Kniháreň Slova – december 2

Počet zobrazení: 3384

Jozef Hvišč: Henryk Sienkeiwicz. Život a literárna tvorba | Klára Kubovičová a kol.: Po stopách architekta L. E. Hudeca | Miroslav Tížik (ed.): Kritická teória Jürgena Habermasa v sociologickom výskume | Jan Keller: Posvícení bezdomovců. Úvod do sociológie domova | Zygmund Bauman, Lyon David: Tekutý dohled | Claudio Pavone: Občianska vojna: Dejiny talianskeho odporu | Kari Polanyi Levitt: Od veľkej transformácie k veľkej financializácii. O Karlovi Polanyim a iné eseje. |  Benedict Anderson: Vek globalizácie: Anarchisti a antikoloniálna imaginácia

j.hvisc_._henryk_sienkiewicz.zivot_a_literarna.anotacia.doc.jpgJozef Hvišč: Henryk Sienkiewicz. Život a literárna tvorba

Sienkiewicza poznáme ako spisovateľa výnimočných kvalít, veď v roku 1905 ho ocenil aj švédsky výbor pre udeľovanie Nobelovej ceny, ale málo vieme o jeho osobnom živote. Ako sa dopracoval k svetovej sláve? Ako žil, aké bolo jeho súkromné prostredie, vzťahy, pôsobenie? Vieme, že precestoval takmer celý svet. V Kalifornii zakladal poľskú osadu, v Afrike skúmal miestne pomery a poľoval na divú zver. Ponavštevoval skoro všetky stredoeurópske kúpeľné mestá a niekoľko ráz sa liečil aj u nás v Trenčianskych Tepliciach. Holdoval cestovateľským dobrodružstvám a zabúdal na rodinný život, preto sa mu ho ako-tak podarilo usporiadať až pred šesťdesiatkou. Toto všetko a ešte mnoho iných epizód zo Sienkiewiczovho života a tvorby je témou tejto monografie. Čitateľ sa v nej okrem základných informácií o jeho dielach dozvie hlavne, ako žil, ako písal, ako sa v korešpondencii zveroval so svojimi zdravotnými a s existenčnými problémami, slovom, aký bol v bežnom rodinnom a občianskom živote.
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2013, 207 strán

Klára Kubičková a kol.: Po stopách architekta L. E. Hudeca

l._hudec.jpgPríbeh architekta Ladislava Eduarda Hudeca (1893-1859) je podivuhodný. Je vzrušujúcou históriou jedného plodného života naplneného ľudským i tvorivým zápasom v búrlivom období prvej polovice 20. storočia odohrávajúcim sa na pozadí dvoch svetových vojen. Svoje monumentálne architektonické dielo banskobystrický rodák Ladislav Hudec vytvoril v meste značne vzdialenom, v Šanghaji, dnes vyše dvadsaťtrimiliónovej metropole v Číne. Táto monografia predstavuje jeho život a tvorbu prostredníctvom bohatého fotografického materiálu, prináša informácie o jeho staviteľskej a architektonickej kariére získané predovšetkým zo šanghajských archívov, z archívov University of Victoria v Kanade a z pozostalosti dedičov.
C.A.L.E.H. 2013, 141 strán


habermas.jpgMiroslav Tížik (ed.): Kritická teória Jürgena Habermasa v sociologickom výskume

Kniha vychádza v rámci riešenia grantových úloh Využitie všeobecných sociologických teórií pri analýze sociálnych problémov na Slovensku a Práca ako vzácny statok: produktivita, konkurencieschopnosť a ekonomická racionalita v podmienkach globálneho kapitalizmu. Autorom predhovoru a záverečnej poznámky je editor. Publikácia obsahuje tieto štúdie: Jürgen Habermas: Avantgardistický cit pre relevantnosť. Čím sa vyznačuje intelektuál; Georg Lohman: Medzi morálkou a právom. Teória ľudských práv Jürgena Habermasa; Igor Hanzel: Modely konania a pojem, životného sveta u Jürgena Habermasa; Zuzana Kusá: Podmienky rozvažujúcej demokracie; Miroslav Tížik: Náboženstvo medzi štátom a verejnosťou; Joseph Grim Feiberg: Verejnosť bez seba; Jan Dlask: Habermasova Offentlichkeit jako inspirace pro studium literatury a literárních debat; Zuzana Révészová: Európska identita očami Jürgena Habermasa; Bohumil Búzik: Revolúcia dobiehajúca krízu; Martin Muránsky: Kapitalizmus a demokracia v čase európskej krízy.
Sociologický ústav SAV 2013

keller.jpgJan Keller: Posvícení bezdomovců. Úvod do sociologie domova

Téma bezdomovectví patří k těm, o nichž se poměrně často mluví, avšak hlubší zamyšlení nad ním dosud chybělo. Kniha sociologa Jana Kellera tuto mezeru objevným způsobem zaplňuje. Autor rozlišuje bezdomovectví fyzické a statusové. Fyzické bezdomovectví chápe jako poslední stadium procesu sociálního vyloučení, bezdomovectví statusové přisuzuje těm částem středních vrstev, které jsou ohroženy sociálním sestupem. Z pohledu domova a hrozby jeho ztráty postupně přibližuje problematiku komunitních studií a hnutí, podává stručné dějiny konceptu sociální exkluze a popisuje reakce sociálně vyloučených na ztrátu domova. V prostředí nových sociálních hnutí hledá autor postoje, jež vedly k rozvoji tzv. postmoderního myšlení. To charakterizuje jako poslední službu, kterou příslušníci servisní třídy prokazují systému, jenž je zbavuje jejich dřívějšího privilegovaného postavení. Rozlišuje při tom postmodernismus služebný a karnevalový, aby ukázal různé způsoby, jimiž postmoderna ve skutečnosti slouží tomu systému, který sama kritizuje. Závěr publikace je věnován analýze sociálního konstruktivismu a jeho rozlišení na několik typů podle radikálnosti, se kterou je vyzvedávána libovolnost výkladů reality.
Slon 2013, 289 strán

bauman.jpgZygmund Bauman, Lyon David: Tekutý dohled

V současnosti jsou i ty nejmenší detaily našich běžných životů sledovány a stopovány bedlivěji než kdy dříve a lidé často dobrovolně napomáhají této kontrole. Od Londýna a New Yorku po Nové Dillí, Šanghaj a Rio de Janeiro jsou běžné kamery ve veřejných prostorech. Na letištích se po 11. září rozříšily tělesné a biometrické skenery. Google a vydavatelé kreditních karet neustále zaznamenávají naše návyky, zájmy a preference, na něž reagují marketingovou strategií ušitou na míru konkrétnímu zákazníkovi, a to s naší aktivní, ba horlivou účastí. Analýza dohledu v podání Davida Lyona se v této knize setkává s tekutým moderním světem, který tak pronikavým způsobem rozebral Zygmunt Bauman. Očekává nás bezútěšná budoucnost neustálého monitorování, nebo ještě existují prostory svobody a naděje? Jak naplníme svou zodpovědnost za lidi kolem nás, kteří se často ztrácejí v rozborech dat a v kategorizacích? Tato kniha, která se zabývá otázkami moci, technologie a morálky, nabízí brilantní analýzu toho, co dnes znamená sledovat a být sledován.
Broken Books 2013, 160 strán

a_civil_war_300dpi_cmyk.jpgClaudio Pavone: Občianska vojna: Dejiny talianskeho odporu

Celkový obraz talianskeho odporu z perspektívy jeho protagonistov. Občianska vojna predstavuje dejiny talianskeho vojenského odporu zostavené historikom, ktorý sa ako chlapec zúčastnil bojov proti Mussoliniho fašistickej republike. Od svojho vydania v Taliansku sa dielo Claudia Pavoneho stalo základným textom pre porozumenie tomuto obdobiu a jeho významu pri vytváraní národnej identity. Pavone sa triezvo pozerá na etickú a ideologickú motiváciu protagonistov. Odhaľuje viacvrstvový konflikt, v ktorom triedny antagonizmus, patriotizmus a politické ideály hrali dôležitú úlohu. Vďaka jasnému chápaniu komplexnosti problému, dokáže podať detailný obraz mnohých aspektov povojnového prechodu, ako aj odkaz odboja modernému Taliansku. Okrem toho, že Občianska vojna predstavuje monumentálne akademické dielo, je takisto ľudovou históriou zachytávajúcou udalosti, osobnosti a postoje, ktoré pomaly upadajú do zabudnutia, a to na úkor porozumenia Taliansku a jeho minulosti.
Verso 2013, 864 strán

cari_polanyi_lewitt.jpgKari Polanyi Levitt: Od veľkej transformácie k veľkej financializácii. O Karlovi Polanyim a iné eseje

Predpovede Karla Polanyiho štyri roky pred vypuknutím najvážnejšej krízy tridsiatych rokov dvadsiateho storočia o osudných dôsledkoch rozpútania deštruktívnej sily neregulovaného trhového kapitalizmu pre ľudí, národy a prírodné prostredie opäť získali na dôležitosti a relevantnosti. Polanyiho tvrdenie, že autoregulácia trhu musí byť podriadená demokracii, pretože inak sa spoločnosť vystavuje riziku, je dnes rovnako pravdivé ako v čase, kedy ho Polanyi sformuloval. Táto kniha, napísaná z unikátnej perspektívy jeho dcéry je základným príspevkom k nášmu chápaniu vývoja a dnešného významu diela Karla Polanyiho a mala by byť vnímaná na pozadí akumulácie globálnych finančných prostriedkov, ktorá vytvorila sériu finančných kríz v Latinskej Amerike, Rusku, Ázii a následne aj v samotnom srdci kapitalizmu.
Zed Books 2013, 320 strán

age_of_globalization_300dpi_cmyk.jpgBenedict Anderson: Vek globalizácie: Anarchisti a antikoloniálna imaginácia

Autor Vymyslených komunít vykresľuje príbeh globálnej anarchistickej a nacionalistickej siete. Výmena ideí vytvára dejiny rovnako ako ozbrojené konflikty. Vek Globalizácie (pôvodne publikovaný pod názvom Pod troma vlajkami) je opisom netradičných vzťahov, ktoré vytvárali politiku a kultúru neskorého devätnásteho storočia. Benedict Anderson tu skúma vzťahy medzi militantnými anarchistami v Európe a Amerike a antiimperialistickými povstaniami na Kube, v Číne a v Japonsku. Rozprávaním prostredníctvom komplexných intelektuálnych interakcií dvoch významných filipínskych autorov – politického románopisca José Rizala a priekopníckeho folkloristu Isabela de los Reyes – Vek Globalizácie predstavuje unikátne dielo o tom, ako globálne siete formujú nacionalistické hnutia svojej doby.
Verso 2013, 272 strán

Dovozcom zahraničných publikácií je www.megabooks.sk/

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984