Reklama
Reklama

Monografia
Stanislav Harangozó

Sviatok novej knihy
Počet zobrazení: 2255

Vo štvrtok 3. septembra bol v bratislavskom hoteli Tatra „zarúškovaný“ Sviatok novej knihy. Pozvaní hostia výtvarníka Stanislava Harangozóa privítali a vyprevadili do života monografiu o jeho celoživotnom diele.

Monografiu STANISLAV HARANGOZÓ napísal a zostavil Peter Mikloš, vydalo ju Vydavateľstvo CCW, s r.o. Bratislava. Tlač: FO ART, s r. o. Bratislava. Všetko ostatné o tom, kto a ako sa podieľal na jej vzniku, je uvedené v knihe.

Zo Sviatku novej knihy prinášame príhovor jej autora a niekoľko fotografií.


kniha.jpg


Päť desaťročí tvorby
 

PETER MIKLOŠ

Už si presne nepamätám, kedy sme sa so Stanom osobne zoznámili. Bolo to tak dávno, že som si takmer istý, že ani Stano sa na to presne nepamätá. Všetko nasvedčuje tomu, že to mohlo byť na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia. V tom čase bol Stanislav Harangozó už etablovaný mladý výtvarník, pôsobiaci ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Mal za sebou už niekoľko samostatných výstav, bohatú účasť na kolektívnych výstavách a takmer dve desiatky realizovaných  – ako sa vtedy hovorilo – monumentálno-dekoratívnych diel v architektúre.

Jeho tvorbu som však vnímal oveľa skôr, prakticky od jeho absolutória na Vysokej škole výtvarných umení. Sledoval som, ako sa formoval do svojbytného vyhraneného programu, jasne rozpoznateľného, solitérneho, s čoraz hlbším, myšlienkovo bohatším výrazovým, obsahovým a tematickým zameraním. A navyše s kontinuálnou inovačnou schopnosťou.

Neskôr naše kontakty vyústili aj do vzájomnej spolupráce pri príprave prezentácie jeho tvorby. Spomínam si na rok 1986 – vtedy som prvý raz pôsobil ako kurátor výstavy Stanislav Harangozó: Pastely v Galérii umenia v Nových Zámkoch. A odvtedy, ak bola vhodná príležitosť, spolupracujeme až do dnešných dní. A jednou z tých príležitostí sa stala aj príprava monografie, ktorú dnes prezentujeme.

Stanislav Harangozó pôsobí na slovenskej výtvarnej scéne už piate desaťročie. Za toto obdobie vytvoril rozsiahle dielo, ktoré má svoje pevné miesto vo výtvarnom kontexte tohto obdobia. Jeho odkaz je jasne čitateľný a konzistentný. Má však aj svoju vnútornú štruktúru, vývinové charakteristiky, etapy, časové rozvrstvenie. Snahou bolo, aby publikácia na základe selektívneho prístupu pokiaľ možno čo najvernejšie reflektovala podstatné znaky jeho diela a čitateľovi poskytla pomerne ucelený pohľad na hodnoty, ktoré pre slovenské výtvarné umenie Harangozóova tvorba priniesla. Obrazne povedané, jednotlivé kapitoly monografie v časovej následnosti pripomínajú na naznačenom kultúrno-spoločenskom pozadí jednotlivé kapitoly z jeho umeleckého života a tvorby.

V rokoch sedemdesiatych a osemdesiatych si Harangozó sformuloval svoj tvorivý program a vytvoril nezameniteľný výtvarný výraz. Tieto dve desaťročia publikácia slovom aj obrazom ilustruje jeho maliarskym dielom, grafikou a realizáciami prevažne kamenných mozaík, ktoré vznikali na základe spoločenskej objednávky. V maľbe tohto obdobia prevažuje záujem o krajinu a treba zdôrazniť, že pastel, ako maliarska technika, sa v spojitosti s jeho menom postupne stal akýmsi ikonickým médiom, ktorého sa stal skutočným majstrom. Monografia súčasne vyzdvihuje aj význam autorsky realizovaných kamenných mozaík, ktoré s určitosťou môžeme zaradiť k tomu najlepšiemu, čo v oblasti monumentálno-dekoratívnej tvorby v tomto období vzniklo.

Najrozsiahlejšou kapitolou knihy, najmä počtom reprodukovaných diel, je maliarska tvorba. Od začiatku deväťdesiatych rokov až dodnes sa maľba pastelom, ale aj inými technikami a ich kombináciami, stala prakticky výlučným prostriedkom jeho tvorby. Kto bude listovať v tejto knihe, iste si všimne námetovú i obsahovú rozmanitosť obrazov a ich myšlienkové i formové bohatstvo a postupné vývinové premeny.

Myslím, že pre čitateľa publikácie môže byť celkom zaujímavá aj dokumentačná funkcia monografie. Okrem životopisných údajov, fotografií zo študentských rokov a rodinného prostredia, z výstavných prezentácií tvorby doma aj v zahraničí, prináša súpisy samostatných a kolektívnych výstav, súpis realizovaných diel v architektúre, výberovú bibliografiu a ďalšie informácie dokumentujúce významné udalosti jeho doterajšieho pôsobenia. Obrazovú časť publikácie sprevádzajú vybrané citácie kurátorov výstav, ktorí prezentovali jeho tvorbu v období od sedemdesiatych rokov minulého storočia až po súčasnosť.

Publikácia naznačuje okrem umeleckého aj ďalší jeho osobnostný rozmer – Stanislav Harangozó  pôsobil po celý svoj profesionálny život aj ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na Akadémii umení v Banskej Bystrici a na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako člen výtvarných združení a spolkov sa podieľa aj na organizovaní výtvarného života na Slovensku.

Na začiatku tohto príhovoru som povedal, že si už presne nepamätám, kedy a pri akej príležitosti sme sa so Stanom zoznámili. No presne viem, kedy sme sa stretli naposledy; bolo to začiatkom augusta v Oravskom Veselom, a to na maliarskom plenéri, ktorý Stano organizuje už šiesty rok. Svedčí to o jeho cieľavedomosti a pracovitosti, o jeho zanietení pre výtvarné umenie a kultúru.

Je pre mňa veľkou cťou, že som mohol byť autorom a zostavovateľom tejto publikácie. Chcem sa pri tejto príležitosti poďakovať Stanovi za dlhoročnú spoluprácu, ktorá našla svoje vyvrcholenie v monografickom spracovaní jeho diela; ďakujem vydavateľovi za jeho ústretový prístup k tvorbe publikácie a všetkým, ktorí sa na jej realizácii podieľali; osobitne grafikovi Ferovi Jablonovskému za skvelý výkon a trpezlivosť, s ktorou znášal moje tvorivé nápady.

p._miklos.jpg
Peter Mikloš pri svojom príhovore.

jitka_sapara-fischerova.jpg
Program podujatia ozvláštnila členka Opery SND Jitka Sapara-Fišerová. Vľavo od nej vydavateľ Alexander Piekov a Stanislav Harangozó.

jozef_husar.jpg
Verše venované Stanislavova Harangozóovi predniesli Jozef Husár, vpravo, a Jozef Šimonovič, vľavo za ním.

zvolensky_a_gasparovic.jpg
Medzi hosťami boli aj prezident Ivan Gašparovič a Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.

kropenie_knihy.jpg
Knihu na cestu sypaním mozaikových kamienkov vypravili zľava Peter Mikloš, Jozef Makúch, Bohuslav Bachratý a Jitka Sapara-Fisherová.

Foto: JOZEF HARANGOZÓ
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama