Pozvánka na seminár: Kam kráčaš, agrokomplex?

Počet zobrazení: 3271

logo_agro1.jpgNezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky
Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky

Premeny slovenského vidieka, 
trendy ďalšieho vývoja v agrorezorte a na vidieku

 

 

Miesto: Penzión Harmónia, Modra - Harmónia, Okružná ul. č. 3173P
Termín: 16. – 17. mája 2017 od 10:00 hod.

Pred rokom 1990 pracovalo v slovenskom Agrokomplexe viac ako 360 tisíc pracovníkov, v súčasnosti iba 55 tisíc. Najdôležitejším partnerom miestnej územnej samosprávy na vidieku boli jednotné roľnícke družstva a štátne majetky, ktoré vytvárali pracovné príležitosti. starali sa o životné podmienky vidieckeho obyvateľstva, podporovali výstavbu rodinných domov, údržbu krajiny a infraštruktúry na vidieku.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s možnosťami podpory rozvoja vidieka pre obce, neziskové organizácie a podnikateľov z verejných finančných prostriedkov a Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Poukázať na potrebu spolupráce obcí, neziskového sektora a podnikateľov pri zlepšovaní životných podmienok a zamestnanosti obyvateľov slovenského vidieka. Zároveň uskutočniť vzájomnú výmenu skúseností z realizácie úspešných projektov obnovy vidieka a agrokomplexu na Slovensku. Exkurzia do vybraných zariadení na Malokarpatskej vinnej ceste (MVC). Seminár je určený pre starostov, agropodnikateľov, pedagógov a neziskový sektor.

Program seminára a exkurzie:

16. mája 2017 (utorok)

9:00 – 10:00 hod. – prezentácia, ubytovanie
10:00 – 10:10 hod. – privítanie účastníkov a otvorenie seminára, Ing. František Mach, CSc., čestný predseda SZVTA
10:10 – 10:40 hod. – Premeny slovenského vidieka, PhDr. Stanislav Buchta, CSc.
10:40 – 11:10 hod. – Vidiecka turistika a agroturistika zvyšuje hospodársky a sociálny rozvoj obcí a regiónov, Ing. František Mach, CSc.,Ing. Juraj Kerekeš
11:10 – 11:40 hod. – Aktuálne problémy výroby a predaja slovenských potravín v obchodných  reťazcoch, Daniel Poturnay, Potravinárska komora Slovenska
11:40 - 12:00 hod. – diskusia

12:00 – 13:00 hod. – obed

13:00 – 13:40 hod. – Minulosť, súčasnosť a budúcnosť slovenského poľnohospodárstva, postavenie Slovenska v krajinách V4,  doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.
13:40 – 14:10 hod. – Závery z kolokvia odborníkov v agrorezorte Slovenskej republiky, Ing. Ladislav Lysák, DrSc., NEZES
14:10 – 14:30 hod. – Rodinné farmy verzus poľnohospodárska veľkovýroba, PhDr. Eduard Šebo
14:30 – 15:00 hod. – Poznatky a skúsenosti vo vidieckom rozvoji, Mgr. Zuzana Nebusová, starostka obce Spišské Tomášovce, držiteľka štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy a rozvoj v oblasti územnej samosprávy
15:00 – 15:20 hod. – Pracovná mobilita na slovenskom vidieku,  Ing. Mária Behanovská, VIPA SK

15:20 - 15:50 hod. – prestávka

15:50 – 16:10 hod. – Spomienka na osobnosť Ing. Jána Janovica, CSc., exministra, vedca, organizátora, autora publikácie Kam kráčaš agrokomplex?, Ing. Peter Baco PhD., exminister a exposlanec Európskeho parlamentu, spolupracovník Ing. Jána Janovica, CSc.

Motto Jána Janovica: „Tam kde nie je vyspelý vidiek, nie je vyspelý ani štát.“

16:10 - 18:00 hod. – Panelová diskusia na tému: Ako byť úspešný v súčasnom podnikaní na slovenskom vidieku? Ing. Vladimír Chovan, Ing. Vojtech Tĺčik, PhD., Ing. Elemír Foltín, Śtefan Píri, Ing. Zdenka Śuranská 
V diskusii vystúpia ocenení agropodnikatelia v TOP AGRO a ďalší podnikatelia na vidieku najmä v agroturistike. Na seminár budú pozvané ďalšie ocenené osobnosti, starostovia vybraných obcí, zástupcovia riadiacich inštitúcii, stredných a vysokých škôl a ďalšie osobnosti slovenského vidieka, ktorí budú mať možnosť v diskusii vyjadriť svoje poznatky z vývoja slovenského vidieka.

18:00 19:00  hod. večera

19:30 22:00 hod. Výmena skúseností, spoločenské posedenie, premietanie filmu „Krajina ako víno“, ochutnávka regionálnych produktov členov spolku VINCÚR v Modre a ďalších úspešných vinárov Slovenska.

17. mája (streda)

7:30 - 8:15 hod. raňajky

8:15 – 9:15 hod. – Realizácia Programu rozvoja vidieka SR v programovom období 2014 – 2020. Harmonogram výziev z operačných programov na rok 2017. Vyhlásené a pripravované výzvy pre podnikateľov, miestne samosprávy a tretí sektor. Ing. Lucia Šifel, IPC TSK
9:15 – 13:00 hod. Exkurzia do vybraných obcí a poľnohospodárskych podnikov na MVC, stretnutie so zástupcom ZMO Malokarpatského regiónu, s primátorom Modry, starostom Slovenského Grobu (zariadenia ako napríklad ELESKO Wine Park Modra, CHÃTEAU Modra, a.s., Galéria Ignáca Bizmayera, Hotel MAJOLIKA v Modre a podobne).

13:00 - 14:00 hod. – obed

14:00 hod. Ukončenie seminára

Organizačné zabezpečenie

1. Účastnícky poplatok – 99 eur
(Ubytovanie pre 1 osobu a lôžko (dvojlôžkové izby) 25 eur; stravovanie (2 obedy, večera, raňajky) 30 eur; prednášky, študijné texty, exkurzia, občerstvenie, vstupné na výstavy, ochutnávka regionálnych gastronomických produktov, organizačný poplatok 43 eu.).

2. Doprava individuálna.

Dopravné spojenie autobusom z Bratislavy a z Modry, Harmónia: (čas cestovania cca 1 hod.)
čas odchodov z Bratislava, autobusová stanica: 6:10, 6:40, 7:45, 8:35
čas odchodov z Modra, Harmónia: 15:07, 15:22, 17:17, 18:18

3. Odborný garant seminára: doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.

4. Organizačný garant:
Ing. František Mach, CSc., tel. 0918124794, fax 033/6474302, e-mail: feromach@gmail.com
alebo Ing. Juraj Kerekeš, tel.: 0949413423,e-mail: jurker@centrum.sk

5. Prihlášku na seminár – MOŽNO JU STIAHNUŤ TU
zaslať do 10. mája 2017 na e-mail: feromach@gmail.com

6. Úhradu účastníckeho poplatku realizovať na účet NORVT v Modre, Tatra banka, a.s.,
IBAN: SK5811000000002661060018,  Variabilný symbol: 1617052017,
do správy pre príjemcu uvádzať: meno, priezvisko účastníka seminára.

Ing. František Mach, CSc., NORVT v Modre

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984