O socializme s čínskymi špecifikami po 19. zjazde KS Číny

Počet zobrazení: 6034
Prinášame rozhovor s veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky v SR, J. E. LIN Linom k záverom nedávneho 19. zjazdu Komunistickej strany Číny.

 

lin_lin_velvyslabec_clr430.jpgPo páde komunistických strán sovietskeho bloku sa zdalo, že myšlienka socializmu je mŕtva. Čínska ľudová republika ako keby tento mýtus vyvracala – komunistická strana je stále vedúcou silou, čo je fakt viac ako pozoruhodný. Akým vývojom prešla vaša krajina za päť rokov od predchádzajúceho zjazdu?

Rozvoj Číny dokazuje, že socializmus s čínskymi charakteristikami je odlišný od cesty bývalého Sovietskeho zväzu. Posledných päť rokov predstavuje najvýnimočnejšiu päťročnicu v procese rozvoja ako KSČ, tak aj Číny. Tvárou v tvár okolitému dianiu, akým je pomalé oživovanie hospodárstva vo svete, častý výskyt lokálnych konfliktov a zmätkov, zhoršenie globálnych problémov, a séria hlbokých zmien, ako je „nový normalizovaný stav“ hospodárskeho vývoja našej krajiny, podporujeme tón dosiahnutia všeobecného pokroku so zachovaním stability. Prekonávame ťažkosti a postupujeme vpred. Dosiahli sme dokonca historické úspechy v oblasti reforiem, otvárania sa a modernizácie socializmu.

Boli sme úspešní v mnohých aspektoch a najmä pri posudzovaní hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Po prvé, hospodárstvo sa teší stabilnému a zdravému rozvoju. Priemerný ročný rast HDP Číny v rokoch 2013 až 2016 predstavoval 7,2 %, čím prispela k svetovému hospodárskemu rastu viac ako 30 %. Po druhé, neustále sme zlepšovali štruktúru ekonomiky. Od roku 2013 do roku 2016 sa podiel sektora služieb zvýšil z 46,7 % na 57,6 %. Podiel spotreby v rámci ekonomického rastu sa zvýšil z 47 % na 64,6 %. Po tretie, dosiahli sme prielom v celkovom prehlbovaní reforiem. V posledných piatich rokoch bolo s bezprecedentnou intenzitou spustených vyše 1 500 iniciatív. Po štvrté, kladieme väčší dôraz na prístup k ľuďom. V rokoch 2013 až 2016 sa vznik nových pracovných miest v mestách udržal na viac ako 13 miliónoch ročne, priemerný ročný rast reálnych príjmov predstavoval 7,4 %, počet vidieckeho obyvateľstva žijúceho v chudobe sa znížil z 82,49 na 43,35 milióna. Po piate boli dosiahnuté pozoruhodné úspechy pri budovaní ekologickej civilizácie. Koncepcia ekologického rozvoja má podporu obyvateľstva a budovanie systému ekologickej civilizácie sa urýchlilo. Po šieste, neustále sa prehlbuje otváranie sa svetu. V roku 2016 celková hodnota dovozu a vývozu obchodu s tovarom dosiahla 3,68 trilióna amerických dolárov, využili sme zahraničný kapitál v objeme 126 miliárd dolárov, priame zahraničné investície dosiahli 170,1 miliárd amerických dolárov, počet obyvateľov cestujúcich do zahraničia predstavoval 122 miliónov cestujúcich a na konci roka predstavovali devízové rezervy 3,0105 trilióna amerických dolárov, čo znamená prvú priečku na svete.

19._zjazd_ks_ciny.jpg

Hovoríte o reformách, Čína má nesporne za sebou úspechy v ekonomickej oblasti, no do akej miery sa darí – pod vedením komunistickej strany – napĺňať predstavu o demokracii a právnom štáte?

V posledných piatich rokoch Čína urobila veľké kroky v budovaní demokratického právneho štátu. Po prvé, aktívne podporujeme rozvoj demokratickej politiky socializmu, presadzujeme systém právneho štátu vo všetkých aspektoch. Všestranne prehlbujeme systém, ktorý kombinuje koncepciu vedúcej pozície KSČ, ľudu ako majiteľa krajiny a právneho štátu. Priebežne sme vylepšovali aj vládny systém a mechanizmus strany, nepretržite sa rozvíja socialistická demokracia, rozširuje sa demokratizácia v rámci strany, socialistická konzultačná demokracia je v plnom prúde, svoj rozvoj konsolidovala aj vlastenecký jednotný front a bola inovovaná aj rozvojová práca náboženských obcí a práca v obciach etnických skupín. Po druhé, podporujeme vytváranie zákonov vedeckým spôsobom, ich prísne dodržiavanie, spravodlivé súdnictvo a dodržiavanie zákona všetkými, pričom sa vzájomne podporuje budovanie právneho štátu, právnej vlády a spoločnosti, nepretržite sa zlepšuje právny systém socializmu s čínskymi charakteristikami a koncepcia práva v celej spoločnosti sa prehlbuje. Po tretie, dosiahli sme konkrétne úspechy v pilotnom programe pre reformu systému štátneho dozoru. Účinne uskutočňujeme reformy administratívneho systému, reformy súdneho systému a systému dohľadu a kontroly nad právom.

Čína so svojou dávnou históriou premýšľa vo veľkých číslach a veľkých epochách, no ako sa to premieta do života jej obyvateľov? Pocíti to človek v každodennom živote? Vo všetkých plánoch, ktoré sú iste grandiózne, akoby sa trochu strácal človek. Ten obyčajný, so všetkými každodennými potrebami. Odpovedal zjazd komunistickej strany na jeho potreby?

Generálny tajomník Si Ťin-pching vo svojom prejave k 19. zjazdu KSČ poukázal na to, že: „Ľudia sú tvorcami dejín a základnou silou, ktorá určuje budúcnosť a osud strany a krajiny.“ Čínska komunistická strana dôsledne implementovala myšlienku rozvoja zameranú na ľudí. V správe z 19. zjazdu tiež navrhuje dodržiavať koncept nového rozvoja v piatich aspektoch vrátane inovácie, koordinácie, ekológie, otvorenosti a zdieľania. Zdieľanie znamená, že musíme podporovať dominantné postavenie ľudu a považovať jeho túžby po lepšom živote za cieľ nášho boja, aby plody reforiem a rozvoja prinášali stále viac prospechu pre celý ľud v čoraz spravodlivejšej podobe. Je nutné pokračovať v dosahovaní spoločnej prosperity pre všetko obyvateľstvo.

Počas posledných piatich rokov Čína zaviedla veľké množstvo iniciatív pre dobro spoločnosti, výrazne sa zlepšilo vnímanie prístupu k obyvateľom Číny a dosiahli sme mnohé hmatateľné výsledky. Dosiahli sme napríklad rozhodujúci pokrok v boji proti chudobe, populácia viac ako 60 miliónov obyvateľov žijúcich v chudobe sa z nej postupne vymaňovala a jej výskyt klesol z 10,2 % na menej ako 4 %. V celej krajine sa rozvíja vzdelávanie a zjavne posilňujeme najmä vzdelávanie v centrálnych a západných oblastiach Číny a vo vidieckych oblastiach. Zamestnanosť sa naďalej zvyšovala, pričom v mestách bolo ročne vytvorených viac ako 13 miliónov nových pracovných miest. Tempo rastu príjmov mestského a vidieckeho obyvateľstva prevýšilo ekonomický rast, skupina so stredným príjmom sa naďalej rozširuje. Bol zavedený systém všeobecného sociálneho zabezpečenia pre obyvateľov miest a vidieka, zdravotný stav obyvateľstva a úroveň zdravotníckych služieb výrazne vzrástli a trvalo bola podporovaná výstavba cenovo dostupného bývania. Systém sociálneho riadenia sa ďalej zlepšoval, celková sociálna situácia zostala stabilná a posilnili sme aj národnú bezpečnosť.

V novej ére socializmu s čínskymi špecifikami bude KSČ pri rozhodovaní o budovaní prosperujúcej spoločnosti vo všetkých aspektoch a otvorení novej cesty budovania všestranného socialistického moderného národa naďalej podporovať ekonomický rozvoj krajiny a lepšie riešiť všetky druhy problémov, ktoré pri ňom vznikajú. Podporujeme teda ešte lepší celkový rozvoj obyvateľov a dosiahnutie spoločnej prosperity pre všetkých ľudí.

Niektorí sinológovia tvrdia, že Čína už nedosiahne takú dynamiku rozvoja, akú mala v plynulom období, že už nedosiahne taký výrazný rast HDP. Máte argumenty, ktoré tento pesimizmus môžu vyvrátiť?

Treba povedať, že týmto ľuďom chýba komplexné chápanie hospodárskeho rozvoja Číny. Na rozdiel od týchto názorov som v súvislosti s vyhliadkami hospodárskeho rozvoja Číny optimistický.

Nespochybňujeme skutočnosť, že hospodársky rast Číny sa v posledných rokoch spomalil. Čínsky prezident Si Ťin-pching upozornil už v roku 2014, že čínska ekonomika vykazuje „nový normálny stav“, ale zdôraznil, že tento stav prinesie Číne nové príležitosti pre rozvoj, a Čína v smerovaní k nemu prinesie aj trvácnu silu do pomalej a krehkej obnovy globálnej ekonomiky. Takzvaný „nový normálny stav“ má niekoľko hlavných čŕt. Prvou je rýchlosť, chceme prejsť od vysokej na stredne vysokú rýchlosť. Druhá je štruktúra, chceme neustále zlepšovať hospodársku štruktúru. Tretia je sila, chceme prejsť od investícií a paliva k vedeniu inovatívnym riadením. Otázkou hospodárskeho rastu sa musíme zaoberať vedecky, a nie je možné, aby každá ekonomika udržiavala neustály dvojciferný hospodársky rast. Napriek tomu je v súčasnosti hospodársky rast Číny stále medzi vyššími v rebríčku svetových ekonomík. V roku 2016 HDP Číny dosiahol 74 trilióna jüanov, čo predstavuje nárast o 6,7 %. Pri každom zvýšení o jeden percentuálny bod sa zvýši o viac ako 770 miliónov jüanov alebo 98 miliónov eur, teda 1,3 násobok HDP Slovenska v roku 2016. Ešte dôležitejšie je to, čo vyplýva zo správy k 19. zjazdu, že problém v Číne nie je hospodársky rast, ale kvalita rastu. Preto je v budúcnosti rozvojovým zámerom Číny kvalita, a nie rýchlosť.

Korupcia je hyd, ktorý trápi všetky krajiny sveta, Čínu nevynímajúc. Čína je v trestoch za korupciu nekompromisná, no stačí to? Predsa len – represia už iba trestá, no problém nerieši…

Od 18. zjazdu sa KSČ vynasnažila vyvinúť všetko úsilie, aby dosiahla pozoruhodné výsledky prostredníctvom zlepšovania politickej atmosféry, prísnej disciplíny a trestania korupcie, aby sa úradníci na všetkých úrovniach neodvážili ku korupcii, nemohli byť korumpovaní a korumpovať a odmietali korupciu. Počas uplynulých piatich rokov bolo potrestaných celkom 278 000 úradníkov miestnych pobočiek strany, pričom sa vrátilo 3 453 vinných, ktorí unikli do zahraničia, a 43 členov ústredného výboru a ich náhradníkov bolo vyšetrovaných a potrestaných. Podľa osobného spravodajského systému bolo skontrolovaných celkom 1,25 milióna osôb a 1,25 tisíc bolo potrestaných. Viac ako 600 000 úradníkov v strane bolo napomenutých, predvolaných a vyzvaných k náprave, a viac ako 9 300 straníckym úradníkom v mestách a na vidieku bola pre negatívne výsledky preskúmania pozastavená činnosť. Podľa výsledkov prieskumu Národného štatistického úradu Číny sa podiel bežného obyvateľstva v Číne vyjadrujúcich spokojnosť alebo relatívnu spokojnosť s úsilím proti korupcii zvýšil zo 75 % v roku 2012 na 92,9 % v roku 2016.

Ako ste povedali, jednoduchý trest nemôže odstrániť korupciu. Komunistická strana Číny si to naplno uvedomuje, preto venuje väčšiu pozornosť účinnej kontrole korupcie zo zdroja, posilňuje analýzy typických prípadov, v ktorých sa nachádzajú zákonitosti, prehlbuje reformy v mnohých oblastiach a súvislostiach korupčných otázok, minimalizuje inštitucionálne prekážky a systémové medzery, zhŕňa teóriu a prax prísneho vládnutia strane. To, čo sa osvedčilo v praxi, musí byť dlhodobo dodržiavané a povýšené na inštitucionálne pravidlá a nabrať stálu podobu vo vnútorných pravidlách strany. Formulovalo sa a revidovalo viac ako 80 vnútorných pravidiel a sformoval sa systém pravidiel a regulácií v strane, ktoré obsahujú stranícke stanovy ako základ a demokratický centralizmus ako jadro, a napokon množstvo dokumentov vrátane Niekoľko princípov o politickom živote strany v novej situácii, Kritériá integrity a sebadisciplíny KSČ, Pravidlá dohľadu v rámci KSČ, Pravidlá KSČ o disciplinárnych sankciách ako hlavnú kostru. Sprísnime systém, uvoľníme jeho výkonnú moc, postupne budeme vytvárať systém trestu, pod ktorým sa nikto neodváži ku korupcii, preventívny systém, ktorý znemožní korupciu, a ochranný mechanizmus, v rámci ktorých ľudia odmietnu korupciu.

Čína sa otvorila svetu už za Teng Siao-pchinga, nastali v tejto oblasti nejaké zmeny?

Otváranie prináša pokrok a uzatváranie spôsobuje nevyhnutne zaostalosť. Dvere, ktoré Čína otvorila, už nezavrie, naopak bude ich otvárať stále viac. Zameriavame sa na iniciatívu Pásmo a cesta a budeme venovať rovnakú pozornosť stratégie „priniesť“ a „ísť globálne“, budeme sa riadiť princípom spoločného rokovania, budovania, zdieľania a posilňovania otvorenej spolupráce v oblasti inovačných schopností, s cieľom vytvoriť otvorený model pre koordináciu pevninskej aj námornej oblasti a do ktorého budú spoločne prispievať Východ aj Západ. Rozšírime zahraničný obchod a podporíme nový model obchodovania s novými podnikmi. Zavedieme vysokú úroveň liberalizácie obchodovania a investícií a budeme uľahčovať opatrenia, plne zavádzať systém „optimalizácie zaobchádzania cudzokrajnými spoločnosťami pred vstupom + zoznam vylúčení“, výrazne uľahčíme prístup na trh, rozšírime otváranie sektora služieb a budeme chrániť legálne práva a záujmy zahraničných investícií. Budeme zaobchádzať rovnako a rovnocenne so všetkými podnikmi registrovanými v našej krajine. Optimalizujeme otváranie regiónu a rozšírime otváranie a západných oblastí Číny. Poskytneme väčšiu slobodu pre pilotné oblasti voľného obchodu a preskúmame možnosti vytvorenia prístavu voľného obchodu. Budeme inovovať metódy pre investovanie v zámorí, podporovať medzinárodnú spoluprácu vo výrobnej kapacite a vytvárať celosvetovú obchodnú, investičnú a finančnú, výrobnú a servisnú sieť. Napokon urýchlime kultiváciu nových výhod v medzinárodnej hospodárskej spolupráci a hospodárskej súťaži.

Aká je zahraničná politika Číny dnes?

Čína bude aj naďalej pevne presadzovať svoju nezávislú a mierovú zahraničnú politiku ä, rešpektovať právo národov vybrať si vlastnú cestu rozvoja, chrániť medzinárodnú spravodlivosť a rovnosť, odmietať presadzovanie vlastných záujmov voči vôli druhých, brániť zasahovaniu do vnútorných záležitostí iných krajín a brániť používaniu sily na útlak. Čína sa nikdy nebude rozvíjať na úkor záujmov iných krajín, ale ani sa nikdy nevzdá svojich vlastných legitímnych práv a záujmov. Nikto by si nemal predstavovať, že Čína dopustí krivdy, ktoré podkopávajú jej vlastné záujmy. Čína sa usiluje o neútočnú politiku národnej obrany a jej rozvoj nepredstavuje hrozbu pre žiadnu krajinu. Bez ohľadu na to, aký stupeň rozvoja Čína dosiahla, nikdy sa nebude snažiť o hegemóniu a nikdy sa nebude rozpínať.

Čína bude držať vysoko vlajku mieru, rozvoja, spolupráce a spoločného prospechu a bude dodržiavať princíp zahraničnej politiky zachovávania svetového mieru a podpory spoločného pokroku. Bude neochvejne rozvíjať priateľskú spoluprácu so všetkými krajinami na základe piatich princípov mierového spolužitia, podporovať budovanie nového typu medzinárodných vzťahov na základoch vzájomného rešpektu, spravodlivosti a rovnosti, ako aj všestranne výhodnej spolupráce.

Čína bude spolupracovať so všetkými krajinami s cieľom podporiť budovanie spoločenstva zdieľanej budúcnosti a svet, ktorý trvá na mieri, univerzálnej bezpečnosti, spoločnej prosperite, otvorenosti a inkluzívnosti, čistote i kráse. Vyzývame krajiny k vzájomnému rešpektu a rovnosti pri rokovaniach, aby nekompromisne upustili od mentality studenej vojny a mocenskej politiky a snažili sa o nové cesty komunikácie medzi krajinami, v ktorých je dôležitý dialóg namiesto konfrontácie a partnerstvo namiesto aliancií. Spory musíme riešiť prostredníctvom dialógu, rozdiely riešiť prostredníctvom rokovaní, koordinovať boj proti tradičným a netradičným bezpečnostným hrozbám a postaviť sa proti všetkým formám terorizmu. Musíme spolupracovať na podpore liberalizácie obchodu a investícií a uľahčiť hospodársku globalizáciu v otvorenejšej, inkluzívnejšej, všeobecne prospešnej a vyváženejšej situácii výhodnej pre všetky strany. Musíme rešpektovať rozmanitosť svetových civilizácií, prekonať kultúrne bariéry prostredníctvom kultúrnych výmen, vybrať si učenie sa navzájom namiesto konfliktov a spolužitie namiesto nadradenosti. Musíme byť priateľskí k životnému prostrediu a spolupracovať pri zvládaní zmeny klímy, aby sme ochránili náš pozemský domov, od ktorého je ľudstvo závislé.

Môžete v stručnosti charakterizovať ciele, ktoré vytýčil 19. zjazd KSČ pre nastávajúcu päťročnicu a širší horizont?

Pri budovaní socializmu s čínskymi špecifikami budeme smerovať k novému historickému míľniku vo vývoji Číny: bude to éra presadenia stredne prosperujúcej spoločnosti vo všetkých aspektoch a úsilia o vybudovania veľkej modernej socialistickej krajiny. Bude to éra, keď sa Číňania budú usilovať o uskutočnenie čínskeho sna o národnom obrodení a napokon éra, v ktorej sa Čína priblíži k ústrednému daniu vo svete a ešte významnejšie prispeje k vývoju ľudstva.  

Obdobie do roku 2020 bude rozhodujúce v dokončení budovania stredne prosperujúcej socialistickej spoločnosti vo všetkých aspektoch, čo je náš prvý storočný cieľ – k 100. výročiu vzniku KSČ v roku 2021. Po jeho dosiahnutí je vytýčený druhý storočný cieľ – k 100. výročiu založenia Čínskej ľudovej republiky v roku 2049 –, a to úplné vybudovanie modernej socialistickej krajiny, ktorá je prosperujúca, silná, demokratická, kultúrne vyspelá, harmonická a krásna.

Ako chce Čína tieto ciele dosiahnuť?

Budeme uplatňovať novú koncepciu rozvoja a modernizovaný hospodársky systém. Zameriame sa na reálnu ekonomiku, uprednostníme zlepšenie kvality dodávateľského systému a výrazne posilníme silu našej ekonomiky z hľadiska kvality. Budeme urýchľovať formovanie inovatívne orientovanej krajiny, pokračovať v prehlbovaní reformy štátnych podnikov, rozvíjať zmiešané vlastnícke hospodárske subjekty a premeníme čínske podniky na globálne konkurencieschopné firmy na svetovej úrovni. Zlepšenou reguláciu spotreby posilníme jej úlohu pri zvyšovaní hospodárskeho rozvoja, posilnením duálneho rámca ekonomickej regulácie tvorenej menovou a makroprudenciálnou politikou chceme dosiahnuť, aby úrokové sadzby a výmenné kurzy nadobudli trhovejší charakter.

Položíme dôraz na systém inštitúcií, prostredníctvom ktorých ľudia riadia krajinu a rozvíjajú socialistickú demokraciu. Budeme podporovať právny štát a pracovať na zabezpečení zdravého zákonodarstva, prísneho presadzovania práva, nestrannej spravodlivosti a dodržiavaní práva všetkými.

Budeme pracovať na zabezpečovaní a zvyšovaní blahobytu ľudí. Záujmy ľudí vždy kladieme a budeme klásť nadovšetko. Budeme sa orientovať na rozvíjanie vzdelávania, zlepšenie kvality zamestnanosti a zvýšenie príjmov, posilnenie systému sociálneho zabezpečenia. A neposlednom rade tvrdo pracovať, aby sme zvíťazili v boji proti chudobe, v realizácii iniciatívy „Zdravá Čína“ a zlepšení našej stratégie a politiky národnej bezpečnosti.

Zostaneme oddaní čínskej ceste budovania silných ozbrojených síl a plne podporíme modernizáciu národnej obrany a armády. Sme si vedomí toho, že technológia je základnou bojovou schopnosťou, preto budeme podporovať inovácie v hlavných technológiách a samostatne ich rozvíjať. Posilníme systém výcviku vojenského personálu a posilníme inovatívnosť našich ozbrojených síl. Modernizácia národnej obrany a ozbrojených síl by mala byť v podstate dokončená do roku 2035. Ozbrojené sily ľudu sa do polovice 21. storočia pretransformujú na armádu svetovej prvej triedy.

Budeme dodržiavať politiku „jednej krajiny, dvoch systémov“ a postupovať k národnému zjednoteniu. Vytvoríme silnejšiu kultúrnu sebadôveru a budeme pomáhať socialistickej kultúre, aby prekvitala. Urýchlime reformu systému rozvoja ekologickej civilizácie a vybudovania krásnej Číny.

Zavedením všetkých vyššie uvedených opatrení sa vytvorí stredne prosperujúca spoločnosť vo všetkých aspektoch, dosiahneme „dva storočné ciele“ a nakoniec sa zrealizuje čínsky sen o veľkej obnove čínskeho národa.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984