Podporme cestovný ruch na slovenskom vidieku

Počet zobrazení: 5492

Vo svojej úvahe sa chcem venovať cestovnému ruchu na Slovensku. V roku 1990 sme  založili Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky (SZVTA) ako jeden z prvých profesijných zväzov v agrosektore a sektore samotného turizmu. Zväz si kládol za cieľ postupne vytvárať podmienky pre vidiecky cestovný ruch podobne, ako majú naši susedia napríklad v Rakúsku, svetovej veľmoci dovolenky na roľníckom dvore. V prvých rokoch po nežnej revolúcii sme organizovali semináre a exkurzie do Rakúska na roľnícke farmy, mali sme možnosť zoznámiť sa so skúsenosťami našich susedov. Dnes, po tridsiatich rokoch môžeme konštatovať, že na Slovensku máme dobré predpoklady, podmienky pre vidiecku turistiku, ktoré však ešte nevyužívame. Dôležité je, že využiteľnosť ubytovacích zariadení a služieb rastie, čo dokumentujú najmä výsledky za minulý rok.

2._kralova.jpg
Oberačkové slávnosti v Modre, účastníčky z folklórnej skupiny v Kráľovej.

V minulom roku začali platiť v SR rekreačné poukazy pre pracovníkov organizácii nad 50 pracovníkov, ktoré napomohli zvýšiť počet prenocovaní a návštevnosť jednotlivých regiónov na Slovensku. Podľa štatistiky sme zaznamenali za prvých deväť mesiacov medziročný nárast zahraničných turistov o 8,6 percenta a domácich turistov až o 16 percent, nárast bol najmä v letných mesiacoch. Bol spôsobený nielen zavedením rekreačných poukazov, ale aj skutočnosťou, že bola rekordná zamestnanosť, mzdy rástli a obyvatelia mohli viacej míňať na dovolenky. Ekonomický prínos nebol iba pre ubytovateľov, ale aj pre prevádzkovateľov služieb, reštaurácií, akvaparkov, kúpeľov, hradov, zámkov, múzeí a iných atrakcií na slovenskom vidieku.

Slovensko má zachovanú prírodu, termálne a liečivé pramene, množstvo kultúrnych a historických pamiatok. Tieto danosti lákajú najmä zahraničných návštevníkov z Českej republiky, Poľska, Nemecka a ďalších krajín. Pochopiteľne, tým sa zvýšil počet prenocovaní, ubytovanie využilo takmer 5 miliónov turistov, z toho až 3 milióny Slovákov. Pomer domácich a zahraničných turistov je 60:40 percent v prospech domácich turistov. Celkove domáci turisti využili skoro 9 miliónov prenocovaní, čo je medziročný nárast o 16 percent. Ak pozeráme štatistiku, najväčší nárast bol v Prešovskom a Žilinskom kraji, teda na severnom Slovensku, v horských regiónoch, kde bol nárast nad 20 percent. Priemerná dĺžka prenocovaní u domácich návštevníkov je 2,7 noci, zahraniční návštevníci mali priemer 2,4 noci. V Trenčianskom kraji bola vyššia hodnota až 4 noci, čo súvisí s ponukou kúpeľných služieb.

3_dunajeca.jpg
Splavovanie po Dunajci je zaujímavá atrakcia na Pieninách.

Možno očakávať, že i v roku 2020 bude rásť záujem domácich i zahraničných turistov o pobyty na Slovensku. Dôvodom je naďalej pozitívny hospodársky rast v Európe, obyvatelia majú záujem o cestovanie. Na Slovensku očakávame nárast najmä v zimnom období, počas vianočných sviatkov, z dôvodu využívania rekreačných poukazov najmä v lyžiarskych strediskách. Opatrenia, ktoré prijala vláda na podporu cestovného ruchu na Slovensku sa pozitívne prejavia nielen u ubytovateľov, v ekonomike slovenských regiónov, ale i v zamestnanosti vidieckeho obyvateľstva najmä v horských regiónoch Slovenska.

I napriek niektorým pozitívnym trendom vo vývoji cestovného ruchu na Slovensku nemožno sa uspokojovať pri porovnaní s ostatnou Európou. V EÚ sa v roku 2018 na špicu v rozvoji turizmu dostalo Francúzsko. Podľa údajov Ministerstva zahraničných veci a európskych záležitostí SR Francúzsko v tom roku zaznamenalo 89,4 mil. turistov s 438,2 mil. prenocovaní. Okrem rekordnej návštevnosti turistický sektor priniesol rekordné príjmy až 56,2 miliardy eur, poskytol množstvo nových pracovných miest. Na druhom mieste je Španielsko, ktoré dosiahlo v roku 2018 rekord 87,2 mil. zahraničných turistov, čo bolo o milión viac ako v roku 2017. Zahraniční turisti minuli v Španielsku takmer 90 mld. eur.

1._zuberec.jpg
Obec Zuberec poskytuje kvalitné služby vo vidieckej turistike. Na obrázku turisti
z Modry boli spokojní so službami v Penzióne u Michala v Zuberci.

Zaujímavé sú výsledky i našich susedov, predovšetkým Rakúska, kde mali v roku 2018 až 30,8 milióna zahraničných turistov, čo predstavovalo 149 mil. prenocovaní. Podiel na HDP z turizmu je približne 5,7 percenta. V Rakúsku oblasť turizmu riadi ministerstvo pre udržateľný rozvoj a turizmus. V Maďarsku tvorí HDP z turizmu 8 percent, očakáva sa zvýšenie až na 10 percent. Cestovný ruch poskytuje 157 tis. pracovných miest, čo je 3,5 percenta celkovej zamestnanosti, očakáva sa ďalší nárast. V Českej republike tvorí cestovný ruch 2,9 percenta HDP, v rezorte turizmu pracuje 231 tis. osôb, čo je 4,5 percenta celkovej zamestnanosti. Do ČR pricestovalo v roku 2018 až 21,3 milióna turistov, ubytoval sa rovnaký počet domácich i zahraničných hostí – 10,6 milióna. Celkové príjmy z turizmu činili 10,88 miliardy eur.

Na základe uvedených výsledkov možno konštatovať, že Slovensko, ktoré má výborné prírodné, kultúrne a historické podmienky pre turizmus, tieto predpoklady dosiaľ primerane nevyužíva. V SR priamy HDP  z turizmu, podľa Štatistického úradu SR, predstavoval v roku 2018 podiel 2,85 percenta z HDP ekonomiky Slovenska, čo je v absolútnom vyjadrení 2,27 miliardy eur. Pri porovnaní s ČR (10,88 miliardy eur) je to málo. SR musí prijať ďalšie opatrenia na podporu cestovného ruchu. Tieto opatrenia musia byť prijaté na úrovni viacerých rezortov, ktoré poskytujú služby, vytvárajú optimálnu podnikateľskú klímu bez zbytočného administratívneho šikanovania podnikateľov. V súčasnosti sme svedkami odchodu kvalifikovaných pracovníkov do služieb v zahraničí, čo sa prejavuje v nedostatku pomocného i kvalifikovaného personálu na domácom trhu. Ľudský faktor rozhoduje o úspechoch rozvoja cestovného ruchu na Slovensku.

6._vinosady.jpg
Obec Vinosady podporuje agroturistiku a vzdelávacie  podujatia pre deti.

Preto návrhy na zriadenie centra slovenského turizmu a rozvoja vidieka, ktoré riadi a koordinuje spoluprácu všetkých rezortov, sú opodstatnené. Slovensko si musí uvedomiť, že sústavná orientácia na plechový automobilový priemysel je trvale neudržateľná, pozornosť sa musí sústrediť na rozvoj vyspelých a najmä zaostalých regiónov prostredníctvom rozvoja turizmu. Významnú funkciu musí plniť Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré nedostatočne poskytuje finančné zdroje pre ďalší rozvoj agrorezortu, predaj produktov z dvora, zabezpečenie živočíšnej výroby a špeciálnych plodín z domácich zdrojov. Výdavky na dovoz potravín zo zahraničia sú luxus, ktorý si naša ekonomika nemôže trvale dovoliť. V roku 2018 sa potravinárske komodity podieľali na celkovom zápornom salde agropotravinárskeho obchodu 96,4 percenta. Dovoz potravinárskych výrobkov v období 2012 – 2018 vzrástol o 15,1 percenta, vývoz klesol o 19 percent, pričom záporné saldo s potravinárskymi výrobkami sa prehĺbilo o 134,6 percenta. O tom, že agrorezort v SR je nedocenený, svedčí skutočnosť, že zo štátneho rozpočtu ide ročne do agrorezortu v SR iba 2 milióny eur, v Českej republike asi 80 miliónov eur. Postupná vyššia sebestačnosť v potravinách je naliehavá strategická úloha pre vládu. Vyriešime tak i zamestnanosť vidieckeho obyvateľstva, odstránime  „hladové doliny“, kde sme nerozmyslene zlikvidovali poľnohospodárske družstvá a rozložili miestny priemysel. Aktívne musí pomôcť Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a malá ekonomická vedeckovýskumná základňa, ktorá si nedávno pripomenula svoju „storočnicu“. Rezort musí prizývať pri schvaľovaní projektov podporených z prostriedkov EÚ samosprávne organizácie pri SPPK. Slovenský agrorezort bol pred rokom 1990 na výslní, výsledky nám závidela celá západná Európa. Poučme sa z chýb, obnovme postupne tradičnú poľnohospodársku a potravinársku výrobu. V prípade ďalších klimatických zmien a tým súvisiacich neúrod prípadne ozbrojených konfliktov bude tradičná agrárna krajina, ako je Slovensko, zaznamenávať nedostatok potravín.

(Ing. František Mach, CSc., Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre)

Úvodné foto: Penzión u Michala v Zuberci. Foto: Autor

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984