Pokles prírastku a starnutie

K vývoju obyvateľstva na Slovensku
Počet zobrazení: 5210

Trendy vývoja počtu obyvateľstva v spoločnosti a v rodinách majú pozorovateľné – priam zákonitosti. V rámci nich vo väčšine tzv. vyspelých krajín (s aspoň štandardnou životnou úrovňou) pôrodnosť klesla a klesá. Klesá aj pod tzv. záchovnú úroveň (2,2 dieťaťa na rodinu), kedy dochádza k znižovaniu celkového počtu obyvateľov v danom štáte. Tak je to aj na Slovensku.

V mnohých štátoch Európy sa pokles počtu obyvateľov vyrovnáva (supluje) imigráciou. Niektoré štáty (z blízkych napr. Česká republika) majú už viac rokov proimigračnú politiku. V Českej republike v rámci nej dochádza podielovo k vysokej imigrácii zo Slovenska. Tomu slúži napr. poskytovanie vysokoškolského štúdia zdarma.

Na Slovensku počet obyvateľov (koncom jednotlivých rokov) vzrástol počas obdobia 2005 – 2015 z 5 373 000 na 5 426 000. Prírastok za také dlhé obdobie bol len 53 tisíc. Pri tom kladné saldo z migrácie (prisťahovaní mínus odsťahovaní) bývalo ročne 2 – 3 tisíc. Za obdobie jedenástich rokov teda prírastok občanov Slovenska z migrácie bol okolo 30 tisíc, takže zvýšenie domáceho počtu obyvateľstva Slovenska bolo len okolo 23 tisíc. Podľa stredného demografického scenára-prognózy (vrátane kladného salda z migrácie) vychádza, že počet obyvateľov počas budúcich 15 rokov, t. j. do roku 2030, stúpne na 5 558 000. Oproti roku 2015 teda o 132 tisíc. Na to však v ďalších tridsiatich rokoch (2031 – 2060) by počet obyvateľov Slovenska klesol na 5 345 000, čo predstavuje pokles o 213 tisíc. To znamená, že počet obyvateľov by klesol na úroveň dosiahnutú v roku 2005!!!

Možno však súčasne uviesť, že v štruktúre obyvateľstva na Slovensku podľa národností a etnických menšín vyplývajú z prognózy výrazné a významné zmeny. Z prognózy reprodukcie rómskeho obyvateľstva do roku 2030 vyplýva, že z celkového vyššie uvedeného prírastku obyvateľov v rokoch 2016 – 2030 v počte 132 tisíc by prírastok rómskeho obyvateľstva predstavoval 96 tisíc, t. j., z daného prírastku 73 %.

Podľa jednoduchého extrapolovaného odhadu by v rokoch 2031 – 2060 počet rómskeho obyvateľstva na Slovensku vrástol o ďalších 151 tisíc. Z toho vyplýva, že pri celkovom poklese počtu obyvateľov o 213 tisíc – pokles u ostatných národov na Slovensku (vrátane Slovákov) by bol 364 tisíc. Podľa tohto odhadu by potom – v dôsledku takéhoto štruktúrneho vývoja obyvateľstva – podiel rómskeho obyvateľstva na Slovensku v roku 2060 predstavoval 14,4 % – v roku 2015 to bolo 8,3 %.

Z hľadiska vývoja dĺžky priemerného veku obyvateľov na Slovensku sa prognózuje, že stúpne zo 40,1 v roku 2015 na 49,2 v roku 2060. Trend starnutia obyvateľstva je názorne viditeľný. To sa potom premieta aj do ukazovateľov charakterizujúcich zmeny vo vývoji rastu podielov ekonomicky závislého obyvateľstva. Obdobne bude dochádzať aj k ďalšiemu rastu tzv. strednej dĺžky života obyvateľstva. Na to vlastne reagujú aj prijaté opatrenia na predlžovanie veku odchodu pracovníkov do dôchodku.

Pramene:
Štatistická ročenka SR 2016, Štatistický úrad SR a VEDA Prognóza obyvateľstva SR do roku 2060, Infostat – Výskumné demografické centrum, Bratislava 2013, Reprodukcia rómskeho obyvateľstva na Slovensku a prognóza jeho populačného vývoja, Branislav Šprocha, Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied a Výskumné demografické centrum Infostatu, 2014

Michal Majtán, ekonóm, čestný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984