Reklama
Reklama

Kniháreň Slova – jún 2013

Počet zobrazení: 2575

Yanis Varoufakis: Globální Minotaurus. Amerika, Evropa, krize a budoucnost globální ekonomiky | Zygmunt Bauman: Tekutá láska | Pavol Dinka: Mediálne pasce verzus mozog v nádrži | Daniel Šmihula: Úvod do teórie medzinárodného práva súkromného | Ludmila Iličeva, Vladimir Komarovskij, Vladimír Prorok a kol.: Rusko ve 21. století. Politika, ekonomika, kultura | Christophe Deloire, Christophe Dubois: Circus politicus | Samir Kassir: Byť Arabom | Nancy Fraser: Osudy feminizmu: Od štátneho kapitalizmu k neoliberálnej kríze | Sam Geall (eds.): Čína a životné prostredie. Zelená revolúcia

varoufakis.jpgYanis Varoufakis: Globální Minotaurus. Amerika, Evropa, krize a budoucnost globální ekonomiky

V jednom z bezesporu nejobjevnějších a nejpodnětnějších politicko-ekonomických děl současnosti mezinárodně uznávaný řecký ekonom Yanis Varoufakis podává nekonvenční erudovaný výklad oné globální tragédie, kterou je krize, jež vypukla roku 2008 a přetrvává dodnes. Jaké jsou její historické kořeny a souvislosti? Co způsobilo krach systému, který fungoval po desetiletí? Jak se vyvíjela globální ekonomika od světové krize roku 1929 do současnosti? A proč jsou vyhlídky na oživení ekonomiky stále v nedohlednu?

Profesor Varoufakis vysvětluje, že veškeré běžně uváděné důvody aktuální krize, například neoliberální ideologie, deregulace, chamtivost, bezskrupulóznost, toxické finanční produkty, selhání ratingových agentur, jsou sice pravdivé, nevystihují ovšem jádro problému. Podstata krize spočívá ve zhroucení globálního uspořádání, které se prosadilo kolem roku 1971 let a které autor podle antické mytické obludy požírající lidské oběti obrazně nazývá Glogální Minotaurus.

Období od počátku padesátých do počátku sedmdesátých let bylo érou, kdy Spojené státy jakožto země produkující velké obchodní přebytky prostřednictvím přímých investic nebo různých druhů pomoci vytvářely zahraniční poptávku po americkém exportu a zároveň zajišťovaly, aby jejich nedávní nepřátelé a rodící se hegemoni Evropy a východní Asie, tedy Německo a Japonsko, nejen kupovali ve velkém americké produkty, nýbrž aby zároveň získali prostředky a nástroje nutné k nastartování svého průmyslu, a tím si vydobili podobnou, na přebytcích založenou pozici na regionální úrovni. Dosud nikdy v dějinách nepodporoval vítěz země, jež nedlouho předtím porazil, aby tím posílil vlastní moc, přičemž je v tomto procesu proměnil v ekonomické obry. Autor v této souvislosti tvrdí, že součástí amerického „plánu pro Evropu“ nebyl jen Marshallův plán, ale i samotná idea evropské integrace, která je tak ve skutečnosti dílem americké diplomacie.

Když koncem šedesátých let USA konstatovaly, že postupně ztrácejí postavení tvůrce globálního přebytku, že jejich rozpočtové i obchodní deficity nezadržitelně narůstají, odhodlaly se ke smělému strategickému kroku: namísto omezování deficitů se rozhodly, že jej budou záměrně a vydatně zvyšovat! Proměnily tak své deficity ve výhodu, zdánlivý handicap se tak stal nástrojem posílení hegemonické pozice. A protože deficity musí být nějak financovány, základním předpokladem byl neustálý příliv zahraničního kapitálu. Deficity USA tudíž začaly fungovat jako obrovský vysavač pohlcující přebytky zboží a kapitálu plynoucí ze zbytku světa do New Yorku.

Přední přebytkové ekonomiky světa, např. Německo, Japonsko a později Čína, poháněné deficity Ameriky, vyráběly plným tempem zboží, které Američané hltali. Většina zisků dosahovaných těmito zeměmi se pak vracela zpět do USA ve formě kapitálových toků směřujících na Wall Street, který je proměňoval na přímé investice, akcie, nové finanční nástroje, nové i staré for­my půjček a v neposlední řadě na „malou domů“ pro samy bankéře. Tak se zrodil Globální Minotaurus, který skýtal zdání stability a růstu. Podobně jako ve starověkém mýtu, v němž Athény musely pravidelně posílat na Krétu lidské oběti, které pak Minotaurus požíral, aby si tak vykupovaly mír, posílal po roce 1971 okolní svět do Spojených států tribut v podobě toku kapitálu. Tak se USA mohly stát ručitelem všeobecného míru a mezinárodního obchodu výměnou za pravidelný tribut, z něhož byla živena obluda v jejich nitru.

Ke krizi roku 2008 došlo ve chvíli, kdy byla obluda jménem Globální Minotaurus vážně zraněna. Dokud vládla nad planetou, její železná pěst neznala slitování, její panování bylo bezohledné a předpokládalo „řízenou dezintegraci světové ekonomiky“. Nicméně dokud byla při plném zdraví, udržovala globální ekonomiku ve stavu jisté rovnováhy, přesněji jisté vyvažované nerovnováhy. Když ale roku 2008 upadla do mrákotného stavu, uvrhla svět do zvolna sílící krize. Dokud nenajdeme způsob, jak žít bez této obludy, bude stále panovat radikální nejistota, stagnace a pokračující vyostřování různých nebezpečných hrozeb.

Profesor Yanis Varoufakis (narozen roku 1961 v Athénách) přednáší ekonomii na Athénské univerzitě. Působí také jako hostující profesor na Texaské univerzitě. Po ukončení střední školy odešel z Řecka do Anglie, kde vystudoval matematiku a ekonomii na Essexské a Birminghamské univerzitě. Přednášel na růz­ných britských univerzitách (Essex, East Anglia, Cambridge, Glasgow a Sydney). Je autorem knih Modern Political Economics: Making sense of the post-2008 world, Game Theory: A critical text, Foundations of Economics: A beginner’s companion, Rational Conflict a The Globalising Wall. Poslední dobou se aktivně účastní debat o globální, evropské a řecké krizi a je zakladatelem internetové platformy www.vitalspace.org.
Globální Minotaurus se setkal s živým ohlasem a nadšeným přijetím jak mezi ekonomy a politology (Gary Dymski, Steve Keen, Joel Campbell, Shaun Hargreaves-Heap), tak filozofy a neekonomickými teoretiky (Slavoj Žižek, Terry Eagleton).

Rybka Publisher, 2013, 280 strán (Ukázka ke stažení zde)

bauman.jpgZygmunt Bauman: Tekutá láska

Hlavní postavou této knihy je člověk naší „tekuté moderní“ doby – člověk bez pout, bez pevných a trvalých vazeb, které by mu daly možnost přestat opakovaně usilovat o sebedefinování a sebeprosazení. Tento člověk, obyvatel tekuté moderní společnosti, navazuje vztahy takřka na potkání. Nikdo mu ale nedokáže zaručit, že tato pouta vydrží. Navíc má potřebu vázat se volně, aby se zase, změní-li se okolnosti, mohl co nejrychleji a nejsnáze odvázat – což se v tekuté moderní společnosti bude dít zas a znovu. Zvláštní křehkost lidských pout, pocit nejistoty, kterou tato nestálost vyvolává, a rozporuplná touha navazovat stále nové vztahy, ale raději nikterak pevné, jsou hlavními tématy této významné nové knihy Zygmunta Baumana, jednoho z nejoriginálnějších a nejvlivnějších sociologů dneška. Zaujme nejen studenty a badatele v oboru sociologie a společenských a humanitních věd obecně, ale osloví každého, kdo se zajímá o proměnlivou povahu lidských vztahů. Přeložila Zuzana Gabajová.

Academia, 2013. 156 strán

p.dinka_.medialne_pasce.jpgPavol Dinka: Mediálne pasce verzus mozog v nádrži                                        

Pavol Dinka (1942) – významný publicista, spisovateľ, prekladateľ, člen rady pre vysielanie a retransmisiu do svojej v poradí už desiatej knihy zaradil päť esejí napísaných medzi marcom 2010 a aprílom 2013. Vznikli ako príspevky na medzinárodnú vedeckú konferenciu Megatrendy a médiá, ktorú každoročne organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Tri vyšli (štvrtá vyjde koncom roka 2013) v špeciálnom zborníku z tejto konferencie. Tri z nich autor publikoval aj v internetovom časopise Slovo. Esej Možno žurnalistu kúpiť? vyšla (s iným názvom) v jeho knihe Žurnalisti – lovci vo svorke. Výrazne ju však pozmenil , upravil a doplnil. Čo sa teda konkrétne dostáva čitateľovi do rúk? Esej Mozog v nádrži predstavuje defilé propagandistickej mašinérie celého sektora public relations. Text Jazyk v médiách, média o jazyku je skôr štúdia ako esej. Médiá, najmä elektronické, by štátny jazyk mali nielen používať, ale aj zveľaďovať a rozvíjať. Regulácia v tomto smere je v EÚ bežná, nie je to nijaká slovenská špecialita. Esej Mediokracia – symptóm chorej spoločnosti nastoľuje vari najpálčivejšie problémy slovenskej žurnalistiky a spoločnosti. Esej Politikárčenie v politickej publicistike predznamenáva, že slovenská politická publicistika je v kríze, veľa fabuluje, veľa improvizuje. Možno žurnalistu kúpiť? – taký názov má posledná esej. Zatína do živého! Dinkove eseje dokumentujú, aké plody rastú na žurnalistickom strome. O ich chuti sa recipient denne presviedča sám. Kniha k tomu ponúka iba ingrediencie. 

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2013, 180 strán

smihula.jpgDaniel Šmihula: Úvod do teórie medzinárodného práva súkromného

Cieľom učebnice je spracovanie teoretických základov medzinárodného práva súkromného a tiež rovnako aj teoretických základov európskeho medzinárodného práva súkromného, tak ako sa vyvinulo v rámci normotvornej činnosti v Európe. Publikácia analyzuje podstatu, zmysel, systémové zaradenie, historický vývoj a pramene medzinárodného práva súkromného, metódu úpravy všeobecne, problematiku kolíznej metódy a kolíznych noriem, problematiku zásad používania cudzieho právneho poriadku, problematiku priamej metódy, vzájomnosť v mps, obchádzanie zákona a simulované právne úkony, interpersonálne, interlokálne a intertemporálne kolízie a problematiku unifikácie mps. Druhá časť je venovaná problematike európskeho medzinárodného práva súkromného všeobecne, zakotveniu jeho relevantných noriem v primárnom, sekundárnom a terciálnom práve EÚ, rieši jeho vzťah k medzinárodným zmluvám, vnútroštátnemu právu členských štátov a vzťah k subjektom nečlenských štátov. Venuje sa aj vybraným prameňom (Nariadenie Brusel I a EE, Rímska dohoda), právnym aktom z oblasti justičnej spolupráce a doručovania písomností, konkurznému konaniu, európskemu exekučnému titulu a platobnému rozkazu.

Epos, 2013, 224 strán

rusko.jpgLudmila Iličeva, Vladimir Komarovskij, Vladimír Prorok a kol.: Rusko ve 21. století. Politika, ekonomika, kultura

Ruská federace byla a zůstává jedním z důležitých evropských a světových politických hráčů. Přiblížit současné Rusko, jeho politiku, ekonomiku a kulturu českému čtenáři je jedním z cílů autorů této kolektivní monografie. Monografie je společným dílem předních ruských odborníků z akademické sféry, kteří se profesionálně zabývají problémy rozvoje politického systému Ruska, postavením Ruska v mezinárodních vztazích, situací ruské ekonomiky na prahu 21. století, otázkami rozvoje kultury Ruska, včetně scénářů možného vývoje. Práce zahrnuje i analýzu česko-ruských a slovensko-ruských vztahů, kterou zpracovali čeští a slovenští odborníci. Snahou všech autorů bylo poskytnout věcnou a vyváženou informaci, která by umožnila čtenáři samostatně analyzovat problémy současného Ruska. Důležité je i to, že práce ukazuje, jak ruští odborníci vnímají ruské problémy a ruské perspektivy v globalizovaném světě. Kniha je určena vědcům v oblasti společenských věd, studentům a i širší veřejnosti, kterou zajímá, co se dnes v Rusku odehrává.

Aleš Čeněk, 2013, 516 strán

cirkus_politikus.jpgChristophe Deloire, Christophe Dubois: Circus politicus

Musíme si uvědomit jedno: politický systém se změnil, ocitli jsme se dnes v oligarchickém režimu. Pranýřovat jej nestačí, je potřeba mu porozumět, proniknout závoji neprůhlednosti, říci, kdo jsou oligarchové, jaké jsou jejich sítě, jaké jsou jejich morální a burzovní hodnoty. Jedna z výhod aktuálního systému je, že ještě toleruje (na jak dlouho?) svobodu jednotlivců, která koexistuje s fenomény nesmlouvavé ekonomické vlády, která má neslýchaně násilný charakter, a umožňuje tak zbytkové hrstce novinářů provozovat ještě svou profesi.

Christophe Deloire a Christophe Dubois nám prezentují ve své knize Circus politicus rozsáhlé šetření o realitě mechanismů francouzské a evropské moci a dávají nám tak nesrovnatelný nástroj porozumění. Mezi Paříží, Bruselem, Frankfurtem, Berlínem, Milánem, New Yorkem a Washingtonem, byli autoři všude, kde žijí, stýkají se, korumpují se a rozhodují oni lidé „tam nahoře“. Vedou nás ale daleko za fasádu pouze národní politiky, daleko za cirkus tiskových konferencí v Elysejském paláci: v jejich knize najdeme Sarkozyho v evropských radách jako bezradného poskoka, Angelu Merkelovou, která je upřímně přesvědčena, že rovnováha rozpočtu patří k lidským právům, a Belgičany, Holanďany, Lucemburčany a Italy, kteří osobně nepůsobí žádným zvláštním dojmem, ale zato jsou velmi dobře napojeni na americké poválečné mocenské sítě.

V Bruselu se vzájemně proměšují arogantní byrokrati, lobbyisté z celého světa, lidé z neuchopitelných oddělení informatiky a financí, lidé ze sítí amerického dozoru, novináři, kteří si ani neuvědomují, že se z nich stali posluhové.

Když knihu dočteme, nepřipadá nám půvabné město Brusel už vůbec veselé. Jí se tam jistě velmi dobré pomfrity, pijí se skvělá piva, město je plné živých a sympatických frankofonních Belgičanů a věčně nespokojených a urážlivých Flámů s neustálými požadavky. Je to místo vlády. Ale jaké? Brusel je především šedou zónou mimo kontrolu upadajících národních států, rodící se prostor mimo veškeré právo, který je mnohem hrozivější než daňové ráje, kde se perou peníze, předměstí, kde se obchoduje s drogami, anebo Korsika, kde se neplatí daně.
Deloire a Dubois jsou antropology tohoto rozměklého a fluidního prostředí vlády.

Rubato, 2013, 320 strán (obálka je z francúzskeho vydania)

being_arab.jpgSamir Kassir: Byť Arabom

Pred svojím zavraždením v roku 2005, bol Samir Kassir jedným z popredných verejných libanonských intelektuálov. V knihe Byť Arabom, ktorá ponúka provokatívne hodnotenie arabskej identity, vyzýva ľudí Blízkeho východu, aby zavrhli trendy Západu a islamizmu, pretože len tak budú schopní vziať budúcnosť do svojich rúk. Táto presvedčivá kniha predstavuje volanie po zmene, ktoré počujú milióny.

John Pilger: „Je to nezvyčajná kniha plná hlbokej úprimnosti, pri čítaní ktorej som takmer chcel, aby bol na seba autor miernejší. Česť jeho pamiatke.“
Eugene Rogan: „Krátko pred svojou smrťou, Kassir publikoval úžasnú esej skúmajúcu Arabský pocit nepokoja v rámci spoločnosti 21. storočia. Odráža rozčarovanie arabskej spoločnosti nad jej skorumpovaným a autoritatívnym režimom.“
New Statesman: „Sčasti historická štúdia a sčasti politický pamflet ... Predstavuje originálny výkrik namierený proti silám islamského extrémizmu.“

Verso, 2013, 112 strán

n._fraser.jpgNancy Fraser: Osudy feminizmu: Od štátneho kapitalizmu k neoliberálnej kríze

Nová kniha Nancy Fraserovej postihuje evolúciu feministického hnutia od sedemdesiatych rokov 20. storočia a zastáva nový – radikálny a rovnostársky – smer v rámci feministického myslenia. Počas vytvárania „novej Ľavice“ povstala „druhá vlna“ feminizmu v snahe o boj za oslobodenie žien a etablovala sa popri iných radikálnych hnutiach, ktoré spochybňovali základné piliere kapitalistickej spoločnosti. Avšak následné ponárania feminizmu do politiky identity prebiehalo súvisle s poklesom utopických predstáv feminizmu a vzostupom neoliberalizmu. Fraserová, ktorá predpovedá oživenie hnutia, volá po posilnení feministického radikalizmu, aby bol schopný čeliť globálnej ekonomickej kríze. Feminizmus môže byť sila, ktorá usiluje v súlade s inými rovnostárskymi hnutiami o demokratickú kontrolu ekonomiky, a zároveň môže stavať na vizionárskom potenciáli raných vĺn ženského oslobodenia. Táto nová štúdia predstavuje míľnik v rámci ženského myslenia.

Verso, 2013, 256 strán

china_a_environment.jpgSam Geall (eds.): Čína a životné prostredie. Zelená revolúcia

Šestnásť z 20 najznečistenejších miest sveta sa nachádza v Číne. Incidenty s vážnym znečistením vody sa tu vyskytujú každé dva-tri dni. Zatiaľ, čo sa na Čínu pozerá ako na zdroj možných riešení klimatických zmien, jej krkolomný rast vyvoláva obavy týkajúce sa globálneho dopadu na životné prostredie. Ako vnímajú samotní Číňania tieto environmentálne problémy? Kniha ponúka inak úplne neznáme príbehy environmentálneho aktivizmu a predstavuje tak prvý skutočný obraz Číny a jej environmentálnych problémov.

Publikácia Čína a životné prostredie ponúka jedinečný pohľad na osudy politikov, ktorí v reakcii na environmentálne problémy povstali, namiesto toho, aby čelili len makro-ekologickým problémom a len tým najprominentnejším ohlasom na ne. Práca obsahuje aj doteraz neprekladané krátke rozhovory, výňatky zo správ, ale aj ďalšie primárne pramene, ktorých autori hlásajú, že ekologickosť v Číne nie je len o kontrole emisií uhlíka. Hovorí takisto aj o snahe environmentalistov, ktorí pomáhajú zmeniť krajinu k lepšiemu.

Zed Books, 2013, 256 strán

Dovozcom zahraničných publikácií je www.megabooks.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama