Reklama
Reklama

Futurologická feéria: Svet 2054

Niekoľko vhľadov z krištáľovej gule
Počet zobrazení: 7419

gula_1.jpgÉra premeny sa začala po doznievaní povojnovej konjunktúry a potrvá zhruba storočie, preto horizont 1954 – 2054. Nástup postindustriálnej spoločnosti od polovice päťdesiatych rokov nastolil koniec modernity v zmysle industriálnej civilizácie. Revolúcia už prebehla a to na sklonku šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia prostredníctvom emancipačných hnutí. Štrukturálna kríza súčasného svetového systému ako globálny nedostatok zisku sa začala v sedemdesiatych rokoch minulého storočia a v súčasnosti kulminuje, keďže len pol percenta finančných transakcií sa týka reálnej fyzickej ekonomiky a teda efektívnej alokácie zdrojov. Dominancia finančných tokov znamená, že protesty marginalizovaných a vylúčených sa sústreďujú na politický nárok na uznanie.

I.

Aktuálne nastupuje Generácia Y, narodených na začiatku prelomových deväťdesiatych rokov. Majú k dispozícii nebývalé technologické výdobytky, ale aj dosť dôvodov nedôverovať etablovaným inštitúciám a morálnym vzorcom. Táto generácia bude na vrchole produktívneho veku v rozhodujúcom období zmien v polovici nášho storočia. „Nebezpečí tkví tedy v tom, že se jako dominantní výklad krize prosadí nikoliv ten, který nás probudí ze snu, ale ten, ktorý nám dovolí snít dál.(Slavoj Žižek) „Snívať ďalej“ znamená najhoršiu možnú pozíciu, totiž pštrosa s hlavou v piesku, teda absencia zodpovednosti za formovanie budúcnosti, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť naplnenia katastrofických scenárov. Z uvedeného vyplýva, že svet v druhej polovici nášho storočia bude tak či onak zásadne odlišný od toho, ako si ho predstavujeme dnes. Vzniká nová civilizačná paradigma prostredníctvom postupnej transformácie, ktorá vyústi do dopredu nedefinovateľnej zásadnej kvalitatívnej a teda „revolučnej“  zmeny.

II.

Od nástupu neokonzervatívcov v USA, mylne označovaných ako neoliberáli, sú populárne analógie so zánikom Rímskej ríše, ktorá predstavovala vo svojej dobe hegemóna. „Obdobiu neskorej antiky dominovali obrovské civilizačné zmeny, hoci mnoho z nich si ich účastníci ani nevšimli. Neskorá antika nás však učí byť pokornými pred tým, čo nás čaká. Čokoľvek to bude, západné elity to určite riadiť nebudú.“ (Geopolitický analytik R. D. Kaplan, SME 20. 12. 2013). Immanuel Wallerstein vníma oslabenie hegemonickej moci USA od sedemdesiatych rokov minulého storočia. Globalizácia je mŕtva v zmysle ekonomickej dominancie USA po druhej svetovej vojne. Dominancia na rozdiel od púheho kontaktu neznesie žiadny zmysel pre kultúrnu paritu. Slávny sociológ, priekopník analýzy svetového systému, kladie otázku: „Jak bychom mohli dojít ke světu, v němž by všichni dávali a všichni přijímali?“ Kapitalizmus sa od tridsiatych rokov dvadsiateho storočia transformoval od fordizmu na báze priemyselnej výroby na postfordizmus, v ktorom dominujú financie. Po zrušení zlatého štandardu od sedemdesiatych rokov sa USA stali krajinou rentiérov. (N. Fraserová) Rozhodujúce bude, akým spôsobom dokážu Spojené štáty tento ústup z pozície globálneho hegemóna zvládnuť, aby škody boli minimalizované tak vo vzťahu k svetu, ako k samotným USA. „V každom prípade rozhodnutie, ktoré sa vo Washingtone prijme, bude formulovať budúcnosť zvyšku sveta.“ (Alvin Toffler)

III.

Zásadné zmeny často prebiehajú tak, že si ich súčasníci ani nevšimnú alebo vidia len krátkodobé zvraty, často konzervatívne až represívne. Ako je známe, konzervatívne sily dokázali potlačiť výdobytky Veľkej francúzskej revolúcie v prospech legitímnych dedičných monarchií (Viedenský kongres v roku 1815). Súčasníci v polovici devätnásteho storočia, kedy revolučná vlna v Európe  bola potlačená, si neuvedomovali a ani sa nedožili víťazstva, totiž zániku absolutistických monarchií po prvej svetovej vojne. Mohli sa však dožiť definitívneho obnovenia republikánskeho zriadenia vo Francúzsku v roku 1870. 

Meruôsme roky majú špecifický význam v slovenských dejinách. Ustanovenie slovenskej štátnosti možno považovať za „vysoko nepravdepodobnú udalosť“ v behu dejín. Aktivity štúrovcov po potlačení revolúcie v roku 1848 boli marginalizované. Modernizácia v druhej polovici devätnásteho storočia zodpovedala konceptu hungarizácie. Pomaďarčovanie etnických Slovákov bolo úspešné a asimilácia mohla byť dovŕšená na konci prvej svetovej vojny. Prvá Slovenská republika sa musela zmieriť so stratou jednej štvrtiny územia a približne 850 tisíc obyvateľov v rámci Viedenskej arbitráže. Dokonca aj na sklonku druhej svetovej vojny sa M. Horthy pokúšal dohodnúť so Sovietskym zväzom na teritoriálnej celistvosti veľkého Maďarska, čo by sa mu mohlo podariť, keby v roku 1944 nedošlo k fašistickému prevratu. Našu minulosť nemôžeme prepisovať, môžeme sa s ňou len vyrovnávať.

IV.

Súčasný svetový systém je natoľko extrémne vychýlený z rovnováhy, že nemôže pretrvať. Dynamický systém ako „civilizácia v singulári“, ktorá v rámci vzťahu centrum – periféria zahŕňa rôzne kultúrne okruhy, t. j. „civilizácie v pluráli“, si nájde východisko v podobe nového svetového systému. Kapitalizmus vo svojom dlhom historickom cykle úspešne fungoval päťsto rokov, pretože dokázal oscilovať k rovnováhe. Systémy sa správajú odlišne v stave rovnováhy a v nerovnovážnych podmienkach, kedy začnú porušovať tradičné pravidlá a fungovať nezvyčajným spôsobom. Ak je okolité prostredie príliš búrlivé, systém sa stane nelineárnym, čím poskytuje nesmiernu príležitosť malým skupinám, dôležitým menšinám. Viac pozornosti, či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle budú vyžadovať globálni gladiátori. Ide o to, ako budú náboženské spoločenstvá, globálne korporácie, nadnárodné odbory, politické strany, ekologické hnutia, organizácie na obranu ľudských práv a iné zložky občianskej spoločnosti zastúpené v inštitúciách budúceho sveta. (A. Toffler)

Fluktuácie (odchýlky) súčasného kapitalistického svetového systému sú natoľko rozsiahle a nekontrolovateľné, že ich už žiadna moc nedokáže zvládnuť. Systém začína bifurkovať, môže pokračovať jedným z minimálne dvoch odlišných smerov, aby dosiahol novú stabilitu. Hypotetický nový svetový systém bude alternatívou súčasnej podoby kapitalizmu. Ide o to, do akej miery sa bude na súčasný kapitalizmus podobať, apologéti by chceli replikovať čo najviac zložiek existujúceho systému. Znamená to zachovanie značnej hierarchickej nerovnosti a teda vykorisťovania v systéme, ktorý už svojou podstatou nebude „kapitalistický“, skôr feudálno-fašistický; feudalizmus nemohol totálne kontrolovať populáciu, súčasná biopolitická produkcia to umožňuje. Aj futurológovia by sa mali zaoberať tým, čo sa môže stať, ak bude patent na život súkromným vlastníctvom alebo si bude možné kúpiť nesmrteľnosť. Druhou alternatívou je systém, ktorý bude viac participatívny než hierarchický a relatívne rovnostársky, vykorisťovanie bude značne obmedzené až postupne vylúčené. Skok k novému systému je emergentný a teda nepredvídateľný. Nevieme, či nový systém bude lepší alebo horší než ten aktuálne existujúci, aj zachovanie momentálnej životnej úrovne vo vyspelejšej časti sveta je problematické (vodno-potravinová bublina, klimatické zvraty a pod.) O výsledku sa rozhodne prostredníctvom politického boja, viac alebo menej násilného. „Marx hovorí, že revolúcie sú lokomotívami svetových dejín. Ale možno je to úplne inak. Možno sú revolúcie záchranné brzdy, po ktorých siahne ľudstvo, čo sa vezie v tomto vlaku.“ (Walter Benjamin)

V.

Ak uvažujeme o stratégii transformácie, kľúčovou otázkou sa stáva rozsah deštrukcie, ktorý sprevádza každú zásadnú kvalitatívnu premenu. Naša súčasná situácia javí typické symptómy upadajúcich starých civilizácií, ktoré zanikli v dôsledku vlastného úspechu, majúceho za následok vyčerpanie životne nevyhnutných disponibilných zdrojov. Ide o to, za akú cenu súčasný civilizačný zlom ľudstvo prežije. Z hľadiska alternatívnych scenárov teda o to, ako zvládnuť transformáciu, aby obsahovala čo najmenej barbarstva. K dosiahnutiu rovnováhy vo vzťahu civilizácie a prostredia dochádza tým, že komplexita civilizácie poklesne na nižšiu úroveň: po zániku Ríše rímskej to trvalo asi pol tisícročia, súčasné sofistikované technológie by mohli zaniknúť asi v priebehu pol storočia (faktor zrýchľovania historického času je odhadom 10), prípadná svetová vojna môže úpadok urýchliť.

VI.

Koniec studenej vojny umožňuje vidieť svet taký, aký je, bez všadeprítomných ideologických mimikier, založených na umelej konštrukcii tzv. triedne rozdeleného sveta. Dochádza k celosvetovej civilizačnej transformácii, ktorá je ako každá transformácia do značnej miery emergentná a teda výsledok je nepredvídateľný: mieru nestability zvyšuje v strednodobom horizonte prechod k multipolárnemu  usporiadaniu, ktorý je a bude konfliktný (unipolárny rovnako ako bipolárny svet predstavovali stabilnejšie varianty, hypotetické kondomínium USA a Číny predstavuje iba ďalší variant bipolarizmu). Nastupuje multipolárna éra s niekoľkými mocenskými centrami, presnejšie multipolárny svetový systém. Alternatívou v prípade nezvládnutia je ďalšia vojna, ktorá by pravdepodobne prerástla do svetovej.

Zásadnou otázkou budúcnosti pozemskej civilizácie v súčasnosti je vyrovnanie sa s koexistenciou rôznorodých modernít. „Boj mezi evropským univerzalismem a univerzálním univerzalismem je ústředním ideologickým zápasem současného světa a jeho výsledek do značné míry určí, jak bude strukturován budoucí světosystém.“ Skeptické obmedzovanie našej morálnej arogancie by malo nahradiť sebecké morálne istoty chápané ako právo tzv. nositeľov univerzálnych hodnôt na intervenciu proti barbarom. „Evropský univerzalismus zdůvodňuje současně jak obranu lidských práv takzvaných nevinných, tak hmotné vykořisťování, v němž se angažují silní. Je to morálně dvojznačná doktrína.“ (Wallerstein) K zmene došlo koncom osemnásteho storočia, kedy európska expanzia vyústila do globálnej hegemónie v podobe koloniálneho panstva. Ide o otázku miesta európskej civilizácie v celosvetových dejinách, t. j. problém eurocentrizmu resp. v súčasnosti hegemonického modelu modernizácie: ide o model angloamerický, neoliberálny resp. globálno-kapitalistický. Za termínom univerzálny univerzalizmus sa skrýva problém globálnych univerzálnych hodnôt, ktoré nám nie sú dané prostredníctvom nejakých falošných božstiev, ale vytvárame ich sami, ich formovanie je veľkým morálnym podnikom ľudstva (Wallerstein).  Ak by pokračoval hegemonický  radikalizmus s nárokom  na výsadné postavenie Západu, pravdepodobne by vyústil do S. Huntingtonom predpokladanej zrážky civilizácií, presnejšie zrážky kultúr.  Východisko spočíva v  interkultúrnom dialógu, resp. polylógu  v prvom kroku o univerzálnych ľudských právach, v ďalšom o novom svetovom poriadku (globálne vládnutie) v post-západnom (post-americkom) svete. Ponukou civilizácie Abendlandu v rámci interkultúrneho polylógu vyplývajúcou zo špecifických historických skúseností by mohlo byť univerzálne a bezpodmienečné právo na ľudskú dôstojnosť.

VII.

Futurológovia by mali mať predstih pred budúcnosťou, aby sa dokázali v smere zmien orientovať, avšak budúcnosť nás dostihla a hrozí, že nás predbehne resp. po dosiahnutí kritického momentu budeme jej vystavení napospas bez možnosti niečo zmeniť. Tvrdenie, že idea-systém („kapitalizmus“) je v poriadku a vyžaduje si iba malé korekcie (scenár dočasnej konsolidácie) pripomína podobnú zúfalú obhajobu reálneho socializmu tesne pred jeho zánikom. Prvoradé je prehodnotenie dominantnej ideológie ekonomického rastu, ktorá u bohatých krajín vedie k prehlbovaniu systémovej – nielen ekologickej – krízy, u krajín tretieho sveta zas k snahe vyrovnať  a dobehnúť, čím sa prehlbuje disproporcia medzi napredovaním industrializácie a dostupnými prírodnými zdrojmi. Súčasťou ideológie neudržateľného ekonomického rastu sú aj požiadavky plnej zamestnanosti, lebo táto nezodpovedá vývoju technológie, teda ide o to, aby ľudská pracovná sila a v konečnom dôsledku ľudská osoba postupne prestala byť tovarom. Presadzovanie  nepodmieneného základného príjmu súvisí so základným právom na minimálnu ľudskú dôstojnosť. Nový typ ekonomickej racionality bude založený na dekomodifikácii, na presadení úžitkovej hodnoty namiesto výmennej hodnoty, na poznaní, že netrhové hodnoty sú hodné zvláštneho zreteľa najmä pokiaľ ide o verejné resp. spoločenské statky.

VIII.

Rozhodnutie o novom svetovom systéme sa dá sformulovať do dvoch rámcových alternatív: viac alebo menej nerovnosti. Ide o rozhodnutie v normatívnom rámci spravodlivosti: buď hodnota rovnosti alebo prehĺbenie nerovnosti; buď transformácia po dosiahnutí kritickej miery zmien vyústi do nekapitalistickej spoločnosti alebo deštrukcia, ktorá nemusí dopadnúť priaznivo (hoci spočiatku sa javí ako kreatívna), skončí ako svetový chaos a privodí pád do nového barbarstva. Nerovnosť je atribútom v dejinách ľudstva, v súčasnosti sa extrémne prehlbuje. Proces ekonomickej globalizácie vyúsťuje do nadvlády finančnej oligarchie, z ktorej sa stala trieda globálnych kapitalistov. V súčasnosti  podľa správy Credit Suisse 8% dospelej populácie sveta (400 miliónov ľudí) ovláda viac ako 80% svetového majetku s aktívami nad 100 tisíc USD, aktívami od 10 do 100 tisíc USD disponuje približne l miliarda ľudí (23% populácie a 14% celosvetového majetku). Viac ako dve tretiny populácie dospelých vlastní majetok do hranice 10 tisíc USD 3,2 miliardy ľudí, ale len 3% globálneho bohatstva) . Svetové bohatstvo za rok narástlo takmer o 5%, ale  majetková nerovnosť sa naďalej rozširuje – 32 miliónov ľudí disponuje majetkom minimálne jeden milión dolárov, čo je 0,7% populácie. Európska únia sa bude rozhodovať, akou cestou pôjde vo vzťahu k 124 miliónom obyvateľov žijúcich na hranici chudoby bez ohľadu na disponibilné zdroje, čo predstavuje nezanedbateľnú štvrtinu populácie.

IX.

 Odklon od katastrofického scenára by sa dal vymedziť ako dve alternatívy kreatívnej deštrukcie: udržateľná spoločnosť (má dva varianty -  optimistický a pesimistický) a návrat k feudalizmu: alternatívy sa líšia tak v miere kreativity, ako aj v miere sprievodnej deštrukcie. Východiskom je realistický predpoklad, že v krátkodobom horizonte sa pravicový fašistický populizmus presadí skôr ako sofistikovaná snaha novej ľavice o získavanie podpory pre hľadanie nekapitalistickej alternatívy. Fašizmus disponujúci sofistikovanými technológiami kontroly predstavuje osvedčený spôsob, ktorým dokáže ochlokracia udržať pod kontrolou a decimovať prebytočnú populáciu.

Pokiaľ ide o udržateľnú spoločnosť, v oboch variantoch dôjde k normatívnemu presadeniu globálneho uznania a tým aj globálnej spravodlivosti na základe pospolitého vlastníctva, čiže ku konsenzu na nejakej podobe globálneho vládnutia. V prvom prípade sa podarí zastaviť plytvanie zdrojmi prostredníctvom vysokých technológií, ktorých výdobytky budú  využívané na prospech celého ľudstva. V druhom prípade sa po vyčerpaní väčšiny zdrojov globálne presadí  dezindustrializovaná úsporná ekonomika dôstojnej chudoby (filozof H. Jonas predvídal „benevolentného ekologického despotu“). Ak nedôjde k nastoleniu udržateľnej spoločnosti, a to ani fašistickými metódami, budeme „ďalej snívať“: kríza sa bude prehlbovať až k bodu, kedy sa udržiavanie status quo jednoducho zrúti a možnosť pozitívneho obratu vzhľadom na ireverzibilné okolnosti bude nereálna vzhľadom na premeškanie času „bodu obratu“: fašizmus 21.storočia pravdepodobne vyústi do nového feudalizmu separatistických enkláv ako stav „vojny všetkých proti všetkým“ blízky rôznym podobám anarchie (jeden variant popísal ako scenár refeudalizácie J. Keller). Pod feudalizmom sa rozumie systém, v ktorom je deficitným statkom bezpečnosť a fungujú lénne vzťahy závislosti „pán – vazal“. Rovnováha by bola nastolená prostredníctvom regresu, komplexnosť by sa znížila a návrat k sofistikovanej civilizácii by mohol trvať veľmi dlho.

X.

Markerom presadzovania novej civilizačnej paradigmy je kozmický priestor. Ide o arénu, v ktorej  sa bojuje o technologickú prevahu už od štyridsiatych rokov minulého storočia. Mierové využitie kozmického výskumu okrem toho, že je zdrojom prestíže štátu (napríklad aktuálne úsilie Číny), je dosiaľ iba doplnkom výskumu pre vojenské účely, hoci by sa mohlo stať zdrojom riešenia celosvetovej energetickej a surovinovej krízy. Komerčné využitie Mesiaca by sa mohlo začať v polovici nášho storočia ako symbol Éry premeny; príkladom je projekt japonskej spoločnosti postaviť na Mesiaci obrovskú solárnu elektráreň „Lunar Ring“. Horúčkovité zbrojenie je dôvodom, prečo sa oneskorujú minulé vedecko-technické prognózy, predpokladajúce základňu na Mesiaci a pristátie na Marse so štartom z Mesiaca. Symbolom medzinárodnej spolupráce je orbitálna kozmická stanica. Budúce kozmické projekty si budú vyžadovať sústredenie zdrojov celej pozemskej civilizácie. Ak sa namiesto toho začne realizovať scenár hviezdnych vojen, stane sa pozícia na geostacionárnej dráhe zdrojom kontroly celej planéty. Preto je dôležité, aby kozmický priestor vo výške 36 tisíc kilometrov bol vyhlásený za demilitarizovanú zónu medzinárodnej spolupráce podobne, ako existuje dohoda o nešírení jadrových zbraní (problematická vzhľadom na subjekty, ktoré disponovanie jadrovými zbraňami oficiálne nepriznávajú).

Autor je predsedom Futurologickej spoločnosti na Slovensku.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     

Komentáre

Obrázok používateľa Jozef Gazarek
#1
Jozef Gazarek
01. január 2014, 19:19

~~        Rok 2014 je historickým pre každého, kto sa zaberá myslením o spoločnosti. Páni s redakcie,  tak úspešne, ako ste tento historický rok začali,  a to príspevkom tohto autora, tak to tvorí veľkú možnosť tvoriť slovenskú cestou k poznaniu možností vývoja sveta.  Nebudem sa zoberať  autorovým  historickým materializmom, ktorý ja  dnes iba začínam, hoci autorova  dialektická logika je k tomuto môjmu zámeru nečakaný úvod.  Mohol by som opísať so zdrojov, s ktorých ja čerpám, viacej   úvodov do vojny v roku 1914, ale spomeniem iba krízu v Európe, ktorá vypukla v roku 1900, a to preto, že si  všimnem iba autorovu politickú ekonómiu, čo je veda, ktorá je  podmienkou pre existenciu vedeckého socializmu. Na dobré slovo niet času, autor si všimnime, ak spojíme oddelené častí,  povedal:  „vyčerpanie zdrojov zisku s kapitálu je dôvod k návratu 500 ročného barbarstva, aké tu bolo po zániku Ríma než Európa  objavila nemecký feudalizmus“.  A po tomto sa nemá v myslení o spoločnosti zotrvať v historickom materializme, ale sa má prejesť k politickej ekonómií.  Ako to myslím, predtým prehodím autorov názor na možnosť trvania socializmu: Nepodmienený základný príjem je zúfalá snaha liberalizmu zachovať tovarovú výrobu, a tým kapitalizmus za každú cenu aj v podobe ne-demokratickej. Teda celé úsilie ľudí sa dá zredukovať na pojem vedeckého socializmu: ľudia musíme udržať demokraciou a politikou zabezpečiť demokratizáciu štátu. 
         Autor,  o ktorom  tu píšem je dlhodobo oprávnený napísať úvod do historického roku 2014 hoci ja idem k jeho názoru od politickej ekonómie, teda nie od  filozofie.  A týmto prístupom ja tvrdím:  Reálny socializmus bolo možné zachrániť ukončením studenej vojny všetkými tými, ktorí ju videli. Vojna 1914 ako aj vojna 1939 bola v ekonomickom základe zhodná  so studenou  vojnou, pretože vždy šlo o vojny ekonomických blokov rozdielnych ekonomických politík. Teda ak teraz vzniká dôvod k vojne terorizmu a v budúcnosti vznikne politika k vojne, nech bude dôvod tejto politiky akýkoľvek, vždy za politikou bude ekonomika.  A preto  filozofia už nenájde východisko pre politiku ako  pred Veľkou revolúciou vo Francúzsku  v roku 1789.   Mier poskytne ekonómia a na základe nej ekonomika.  A  autor filozoficky podľa môjho názoru správne smeruje  ekonómiu do oblasti výmennej hodnoty tovaru a užitkovej hodnoty „produkcie“, teda prejsť na užitkovú hodnotu „tovaru“  s výmennej hodnoty tovaru nie je možné bez odstránenia kapitalistického spôsobu výroby. 
         A čo mne autor potvrdil, že je možné? Politická ekonómia je veda, ktorá opisuje  materiálny základ života ľudí  vytvorený výrobou ľudí, s ktorého čerpá filozofia. Historický materializmus je veda, ktorá neberie ohľad na to, čo si ľudia o sebe myslia, ale filozoficky má postihnúť vedomie ľudí, ktoré vzniklo  na základe nimi zvládnutej výroby.   A dnes  ekonómia a filozofia  sedia v jednej počítačovej miestnosti a práve preto môžu  mať použiteľné  výsledky pre politiku.        

Obrázok používateľa Stanislav Dobrovodský
#2
Stanislav Dobrovodský
02. január 2014, 08:52

Ahoj Lacko,

dlho som sa neozýval, a nič nepísal. Žil som v systému, veril som pojmu "lavicová politika"" a "sociálna demokracia". Už neverím že tieto systémy nás dovedú k nejakej sociállnej spravodlivosti alebo nejakej perspektíve. Aby sme mali nejaké svetlo v tuneli, musíme si vybudovať nový systém o tom presvedčiť sami seba a neskôr musíme o tom presviedčiť okolie, lebo inakšie by to bola bezcenná sisifovská práca. Verím, že sa zasa uvidíe a budeme môcť o tom diskutovať.

Dobrovodský

Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama