Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Kniháreň 2019 – apríl

Počet zobrazení: 2342
Richard Sťahel: Pojem krízy v environmentálnom myslení | Peter Dinuš a kol.: Október 1917 a súčasnosť – Majú dejiny cestovný poriadok? Historické trajektórie a predpovede | Miloslav Szabó: Klérofašisti. Slovenskí kňazi a pokušenie radikálnej politiky (1935 – 1945) | Leopold Moravčík: Objavené v zápisníkoch. Polstoročie očami novinárastahel.jpgRichard Sťahel: Pojem krízy v environmentálnom myslení

Environmentálne myslenie sa konštituovalo v 20. storočí a zaznamenalo veľký rozmach predovšetkým v jeho druhej polovici. Vzniklo v rámci reflexie javov, ktoré sa v 60. rokoch minulého storočia začali označovať pojmom ekologickej a neskôr aj environmentálnej krízy. Zhoršovanie stavu životného prostredia upriamilo pozornosť humanitných a spoločenských vied na problematiku, ktorá bola dlho mimo centra ich záujmu, teda dovtedy nereflektované environmentálne predpoklady a aspekty ľudskej kultúry, civilizácie, morálky, práva, ale aj politickej, hospodárskej a sociálnej organizácie spoločnosti. Cieľom tejto práce je prispieť k objasneniu toho, aké významy pojem ekologickej či environmentálnej krízy nadobudli v environmentálnom myslení približne za polstoročie jeho používania a identifikovať, ktoré významové aspekty v ňom pretrvávajú z minulosti a ktoré sú nové, špecifické práve pre environmentálne myslenie, ktorého vznik je s pojmom krízy bezprostredne spojený.
IRIS, 2019, 192 strán


dinus_oktober.jpgPeter Dinuš a kol.: Október 1917 a súčasnosť – Majú dejiny cestovný poriadok? Historické trajektórie a predpovede

Ako sa píše v úvode publikácie, rok 2017 bol rokom 100. výročia udalosti, ktorá významným spôsobom ovplyvnila európske a svetové dejiny. Skúsený a fundovaný autorský kolektív tejto vedeckej monografie pod vedením Petra Dinuša (Beňa J., Dinušová D., Hohoš L., Hrubec M., Lysý J., Malík B., Škvrnda F., Takáč P.) unisono túto udalosť pomenováva tak, ako sa patrí – Veľká októbrová socialistická revolúcia (VOSR). Práve okrúhle výročie tejto dejinnej udalosti bolo vhodnou príležitosťou na multidisciplinárnu reflexiu jej miesta a významu pre emancipáciu širokých demokratických vrstiev. Texty monografie Október 1917 a súčasnosť (jedenásť samostatných a kompatibilných štúdií) reflektujú závery vedeckej konferencie z roku 2017, ktorú pripravil a garantoval Ústav politických vied SAV a ktorá pred spoločnosť postavila komplex otázok nielen o životaschopnosti procesov, ktoré revolúcia vyvolala, ale a aj o charaktere a vývoji spoločností založených na tejto revolučnej udalosti  Parafrázujúc slová jedného vedeckých recenzentov publikácie: uvedených tristo strán je vecný, kritický a inšpirujúci pohľad na udalosť, ktorá sa zapísala do dejín ľudstva. Tento súbor textov je zároveň určitým svedectvom vývoja slovenského politického myslenia vo vzťahu k udalostiam konca roku 1917 v Rusku a tomu, čo nasledovalo po nich. Publikácia je určená všetkým, ktorí majú záujem o informácie bez ideologického pátosu krytia. Teda nám všetkým!
VEDA, 2018, 300 strán


klerofasisti-szabo.jpgMiloslav Szabó: Klérofašisti. Slovenskí kňazi a pokušenie radikálnej politiky (1935 – 1945)

Publikácia Klérofašisti sa venuje príčinám, kontextu a dôsledkom radikalizovania viacerých katolíckych a jedného evanjelického kňaza v rokoch 1935 - 1945. Kým vo verejnej diskusii prevláda záujem o známe osobnosti, ako bol prezident Jozef Tiso, historik Miloslav Szabó skúma problematiku na príklade troch kontroverzných a dnes do veľkej miery zabudnutých duchovných: poslancovi Slovenského snemu a po istý čas duchovnému správcovi Hlinkovej gardy Karolovi Körperovi, básnikovi a neskôr hlavnému propagátorovi nacizmu na Slovensku Viliamovi Riesovi a poslancovi a okresnému tajomníkovi HSĽS vo Zvolene Antonovi Šalátovi. Hlavný text dopĺňajú exkurzy o ďalších troch kňazoch (Ladislavovi Hanusovi, Vladimírovi Rolkovi a Ľudovítovi Veselom), ktorí sa v istých aspektoch od klérofašistov odlišovali, prípadne boli ich pravým opakom.
Slovart, 2019, 208 strán


moravcik_zapisnik.jpgLeopold Moravčík: Objavené v zápisníkoch. Polstoročie očami novinára

Leopold Moravčík, dlhoročný televízny moderátor a novinový redaktor, sa rozhodol zhromaždiť svoje vyše polstoročné skúsenosti a zážitky zo stretnutí s politikmi a zo služobných ciest po svete a obohatiť ich o početné, väčšinou vlastné fotografie, z ktorých mnohé neboli doteraz publikované. Tak vznikla takmer 200-stranová publikácia, ktorá odhaľuje zákulisie novinárskeho remesla. Nechýba v nej  ani napätie, ani vtipné situácie. Kniha pripravuje vydavateľstvo Perfekt a objaví sa na knižných pultoch koncom mája.  

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Najčítanejšie

Matovičove referendá
Idioti v politike
Kto sa smeje naposledy
Čas na nových 2 000 slov
Esencia cynizmu a pokrytectva
Návrat posolstva Novočerkaska
Ad.: Idioti v politike
Čo dnes zasejete, to budete v budúcnosti žať!
Matovičove referendá
Budíček spoza Dunaja
Idioti v politike
Vrtieť Justitiou
Kam až môže klesnúť verejná morálka?
Ako Slovensko prichádza o verejnosť
Pod rúškom tma
Covid - Rozdelená spoločnosť
Reklama
Reklama
Reklama