Reklama
Reklama

Na rozlúčku s Ivanom Dubničkom

Počet zobrazení: 8032


dubnicka_rgb.jpgVšetkým nám, kolegom, priateľom, študentom je nesmierne ľúto, že doc. Ivan Dubnička nás 8. augusta 2014 po zákernej chorobe opustil vo veku 53 rokov.

Ivan Dubnička sa narodil v Púchove. Študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnici a Strednej škole pre umelecko-remeselné práce v Bratislave. Na Filozofickej fakulte v Bratislave vyštudoval externe teóriu kultúry. Doktorandskú prácu obhájil v odbore kulturológia a habilitoval ako kulturológ v roku 2007 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Profesor Bernard Garaj, dekan Filozofickej fakulty UKF, ktorý sa s ním v mene kolegov i študentov lúčil v bratislavskom krematóriu, spomenul ich posledný vzájomný rozhovor z januára tohto roku, keď mu vyslovil svoju podporu pri začatí inauguračného konania. V roku 1999 začal učiť na Katedre politológie a európskych štúdií na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Po odchode docenta Borisa Zalu ako poslanca do Európskeho parlamentu sa stal vedúcim katedry.

Environmentálnej výchove sa venoval od začiatku svojej pedagogickej činnosti. Je spoluautorom publikácie Environmentálna výchova. Smerovanie k trvalej udržateľnosti (2002), pomôcky pre učiteľov všetkých stupňov škôl. Ako kulturológ pracujúci v pedagogickej a environmentálnej sfére napokon nasmeroval svoj vedecký záujem ku genéze environmentálnej krízy, k jej vplyvom na kultúru, spoločnosť a politické dianie. V rámci skúmania environmentálnej krízy analyzoval procesy globalizácie, čo je priestor, kde sa mohol realizovať aj v politologickom kontexte. Na rozhraní kulturológie a politológie spracoval niekoľko kultúrnych a politických osobností (V. Šrobár, I. Dérer, P. Blaho, T. G. Masaryk, M. Rázus, F. Juriga a L. Novomeský). Publicisticky sa prezentoval aj v Slove, Pravde, Literárnom týždenníku a inde.

V prvej monografii Prírodný svet Indiánov skúmal utváranie severoamerických pôvodných kultúr. Jeho dizertačná práca Kulturológia a environmentalistika a ich výchovné aspekty bola zaradená do Slovenského národného korpusu (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave). Je autorom piatich monografií, 130 odborných a vedeckých článkov, ktoré boli prezentované na 54 konferenciách doma i v zahraničí. Je autorom a spoluautorom učebníc pre základné, stredné a vysoké školy.  Jeho doteraz najvýznamnejšia monografia Kultúra a environmentálna kríza získala prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenské vedy. Potom nasledovala monografia Mravy, šelmy a vegetariáni, v ktorej analyzuje etické normy v sociokultúrnom priestore človeka v priereze dejín. V poslednej monografii Misa Mäsa sa zaoberal konzumáciou mäsa ako činiteľa evolučného vývoja Homo sapiens a zároveň ako kultúrnym fenoménom. Všetky spomenuté monografie ideovo stoja na pozíciách kultúrneho evolucionizmu. Bol členom akademických senátov fakulty i univerzity UKF v Nitre, členom vedeckých rád viacerých fakúlt.

Ivan Dubnička bol priamy čestný chlap, ktorý nenávidel korupciu. Rodine, priateľom, kolegom, študentom i prírode bude chýbať.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama