Reklama
Reklama

Kniháreň – december 2016/2

Počet zobrazení: 3509

Ivan Figura: Slovenský národohospodár Peter Zaťko | Anton Hrnko: Dejiny Slovenska veselo i vážne. Ilustroval Milan Stano | Michal Vaľo: Nebo, peklo, politika. Spoveď generálneho prokurátora | Fredric Jameson: Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu

figura_zatko.jpgIvan Figura: Slovenský národohospodár Peter Zaťko


Monografia Slovenský národohospodár Peter Zaťko spracúva život a dielo významného slovenského národohospodára, Dr. Ing. Petra Zaťka, prvého doktora obchodných vied nielen na Slovensku, ale aj v predvojnovom Československu. Bol pracovníkom hospodárskych organizácií v Maďarsku a na Slovensku, generálnym tajomníkom Ústredného združenia slovenského priemyslu, vo vojnových rokoch členom Komitétu hospodárskych ministrov Slovenskej republiky, členom ilegálnej Slovenskej národnej rady pripravujúcej povstanie – Tieto záznamy z jeho životného príbehu hovoria o rozsiahlej angažovanosti v hospodárskom živote a vo veciach verejných. Dozvedáme sa, ako sa usiloval o prekonanie ekonomickej zaostalosti Slovenska a o jeho nasmerovanie na trajektóriu rozvoja. Aj o tom, ako ho postihli príkoria pofebruárového režimu, prenasledovanie, uväznenie až prišla rehabilitácia. Slovensko stratilo jedného z najtalentovanejších ekonómov. Aj v týchto pomeroch hľadal optimálne riešenie v rámci daných možností. Svedčia o tom články o postavení socialistického podniku, ktoré sa dajú zaradiť do teórie socialistickej trhovej ekonomiky.
     Pri čítaní publikácie nahliadnete do každodenného života Petra Zaťka, oboznámite sa s jeho tvorbou a takisto s jeho pôsobením v hospodárskej politike. Najväčšia pozornosť sa venuje predovšetkým jeho názorom, postrehom a podnetným myšlienkam, ktoré boli vyjadrené v mnohých článkoch, knihách a prejavoch. Cieľom monografie je zhrnúť celoživotné vedecké dielo významného slovenského ekonóma a na základe toho priniesť poučenie aj pre súčasnosť. Monografia je venovaná nielen odborníkom, ktorí sa zaujímajú o históriu a ekonómiu, ale aj širokej laickej verejnosti.
Wolters Kluwer, 2016, 216 strán

hrnko_stano_dejiny.jpgAnton Hrnko: Dejiny Slovenska veselo i vážne. Ilustroval Milan Stano
 

Chýbajú nám zasvätené debaty o našich dejinách. Akoby sme sa báli našich dejín. Na to, aby sme viedli takéto debaty, treba našu históriu poznať. V knihe Dejiny Slovenska veselo i vážne sú v kocke zhrnuté slovenské dejiny od autora, ktorý sa pozerá na históriu, na základe faktov, našimi slovenskými očami. Na jej stránkach sa odvíjajú dejiny nielen na území Slovenska, ale aj nášho národa až do súčasnosti. Bez zdravého historického vedomia, bez poznania našich dejín sme na jednotnej európskej scéne v nevýhode. Touto knižkou chce autor osloviť najmä mladých ľudí, vydávajúcich sa na modernú vandrovku, na skusy do šíreho sveta. Aby vedeli, odkiaľ sú, čo trápilo a zamestnávalo ich predkov, čo títo predkovia dosiahli, čo pobabrali. Aby si boli vedomí svojej povinnosti pokračovať v ich odkaze a aby v cudzom svete nestratili orientáciu ako ten Strakonický gajdoš zo známej hry. Knihu ilustroval výtvarník Milan Stano, ktorý sa dlhodobo venuje tomuto špecifickému druhu historizujúcej karikatúry. Jeho ilustrácie vhodne knihu dopĺňajú humorom a veselým pohľadom na naše dejiny. V jeho ponímaní je naša história tým, čo by sme mali poznať a vedieť si z nej utiahnuť. Až vtedy sme dospelým národom, keď si zo svojich dejín vieme robiť humor.
Vydavateľstvo humoru a satiry, 2016, 168 strán

nebo_peklo_valo.jpgMichal Vaľo: Nebo, peklo, politika. Spoveď generálneho prokurátora


Boli udalosti z novembra 1989 „zamatovou revolúciou“? Kto zavliekol prezidentovho syna a zavraždil Remiáša? Sú kauzy „Technopol“ a „Triptych“ vymyslené? To sú otázky, na ktoré odpovedá generál Michal Vaľo, bývalý zástupca hlavného vojenského prokurátora ČSFR a generálny prokurátor SR v knihe Nebo, peklo, politika. Spoveď generálneho prokurátora. Zároveň prináša aj kritický pohľad na postoje politikov a vlastný osud počas rokov pôsobenia na prokuratúrach. Dej sa často približuje detektívke, no kniha nepochybne zaujme aj historikov, právnikov a politológov.
Slovart, 2016, 400 strán


 

jameson_postmodenismus.jpg

Fredric Jameson: Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu


Světově proslulý americký filosof a teoretik kultury Fredric Jameson, jehož celoživotním tématem jsou vzájemné vazby mezi kulturou, společ­ností a ekonomikou, nám ve své dnes již klasické knize Postmodernismus ne­bo­li kulturní logika pozdního kapitalismu, považované za jedno ze stěžejních teoretických děl zabývajících se feno­mé­nem postmodernismu, představu­je celou složitost postmoderní kultury, jak se projevuje ve filozofii, literatuře, výtvarném umění, filmu, architektuře a ideologii. Jeho analýzy jsou jemně vypracované, a přitom neztrácejí ze zřetele obecné rysy postmoderní kultury, které prostupují jednotlivými sférami a žánry. Cílem knihy je „kognitivní mapování“ naší kulturní situace, jež se mnohým jeví jako osudově nepřehledná.
     Pro každého, kdo chce pochopit nejen kulturní, nýbrž i politické a společenské dopady postmodernismu, je Jamesonova kniha nepostradatelným textem. Autor sám sebe považuje za dědice jak německé klasické dialektiky, tak francouzské strukturalistické tradice. Mezi jeho inspirační zdroje patří například Jean-Paul Sartre, Theodor W. Adorno, Jacques Lacan, Walter Ben­jamin či György Lukács. Je pova­žován za jednoho z nejvýznamnějších teoretiků kultury marxistické orientace.
     Fredric Jameson (1934) je profesorem srovnávací literatury a roma­nis­tiky na Dukeově univerzitě, kde také řídí Centrum pro kritickou teorii. Jeho almou mater je Yaleova univer­zita a Ha­verford College. Je auto­rem mnoha knih, z nichž k nej­zná­mějším patří Marxism and Form (1971), The Political Unconscious (1981), The Modernist Papers (2007), Valences of the Dialectic (2009), The Antinomies of Realism (2013) a The Ancients and the Postmoderns (2015). Svou nejdůležitější práci Postmoder­nis­mus neboli kulturní logika pozdního kapi­ta­lismu napsal roku 1991. Je držitel prestižní Holbergovy mezi­národní pamětní ceny za rok 2008.
Rybka Publishers, SOK, 2016, 356 strán

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama