Reklama
Reklama

Kniháreň – november 2014 (2)

Počet zobrazení: 2002

anotacie_uvodfot_2.jpgEllen Meiksinsová Woodová: Impérium kapitálu | Etela Farkašová: Vrstvenie času | Marcela Gbúrová: Roky plné výtlkov (2012-2013). Politologické glosy | Niall Ferguuson: Civilizace. Západ a zbytek světa | Paul Babiak, Robert D. Hare: Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce

Ellen Meiksinsová Woodová: Impérium kapitálu                           

e.m.woodova.imperium_kapitalu.jpgRenomovaná autorka vo svojej knihe nahliada pod povrch systému, vysvetľuje jeho štruktúru, mechanizmy a rozoberá princípy fungovania kapitalizmu i z neho zrodeného nového imperializmu – imperializmu kapitálu. Predstavuje analytické a zároveň i historické pojednanie o kapitalistickom imperializme, o jeho hybných silách a odlišnostiach v porovnaní s inými formami imperializmu. Autorkina sonda odkrýva mechanizmy kapitalizmu, ktoré sú dnes zahmlené a skryté v pozadí, kým v minulosti bývalo centrum moci zrejmé a štrukturalizované. Rozoberá vzťah medzi ekonomickou a politickou mocou v kapitalizme a odhaľuje skutočnú úlohu vojenskej moci v ňom, ale i rozporuplnosť systému, v ktorom je na udržanie globalizovaného hospodárstva potrebný systém viacerých štátov. Tvrdí, že nový imperializmus býva označovaný ako globalizácia, pričom dôvodom je podľa nej jeho závislosť od ekonomickej nadvlády presahujúcej geografické hranice či politické kompetencie. Kapitalistický systém autorka prekvapivo demaskuje ako „anarchistický systém, v ktorom zákony trhu ohrozujú spoločenský poriadok“.
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2014, 176 strán.

e.farkasova.vrstvenie_casu.jpgEtela Farkašová: Vrstvenie času                       

Autorka osobitým esejistickým štýlom s pridanou hodnotou zozbierania, roztriedenia a odovzdávania poznania významných osobností z rôznych oblastí vedy a kultúry sa tematicky zameriava na fenomén pamäti a spomienok, plynutia času a prechodu jednotlivými fázami života, s výrazným priestorom venovaným starobe a procesu starnutia. Kniha je prešpikované citátmi, z ktorých sa odráža, na ktorých buduje a tvorí nové dielo. Autorka si všíma si osobnostný vývoj, individuálne vnímanie a prežívanie. Svojím emotívno-faktografickým prístupom preniká do duše čitateľa, ktorý pociťuje rezonanciu, blízkosť témy. Tvorba Etely Farkašovej je hodnotným príspevkom v oblasti esejistickej tvorby, pričom štylistika, jazyk a precítený prístup dodáva týmto spoločenskovedným sondám charakter umeleckej literatúry. Knižka je určená milovníkom reflexívnej esejistickej tvorby a záujemcom o sociologické aspekty vplyvu času, fenoménu pamäti a starnutia na ľudskú osobnosť. Knihu ocenia aj milovníčky hĺbavej ženskej literatúry.
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2014, 259 strán.


 

gburova.bmp_.jpg

Marcela Gbúrová: Roky plné výtlkov (2012 – 2013). Politologické glosy

Glosy vedúcej katedry politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Väčšina bola odvysielaná v Rozhlase a televízii Slovenska, Rádio Regina, štúdio Košice. Témy glos sú súčasťou života slovenskej spoločnosti v rokoch 2012 – 2013, ale aj metaforou o tom, ako sme v týchto rokoch spravovali veci verejné, ako sme sa ľudsky a občiansky vyrovnávali s krízovými javmi miestneho a globálneho charakteru, ako sme sa správali v spoločenstve štátov Európskej únie, ako sme pokročili v tvorbe demokratického prostredia po roku 1989. Knižná podoba týchto krátkych glos môže poskytnúť priestor aj širšej čitateľskej verejnosti na rozmýšľanie o tom, ako a čím sme žili v uvedených rokoch. (Publikáciu predstavíme na niektorom z Klubov Nového slova v novom roku.)
Vydavateľ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2014, 133 strán.

 

civilizace.jpg

Niall Ferguuson: Civilizace. Západ a zbytek světa

Nejnovější kniha anglického historika Nialla Fergusona představuje velmi nápaditý pokus o konfrontaci civilizačního střetávání se Západu se „zbytkem světa“ od antiky až po naši současnost. Esejistickou formou, obdobně jako ve velmi úspěšné knize Vzestup peněz, se Ferguson pokouší odpovědět na otázku, proč se západní civilizace stala ve světě v moderní době zcela dominantní, ačkoli k tomu postrádala jakékoli předpoklady a ačkoli z hlediska technických inovací za „zbytkem světa“ v mnohém velmi pokulhávala. Spolu s tím se ale zároveň táže, jaký bude vývoj západní civilizace, zda si tuto dominanci, kterou postupem doby ve střetu s asijskými tygry a s fundamentálním islámem poněkud začíná ztrácet, udrží, a pokud ano, jakou cenu za to bude muset zaplatit.
Argo/Dokořán 2014, 348 strán.

 

hadi_v_oblecich.jpg

Paul Babiak, Robert D. Hare: Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce

Kniha přináší podmanivý, děsivý a vědecky podložený pohled na to, jak psychopati fungují v korporátním prostředí a jak uplatňují své „instinktivní“ manipulativní techniky v podnikatelských procesech.

Psychopati mohou ze začátku působit jako vycházející hvězdy či spasitelé firem, záhy se však ukáže, že obratně zneužívají důvěry kolegů, manipulují nadřízenými a na pracovišti po sobě zanechávají spoušť. Právě na firemní psychopaty je zaměřena kniha Hadi v oblecích. Vyzrazuje jejich tajemství, odhaluje způsoby, jimiž manipulují ostatními a podvádějí je, a čtenářům pomáhá prohlédnout jejich nečistou hru.
Academia Praha 2014, 256 strán.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama