Otvorený list ministerke kultúry SR Natálii Milanovej

Počet zobrazení: 3825

Vážená pani ministerka,

napriek ťažkým časom, kultúra a umenie je tou oblasťou života spoločnosti, ktorá o. i. pomáha preklenúť neprajnosť osudu. Oceňujem preto Vašu snahu o pomoc pre ľudí, ktorých kultúra a umenie je prácou a poslaním zároveň. Ste ministerkou celej kultúrnej a umeleckej obce Slovenska, aj keď bohato štruktúrovanej. Pochopili ste, že aj štátne orgány sú nútené pomáhať a neraz i regulovať rozvoj tejto oblasti spoločnosti. Už v minulosti sa vytvorili mechanizmy, ktoré takúto pomoc realizujú a mnohokrát čas ukázal ich životnosť, alebo zbytočnosť. Múdry správca veci verejných musí citlivo zvažovať ich opodstatnenosť, súčinnosť so súčasnosťou, ich naviazanosť na minulosť a predvídavosť do budúcnosti. V dobe ekonomizácie, ktorú žijeme, nejde o nič viac ani menej, ako o realizáciu odkazu rozprávky O troch grošoch z kníh P. Dobšinského. Ak niečo vydržalo napriek premenám času 60. rokov, znamená to, že jeho životnosť je nesporná. Konkrétne mám na mysli umelecké fondy, bez pomoci ktorých by slovenská kultúra a umenie boli chudobnejšie. Hovoria o tom každoročné Správy o činnosti. Sporným bodom bolo a bude ich financovanie 2% povinnými odvodmi. Môžeme sa sporiť, či je to veľa alebo málo, ale úplne zrušenie tejto povinnosti na Slovensku pochováva umelecké fondy ako také. V takej malej krajine dobrovoľnosť tohto druhu neplatí. Ich zlúčenie do nejakého megafondu je neodborný zásah do ich špecifickosti.Za tridsať rokov existencie demokratického zriadenia neboli vytvorené dostatočné mechanizmy na podporu tvorby.(O zákone o sponzoringu sa diskutuje a diskutuje). Sme toho názoru, že nič nebráni tomu, aby sa činnosť fondov zefektívnila, dala do kontextov z vytvorenými podpornými mechanizmami, či do budúcnosti inšpirovala vytvorenie nových foriem pomoci tvorcom aj v regiónoch, mestách či menších celkoch. Mnohí, najmä mladí tvorcovia s energiou sebe vlastnou, nie sú stotožnení s povinnosťou príspevku, ale aj táto covidová doba ukázala, aký potrebný je aj tento druh pomoci. Neurobili ste dobre, pani ministerka, keď ste 2% povinné odvody ako pomoc pre všetkých a tým pre nikoho, zrušili a to ešte v rámci opatrení proti covidu. Rušiť čokoľvek je jednoduché, ale budovať a vybudovať funkčný systém je oveľa ťažšie a trvá nejaký čas. Pomoc fondov je konkrétna. Ak by žil D. Tatarka (a toho nemôžeme podozrievať, že bol miláčikom vládnucej strany v ostatnom období) a mnohí ďalší, by vám o tom porozprávali. Uvítal som zriadenie Pracovnej skupiny na organizáciu umeleckých fondov, o ktorej ste informovali cez média, ibaže doposiaľ skupina neexistuje (nie je v zozname na vašej stránke.) Nevedia o nej ani šéfovia fondov a tí by mali byť informovaní o  jej činnosti predovšetkým. Vami rozposlaný dotazník nemá žiadnu výpovednú hodnotu, pretože nie je reprezentatívny a metodologicky chybný. Nie je dobrou vizitkou hospodára, ak za chrbtom a bez diskusii s tými, ktorých sa to týka, rieši problémy. To platí všeobecne a v tomto prípade zvlášť. Ste predsa ministerkou všetkých, celej kultúry a umenia, ako sme už konštatovali. Problém so zmenou orientácie organizácie LITA je ďalšou nepochopiteľnou iniciatívou ministerstva, ktorého ste reprezentantom. Mimoriadne citlivou otázkou je vychádzanie periodík jednotlivých druhov umenia a ich dotovanie. Aby nedochádzalo k situácií, že periodikum, ktoré preveril čas, je systematicky finančne podvyživené a zápasí o svoju existenciu, lebo „nie je v línii“, a iné, iba hľadajúce svoje miesto pod slnkom, sú nadmieru dotované, navrhujeme systém, ktorý funguje aj v iných krajinách, ktoré prešli transformáciou. Ministerstvo kultúry SR by dotovalo napríklad dva všeobecnejšie týždenníky (dvojtýždenníky) napríklad Kultúrny život a Literárny týždenník, ktoré by redigovali ich tvorivé zoskupenia a vydávalo by ich napríklad Literárne informačné centrum bez zasahovania do ich obsahu. Podobne by vychádzal napríklad aj Romboid či Vlna a z iných druhov umenia by jednotlivé komisie vybrali, alebo vytvorili, časopisy s periodicitou podľa zhodnotenia potreby. Na tejto zásade by mala byť obnovená Revue svetovej literatúry. Matica slovenská by dostávala na vydávanie Slovenských pohľadov cielené financie na tento účel, aby bola zaručená pravidelná periodicita vydávania druhej, čo do dĺžky vydávania, literárnej revue v Európe. Je to návrh na diskusiu o systéme, ktorý funguje, pretože si nevyžaduje nové finančné prostriedky, iba zavádza systém do prezentácie nášho umenia a kultúry. Predchádza sa tým ideologickým a iným neprávostiam pri zmene politických garnitúr. Uvažovali sme o dvoch, podľa nás potrebných odborných diskusných fórach, ktoré boli kedysi v našich končinách normou a v niektorých blízkych krajinách sú reálnou pomocou pri riadení tak zložitého mechanizmu, akým je kultúra. Jedným je okrúhly stôl na Ministerstve kultúry SR k týmto problémom zástupcov tvorivých zoskupení jednotlivých druhov umenia. Druhý návrh je možno trochu smelý, ale podľa nás, a znova na základe skúsenosti zo zahraničia, potrebný i keď realizovateľný v budúcnosti – Kongres slovenskej kultúry. Na Kongrese by sa zanalyzovalo súčasné smerovanie slovenskej kultúry a umenia a pripravila reálna vízia čo do ich budúcnosti.

Vážená pani ministerka,

môj list je snahou či návrhom na riešenie problémov, pretože mi záleží na kultúre a umení Slovenska, na systéme, jeho vnútorných podmienkach existencie a v konečnom dôsledku na vytvorení dobrej a pokojnej atmosféry medzi decíznou a tvorivou sférou.

                                                                                                                                                                                                            11. 3. 2021

S pozdravom
PhDr. Ladislav Volko, PhD., publicista, vysokoškolsky pedagóg, veľvyslanec

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984