Reklama
Reklama

Príbeh Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov

Počet zobrazení: 5366

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov (VSSS) vzniklo v roku 1993 ako vydavateľstvo zamerané na vydávanie umelecky hodnotnej, predovšetkým pôvodnej literatúry.

Jeho prvým riaditeľom v rokoch 1993 – 1997 bol súčasný čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov Jaroslav Rezník, druhým riaditeľom v rokoch 1997 – 2003 bol Alexander Halvoník. Obaja vykonali kus záslužnej práce a postavili základy pre rozvoj prestížneho vydavateľstva. Vydavateľstvo sa orientovalo predovšetkým na pôvodnú tvorbu, aj keď už aj v tých časoch sa prezentovalo viacerými pozoruhodnými opusmi z oblasti umeleckého prekladu. Za všetky by som rád spomenul napríklad Viktora Jerofejeva a jeho Ruskú krásavicu, laureátov Nobelovej ceny Le Clézia – Zlatá rybka a  Güntera Grassa – Moja zelená lúka, či súčasnú významnú ruskú autorku Ľudmilu Ulickú – Sonička.

Poslanie a postavenie medzi slovenskými vydavateľstvami

01_d.schweickart._po_kapitalizme.jpgZásadným problémom vydavateľstva, ako je VSSS, je, že jeho hlavnou činnosťou nie je tvorba zisku, ale povedzme „verejná služba“, teda prinášanie nekomerčných, ale zaujímavých kníh slovenskému čitateľovi. To je v podmienkach, aké panujú na slovenskom knižnom trhu, veľmi ťažké .

Postavenie vydavateľa na Slovensku v dnešných časoch je možné charakterizovať permanentnou frustráciou. Spôsobuje ju predovšetkým veľká priepasť medzi vydavateľskými plánmi či ideami a možnosťami ich realizácie. Napriek tomu sa VSSS za vyše dvadsať rokov svojej existencie vyprofilovalo na prestížne vydavateľstvo, orientujúce sa predovšetkým na vydávanie pôvodnej poézie a prózy, ale i umeleckého prekladu kníh z oblasti literatúry faktu. Vydávame aj knihy z oblasti filozofie, ale aj knihy reflektujúce smerovanie a vývoj spoločnosti.

Počtom vydaných titulov sme sa dostali medzi rešpektované plnoformátové vydavateľstvá, teda vydavateľstvá vydávajúce široké spektrum žánrov kníh. Dnes je VSSS v počte vydaných titulov za rok približne na šiestom mieste po Slovenskom pedagogickom nakladateľstve (SPN) a Mladých letách (ML), ktoré každoročne vydajú niekoľko stoviek titulov, sú to však predovšetkým dotlače učebníc. Približne štyristo titulov každoročne vydá Ikar, vyše sto titulov Slovart. VSSS každoročne vydá niečo medzi tridsiatimi až štyridsiatimi titulmi, pričom rekordný počet štyridsaťosem titulov sme vydali v roku 2009. VSSS teda vydáva relatívne veľa titulov, čo sa týka počtu, ale pri relatívne nízkom náklade na jeden titul. To spôsobuje, že množstvo práce, logistika, teda účtovníctvo, distribúcia a propagácia našich kníh, kladie na nás nároky porovnateľné s veľkými vydavateľskými domami, čo však musíme zvládnuť s neporovnateľne nižšími ľudskými i finančnými zdrojmi.

02_f.capra_._skryte_suvislosti.jpgAko už bolo spomenuté, postupom času sa vydavateľstvo vyprofilovalo na širokospektrálne vydavateľstvo, ktoré vydáva relatívne široký záber žánrov. Táto skutočnosť je čiastočne motivovaná aj nastavením grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorý neumožňuje, resp. sťažuje špecializáciu vydavateľstva na jeden typ literatúry.

Naše ambície a edície

VSSS reflektujúc tieto skutočnosti založilo viacero špecifických edícii, ktoré dotvárajú jeho profil. Už v roku 2004 vznikla edícia Knižnica svetových autorov (KSA) orientujúca sa na najzaujímavejšie diela umeleckého prekladu a edícia Pohľady za horizont vydávajúca pôvodné a prekladové diela súčasných spoločenskovedných  mysliteľov. V Edícii svetových mysliteľov vydávame diela klasikov estetického či spoločenskovedného myslenia. Výpočet uzatvára edícia Antická knižnica.

V edícia zaoberajúcej sa vydávaním najkvalitnejších titulov z oblasti umeleckého prekladu Knižnica svetových autorov prvým opusom bola zbierka poviedok ruského klasika Leonida Andrejeva Rozhovor uprostred noci. Dodnes v tejto edícii vyšlo vyše dvadsať titulov. Okrem iných aj diela Leonida Andrejeva, Ivana Sergejeviča Turgeneva, Thomasa Bernharda Antonia Lobo Antunesa, Georgea Orwela, Viktora Pelevina, Vladimira Fiodoroviča Odojevského. Nezanedbávame ani nemecky píšucu literatúru. Nedávno sme vydali dielo mladej nemeckej autorky Judit Herrmanovej Nič než prízraky, tento rok sme zase siahli po významnej rakúskej autorke Evelyn Grillovej, ktorej román Zberateľ by mohol zarezonovať aspoň u odbornej germanistickej verejnosti. 03_j.fulcher._kapitalizmus.jpgNemožno nespomenúť vydanie diela jednej z najvýznamnejších nemeckých autoriek Moniky Maronovej Posledné morény. Z tohto súdka by som rád spomenul aj prvé slovenské vydanie kongeniálneho cestopisu známej autorskej dvojice Iľju Iľfa a Jevgenija Petrova Putovanie po Amerike. Tohto roku pripravujeme podobný edičný počin – prvé slovenské vydanie memoárov laureáta Nobelovej ceny za literatúru Vladimíra Nabokova Pamäť, prehovor. Som veľmi rád, že sa nám podarilo vydať útlučké dielo Jordana Radičkova Hady na lúkach (posledný, bohužiaľ, až posmrtne vydaný preklad Emila Kudličku). Tento brilantný bulharský autor viackrát nominovaný na Nobelovu cenu je dnes na Slovensku neprávom prehliadaný. Snažíme sa mapovať všetky väčšie literatúry, preto sa do nášho hľadáčiku dostalo aj dielo Erika Faya Muž, čo zmizol bez stopy. Bez pochýb patrí k tomu najzaujímavejšiemu, čo v poslednom čase vo Francúzsku vyšlo. Potom sme si uvedomili, že mnohé zásadné diela svetovej literatúry sú celým generácie nedostupné. Novým vydaním zbierky poviedok Jeana-Paula Sartra Múr sme sa snažili tento dlh aspoň čiastočne splatiť. Aj preto sme sa podujali postupne vydať dosiaľ nepreložené Sartrove zásadné diela – jeho debutový román Hnus a filozofickú autobiografiu Slová.

07.wells_.ostrov_doktora_moreaua.jpgRadi by sme pokračovali aj vo vydávaní diel klasikov sci-fi a postupne tak priniesli slovenským čitateľom všetky dosiaľ nepreložené diela Herberta Georgea Wellsa. Dosiaľ sme vydali Vojnu svetov a Ostrov doktora Moreaua.

Náš záväzok vydať každý rok aspoň jedno dielo ruského autora sa nám zatiaľ darilo plniť. V poslednom čase to boli diela Alexandra Ivanoviča Kuprina V tajomnom šere, Cesta z Petrohradu do Moskvy Alexandra Nikolajeviča Radiščeva, alebo už spomenutý brilantný cestopis legendárnej autorskej dvojice Iľf – Petrov Putovanie po Amerike.

V snahe priniesť slovenským čitateľom diela preverené auditom niekoľkých tisícročí, založili sme edíciu Antická knižnica a som veľmi rád, že už jej prvý titul Myšlienky k sebe od Marca Aurélia bol taký úspešný, že prvý náklad sa vypredal v podstate za tri mesiace a pripravili sme dotlač na vianočný trh. Verím, že aj druhý titul tejto edície Životopisy slávnych filozofov Diogena Laertiského bude aspoň porovnateľne úspešný. Pokračovali sme Zápiskami o vojne v Gálii Gaia Iulia Caesara a Tuskulskými rozhovormi Marca Tullia Cicera. Zatiaľ ostatným titulom tejto edície sú Suetoniove Životopisy rímskych cisárov.

04_j.-j.rousseau._o_povode.jpgPred siedmimi rokmi sme prišli aj s úplne novou edíciou Knižnica svetových mysliteľov. Prvým titulom v tejto edícii boli Eseje Michela de Montaigne. Nasledovali diela Charlesa Montesquieua O veľkosti a úpadku Rimanov a Perzské listy, vydali sme aj Erazma Rotterdamského – jeho Chválu bláznivosti, prvý slovenský preklad diel Jeana-Jacquesa Rousseaua O pôvode a príčinách nerovnosti medzi ľuďmi či jeho Rozpravu o vedách a umeniach. Ďalej to boli Rameauov synovec či D´Alembertov sen od Denisa Diderota.

Záujem čitateľov vzbudili aj knihy edície Pohľady za horizont, v ktorých sme popri dielach Ulricha Becka, Petra Singera a Zygmunta Baumana vydali aj tri knihy jedného z najvýznamnejších amerických mysliteľov a neohrozeného kritika americkej vnútornej i zahraničnej politiky Noama Chomského Čo povieme platí, Mocenské systémy a Imperiálne ambície. Okrem toho sme vydali aj dielo veľmi zaujímavého nemarxistického mysliteľa Michaela Alberta Naša nádej – Život po kapitalizme ako aj prácu chicagského profesora ekonomiky Davida Schweickharta Po kapitalizme. Ekonomická demokracia. K top titulom tejto edície musíme zaradiť knihu Pavla Dinku Besy kapitalizmu alebo začiatok novej éry? Je to unikátny knižný projekt, v ktorom sa autorovi podarilo urobiť rozhovory so sedemnástimi poprednými českými, slovenskými a svetovými mysliteľmi kriticky reflektujúcimi súčasnú formu kapitalizmu. Okrem toho tento autor, rešpektovaný mediálny analytik, vydal v našom vydavateľstve ďalšie štyri úspešné tituly: Slovenské masmédiá – metódy manipulácie, Zápasy o slovenčinu, Žurnalisti – lovci vo svorke a nakoniec Mediálne pasce alebo mozog v nádrži. 09_p.dinka_._zurnalisti_-_lovci_vo_svorke.jpgPri reflexii globalizácie ako problému sa neuzatvárame do jednej ideologickej škatuľky, a preto sme okrem už spomenutých prevažne ľavicových mysliteľov vydali aj dielo kresťanského konzervatívca, rakúskeho profesora Friedricha Romiga. Vo svojej knihe Práva národa kritizuje globalizáciu z hľadiska kresťanského konzervatívca a smerovanie súčasného sveta reflektuje z pozícii pápežských sociálnych encyklík a z pozícii kresťanského sociálneho učenia cirkvi. No a nedá mi nespomenúť vydanie diela Nikolaja Onufrijeviča Losského Dostojevskij a jeho kresťanský svetonáhľad s brilantnou štúdiou profesora Červeňáka. Toto dielo významného ruského filozofa dlhé roky pôsobiaceho na Univerzite Komenského malo veľmi pozitívny ohlas a radi by sme v podobných vydavateľských počinoch pokračovali i naďalej.

Vyhľadávanie talentov – laureáti ceny Ivana Kraska

Veľmi dôležitou úlohou nášho vydavateľstva je aj vyhľadávanie nových literárnych talentov. Od roku 2003 sme veľakrát bodovali v cene Ivana Krasku za najlepší literárny debut autorov do tridsaťpäť rokov. Na obežnú dráhu slovenskej literatúry sme postupne poslali nasledujúcich autorov ocenených touto prestížnou cenou: Andrej Šeliga, Jaroslav Klus, Pavol Garan, Peter Staríček, Rado Tomáš, Katarína Džunková, Martin Dzúr a verím, že podobne zaboduje aj Martin Chudík. Ku  kmeňovým autorom nášho vydavateľstva iste môžeme zaradiť aj Vladimíru Komorovskú, ktorá u nás postupne vydala tri pôvodné knihy a množstvo prekladov, ako aj viacero knižných opusov z pera Berca Trnavca či Igora Galla.

10_e.kastner.emil_a_detektivi.jpgKnihy pre deti

Pravidelne vydávame aj knihy pre deti. Pri týchto tituloch, samozrejme, dbáme na to, aby obrazová zložka bola rovnocenná textovej či obsahovej, a tak diela Anity Tešovičovej, Igora Gallu, Júliusa Balcu, Marty Hlušíkovej, Petra Kubicu, Jaroslava Rezníka či Kataríny Habovštiakovej sú dotvárané brilantnými ilustráciami Martina Kellenbergera, Zuzany Kubicovej či Miroslava Strnadela. Ale aj svetových klasikov tohto žánru. Veľa generácii čitateľov sa znova vracia k dielam autorov ako je Félix Salte a jeho Bambi, Edmondo De Amicis Srdce či Frances Hodgson Burnettová Malý lord Fauntleroy. Vydávame aj diela českých klasikov detskej literatúry – Macko Mrmláč valachom od Jaroslava Vodrážku či Utečenec na vtáčom strome od Ondřeja Sekoru.

Po veľmi slušnom úspechu s novým vydaním knihy Alojza Medňanského Dávne povesti o hradoch sme čitateľom priniesli aj jeho ďalšiu jeho knihu – Malebná cesta dolu Váhom. Na a ako najväčší prínos v tomto „segmente“ by som rád ohlásil prvé slovenské vydanie Nevedka na Mesiaci. Tým pádom sa k slovenským, prevažne detským čitateľom dostanú v podstate všetky diela Nikolaja Nosova. Inak povedané, cela plejáda kníh o Nevedkovi a jeho „dobrodružstvách“ je kompletne preložená aj v slovenčine.

Kľúčoví autori

06_e.farkasova.na_rube_platna.jpgSme veľmi radi, že ku kmeňovým autorom nášho vydavateľstva patrí aj Etela Farkašová, filozofka, esejistka, poetka a prozaička literárnou kritikou veľmi oceňovaná. Od roku 2004 sme jej vydali spolu šesť kníh, z nich viaceré boli ocenené či už Literárnym fondom alebo cenou Bibliotéky pre najlepšiu ženskú autorku roka. Kmeňovým autorom nášho vydavateľstva bol aj Ladislav Ťažký. V posledných rokoch tento autor vydával všetky svoje diela len v dvoch vydavateľstvách – vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov a vo Vydavateľstve Matice slovenskej, pričom my sme vydávali takpovediac jeho zlatý fond, teda jeho kľúčové diela, ktoré napísal v čase zenitu svojich tvorivých síl: Amenmária – Samí dobrí vojaci, Evanjelium čatára Matúša a „trilógiu“ sme ukončili novým vydaním diela Pivnica plná vlkov – prvým slovenským románom, ktorý proces kolektivizácie neopisuje schematicky, ale v plnej zložitosti tohto procesu. Okrem toho sme vydali aj jeho cestopis Očami pútnika, a obzvlášť sme hrdí na to, že aj svoju poslednú knihu Moji majstri zveril nášmu vydavateľstvu. Som tiež veľmi rád, že jeden z najvýznamnejších bardov slovenskej poézie Viliam Turčány si vybral práve naše vydavateľstvo, aby sme k jeho osemdesiatemu výročiu narodenia vydali výber z jeho poézie, ktorú vydal v posledných pätnástich rokoch.

Memoáre a historická spisba

08_m._bauerlein._najhlupejsia.jpgNerezignovali sme ani na vydávanie historickej, resp. historiografickej literatúry. Po vydaní memoárov Tida J. Gašpara Pamäti I a pamäti II sme vydali memoáre Štefana Janšáka Vstup Slovákov medzi slobodné národy. Podarilo sa nám vydať dobovú biografiu Milana Hodžu pod názvom Slovenský Perikles. Prvá časť od Igora Thurzu mapuje jeho detstvo a mladosť, jeho pôsobenie v politických funkciách, vzostupy a pády až po jeho smrť v exile, druhú napísala súčasná historička Alena Bartlová. Keď sme už pri historickej literatúre, alebo aspoň pri literatúre popularizujúcej históriu, nemôžem nespomenúť dielo člena francúzskej akadémie vied Charlesa Diehla Postavy z byzantských dejín, v ktorých opisuje pohnuté osudy byzantských cisárovien pútavým, nie však povrchným spôsobom. Relatívne veľký čitateľský úspech majú aj biografie z pier majstrov tohto žánru – André Mauroisa René alebo život vikomta de Chateaubriand či brilantná analýza moci a ovládania z pera Stefana Zweiga Svedomie proti násiliu, v ktorom sa venuje kontroverznej osobnosti náboženského reformátora Jána Kalvína.

Vydavateľské pomery a situácia na slovenskom knižnom trhu

Dvadsať rokov pôsobenia Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov na slovenskom knižnom trhu preverilo životaschopnosť takto nastaveného modelu vydavateľstva. Iste, nebolo a nie je  to ľahké. V čase, keď je platobná morálka na najnižšej úrovni za celé porevolučné obdobie, ak akútnymi problémami knižného trhu je kolabujúca distribučná sieť, stále sa znižujúce náklady kníh, je už len základné prežitie takéhoto vydavateľstva malým zázrakom. Na druhej strane vydávanie kníh nie je klasické zamestnanie, je to skôr poslanie založené na idealizme, vďaka ktorému sa stále, aj navzdory podmienkam a dobe, v ktorej sa dnes nachádzame, vydávajú kvalitné knihy.

Verím, že napriek ťažkostiam, s ktorými sa dnes a denne boríme, dokážeme vytrvať a budeme ešte dlho prinášať náročným čitateľom kvalitné a zaujímavé literárne opusy.

Vyšlo v Literárnom týždenníku č. 43 – 44/2013, venovanom 90. výročiu založenia Spolku slovenských spisovateľov. Titulok a drobné úpravy Slovo.

 

 
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa anton b.
#1
anton braxatoris
22. december 2013, 10:41

suhlasim, je to maly zazrak, ze vydavatelstvo VSSS este existuje v nasich casoch vseobecneho poprevratoveho upadku. skuste aj nejake reedicie z obdobia rokov 1965-1970, vychadzali vtedy velmi zaujima knizky. napriklad Rudolfa Slobodu, Jana Johanidesa (Nie, Podstata Kamenolomu), Jana Lenca atd. prajem vela uspechov, vzdy ked idem okolo, sa rad zastavim...

Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama