam a inštitúciám k 70. výročiu Slovenského národného povstania

Významné osobnosti – najvyššie odbojárske vyznamenanie Za vernosť – In memoriam:

Andrej BAGAR –
zakladateľ Frontového divadla, herec a režisér, riaditeľ Slovenského národného divadla. (Honoratívne prevzal generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Marián  Chudovský.)
PhDr. Jozef JABLONICKÝ, DrSc. – významný slovenský historik, spoluautor Slovníka Slovenského národného povstania a diela Z ilegality do Povstania venovaného občianskemu odboju.
Jozef NÁLEPKA – brat Hrdinu ZSSR a brigádneho generála In memoriam Jána Nálepku, významný predstaviteľ a aktivista protifašistického hnutia v Česku a na Slovensku. (Zomrel 2. októbra 2014 v Prahe.)
Gabriel RAPOŠ – zakladateľ a vedúci Slobodného slovenského vysielača Banská Bystrica
František ZVARÍK – operný spevák a herec, člen Frontového divadla z obdobia Slovenského národného povstania.


Priami účastníci odboja – pamätné medaily Za obetavú prácu pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov udeľované k 70. výročiu Slovenského národného povstania

Albert MARENČIN – spisovateľ, editor a medzinárodne uznávaná osobnosť v oblasti  výtvarnej tvorby.
Doc., akad. sochár Vojtech REMEŇ
– autor pamätných medailí a pomníkov odboja. (Zomrel 23. septembra 2014 v Banskej Štiavnici.) 
PhDr. Dušan ROLL – medzinárodne uznávaná osobnosť slovenskej knižnej  kultúry a ilustrácie kníh pre deti (BIB).


Ustanovizne a inštitúcie rozvíjajúce odkaz – Čestné uznania Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov udeľované k 70. výročiu Slovenského národného povstania

Historický ústav Slovenskej akadémie vied – riaditeľ PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
Múzeum židovskej kultúry SNM– riaditeľ prof., PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.                         
Slovenské národné múzeum – generálny riaditeľ PhDr. Viktor Jasaň.
 

Zosnulí  umelci, priami účastníci odboja – Čestné uznania Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov udeľované k 70. výročiu Slovenského národného povstania

Umelecký fotograf Karol KÁLLAY
– autor autentických povstaleckých fotografií a viacerých reprezentatívnych spomienkových publikácií.
Národný umelec, prof. Vincent HLOŽNÍK – autor grafických cyklov, ilustrácií, známok a významných maliarskych diel k téme protifašistického odboja.
Zaslúžilý umelec, akad. maliar Jozef BALÁŽ – autor grafických cyklov, ilustrácií  a známkovej tvorby venovanej odkazu Slovenského národného povstania.
Národný umelec Ladislav NOVOMESKÝ – básnik a predstaviteľ ústredných orgánov protifašistického odboja v období Slovenského národného povstania.
Ladislav MŇAČKO – spisovateľ.
Národný umelec Vladimír MINÁČ – spisovateľ.
Zaslúžilý umelec Miloš KRNO – spisovateľ.
Peter KARVAŠ – dramatik.


Umelci rozvíjajúci odkaz, zosnulí – Čestné uznania Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov udeľované k 70. výročiu Slovenského národného povstania 

Národný umelec Ján CIKKER, hudobný skladateľ – autor znelky Slobodného slovenského vysielača, Pochodu povstalcov, atď. (Honoratívne prevzali Nadácia a Múzeum J. Cikkera v Bratislave.)
Národný umelec, prof. Orest DUBAY – autor viacerých grafických cyklov a ilustrátorskej tvorby k téme Povstania a  víťazstva nad fašizmom.
Národný umelec, architekt Dušan KUZMA – autor viacerých pomníkových diel a popredný predstaviteľ modernej memoriálnej architektúry Slovenska.
Národný umelec, prof. Ladislav SNOPEK – autor viacerých svetoznámych pomníkových diel venovaných SNP a oslobodeniu Slovenska.   
Ladislav ŤAŽKÝ – spisovateľ, autor memoárovej literatúry k téme zajateckých táborov.
Zaslúžilý umelec, akad. sochár Alexander TRIZULJAK – autor sochárskych diel a pomníkovej tvorby k téme oslobodenia.
Národný umelec Miroslav VÁLEK – básnik a kultúrnopolitický pracovník.
 

Inštitúcie – pamätné medaily Za obetavú prácu pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov udeľované k 70. výročiu Slovenského národného povstania

Rozhlas a televízia Slovenska – Václav Mika, generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska.
Slovenské národné divadlo – Marián Chudovský, generálny riaditeľ Slovenského národného divadla.


Umelci a ďalšie osobnosti rozvíjajúce odkaz protifašistického odboja – pamätné medaily Za obetavú prácu pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov udeľované k 70. výročiu Slovenského národného povstania

PhDr. Jozef BYSTRICKÝ – významný a angažovaný slovenský vojenský historik.
MUDr. Pavol DUBČEK – lekár, prezident Spoločnosti Alexandra Dubčeka.
Marta GAJDOŠÍKOVÁ – riaditeľka Dvojky, zodpovedná za prípravu koncepcie vysielania STV v rámci osláv 70. výročia SNP.
Doc., akad. maliar Stanislav HARANGOZÓ – maliar a grafik, výtvarný pedagóg, autor viacerých reprezentatívnych výstav v zahraničí, účastník odbojárskych výstav k výročiam
Dušan HUDEC – režisér­-dokumentarista.
Eva Mária CHALUPOVÁ – herečka.
Prof., akad. sochár Jozef JANKOVIČ – autor významných pomníkových realizácií – B. Bystrica, Kováčová, atď.
PhDr. Ivan KAMENEC, CSc. – významný a angažovaný slovenský historik a vysokoškolský pedagóg.
PhDr. Pavol KANIS, CSc. – historik a publicista, významný odborník dejín protifašistického odboja.
Národná umelkyňa Mária KRÁĽOVIČOVÁ – herečka.
Národný umelec, prof. Ján KULICH – autor viacerých pomníkových realizácií, portrétov. a medailérskej tvorby k téme Slovenského národného povstania a oslobodenia. 
Prof., PhDr. Jozef LEIKERT, CSc. – básnik, spisovateľ a historik.
Martin MARKO – producent, autor námetu projektu „Moje Povstanie“.
Ing. Milan MEDÚZ – maliar, autor významných symbolických portrétov osobností. a kompozícií z udalostí národných dejín.
Národná umelkyňa, akad. sochárka Klára PATAKIOVÁ – autorka viacerých vynikajúcich pomníkových diel a portrétnej tvorby k téme a podnetom odboja.
Akad. sochár Štefan PELIKÁN – autor viacerých významných pomníkových realizácií a portrétnych diel k téme Slovenského národného povstania.
Akademik Viliam PLEVZA – významný odborník dejín protifašistického odboja.
PhDr. Emil POLÁK – editor internetového portálu SLOVO a niekdajší šéfredaktor Nového slova
Národný umelec, akad. sochár Arpád RAČKO – autor viacerých monumentálnych sochárskych diel a medailí venovaných heroizmu boja proti fašizmu.
Ing. Alexander ROZIN – predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ Incheby, a. s.
Akad. maliar Ivan SCHURMANN – autor významných grafických súborov, ilustrácií a známkovej tvorby.

FOTOGALÉRIA

_dsc0675_2.jpg

_dsc0685_2.jpg

_dsc0765_2.jpg

_dsc0769_2.jpg

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984