Reklama
Reklama

Filozofia ako vášeň myslenia a slova

Na rozlúčku s Jaroslavom Martinkom
Počet zobrazení: 4557

j._martinka.jpgV pondelok ráno 2. septembra 2013 navždy odišiel popredný slovenský filozof Jaroslav Martinka. Vzácny človek, vysokoškolský učiteľ a vedec, kolega a priateľ, profesor Univerzity Komenského. Človek, ktorý celý svoj plodný život a až do posledných chvíľ rozdával. Rozdával vedomosti, nové poznatky, rozdával nádej a jemu vlastný optimizmus a aj v najťažších chvíľach dokázal byť oporou a radcom, starším kolegom a priateľom a pre mnohých aj takmer rodičom. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského začal študovať hneď po maturite v roku 1949.  Už ako študent filozofie a prírodopisu získal v roku 1952 asistentské miesto u profesora Igora Hrušovského na Katedre dejín filozofie a logiky. Na Filozofickej fakulte pôsobil nepretržite takmer 43 rokov až do roku 1995. Prešiel všetkými stupňami akademickej dráhy od asistenta, cez docenta ( v roku 1980) až po univerzitného profesora (v roku 1995). Svoju pedagogickú a vedeckú činnosť začínal v oblasti logiky, metodológie prírodných vied a súčasnej filozofie. Od roku 1962 sa  J. Martinka začal profilovať ako historik filozofie. Bol poverený prednášať dejiny gréckej antickej filozofie a sčasti aj stredovekej filozofie. Zúčastňoval sa tiež  tímového výskumu dejín a vývoja slovenského filozofického myslenia vo Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied. Patril k zakladateľským a výnimočným osobnostiam slovenských historikov antickej filozofie, úzko spolupracoval s kolegami z odborov klasická filológia a história.

Nezabudnuteľne sa zapísal do filozofie aj svojou publikačnou a editorskou činnosťou, zrealizovaným neprekonateľným a nezabudnuteľným projektom Antológie z diel filozofov či viacerých zväzkov edície Filozofické odkazy a ďalších pôvodných filozofických textov. Vo fundovaných vedeckých štúdiách, úvodoch,  predslovoch a doslovoch k pramenným filozofickým textom uverejnil výsledky svojho vedeckého výskumu, zameraného na kategoriálne, konceptuálne a metodologické problémy vývojových etáp gréckej antickej filozofie, ale aj súčasného filozofického myslenia.

Ani po odchode z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a ukončení externého pedagogického pôsobenia na Vysokej škole múzických  umení neutíchla jeho pedagogická a vedecká činnosť, a to na Trnavskej univerzite, Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave a najdlhšie, takmer 10 rokov, na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre až do odchodu na zaslúžený odpočinok.

Kolegovia, spolupracovníci i žiaci poznali profesora Jaroslava Martinku ako človeka s hlbokou úctou k vzdelanosti a kultúre, zanieteného pedagóga a vedca, ktorý s neutíchajúcim zápalom, energiou, ale aj láskavosťou, dobrosrdečnosťou i príslovečným niekedy až sarkastickým humorom odkrýval desiatkam, ba za viac ako polstoročie stovkám svojich študentov, ašpirantov, doktorandov i mladších kolegov tajomstvá vedeckého bádania a svojho nenapodobiteľného pedagogického majstrovstva. Veľmi rád, ochotne a nezištne sa aj v neformálnych diskusiách a stretnutiach podelil s poslucháčmi o zaujímavé poznatky a skúsenosti zo svojich zahraničných študijných pobytov na univerzitách a výskumných pracoviskách v Oxforde, Cambridge, Londýne, či v Aténach, Ríme, Standforde i Princetone. Jeho pedagogická práca, vychádzajúca z vlastnej výskumnej činnosti a vedecké dielo boli ocenené viacerými uznaniami a v roku 2010 mu minister školstva udelil najvyššie rezortné vyznamenanie – Veľkú medailu svätého Gorazda. S Filozofickou fakultou Univerzity Komenského bol spätý jeho plodný a tvorivý život, s fakultou a univerzitou prežil radostné i menej radostné a ťažké chvíle a obdobia jej zložitého vývoja. Aj po odchode z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, keď pôsobil na iných vysokých školách, prejavoval živý záujem o pedagogický a vedecký život na svojej alma mater, ochotne sa ako člen komisií podieľal napríklad na kvalifikačných postupoch svojich žiakov a mladších kolegov – dnešných doktorov filozofie, docentov i profesorov.

J. Martinka nebol profesorom „vyrobeným“ na základe scientometrie, citačných indexov, karentovaných časopisov či impakt faktorov. Profesor pre neho neznamenal titul, honor, ale v prvom rade v klasickom poňatí osobnosť. Osobnosť zanieteného učiteľa, sprostredkovateľa, vedca, invenčného interpretátora. Filozofia bola pre neho doslova vášňou. Dokázal prednášať s neopakovateľnou a nenapodobiteľnou vášňou, vehementne a zvučne vo veľkých posluchárňach, ale aj s pokorou, trpezlivo, „pri stíšenom svetle“ v komornejšom prostredí napríklad o jemných detailoch Heideggerovho myslenia. Rovnako neopakovateľne a s vášňou sa ponáral do výskumnej práce „mimo priestoru a času“ a zdieľal svoje myšlienky s poslucháčmi. Bol profesorom v neutíchajúcej komunikácii, všetko, čo objavil či odhalil, si nikdy nenechával sám pre seba. Dokázal byť neúnavným diskutérom tak na vyučovaní, ako aj neformálne, najmä pri neuveriteľnom množstve kávy a cigaretách, čo bolo jeho skutočným „nezakázaným dopingom“.

Už som spomenul, že J. Martinka bol veľkým ctiteľom kultúry a vzdelanosti. Nepokladal sa za „nedotknuteľnú“ intelektuálnu elitu, dokázal sa porozprávať aj s „obyčajným“, jednoduchým, slušným a inteligentným človekom. Neznášal aroganciu moci, funkcionársku bohorovnosť a primitivizmus, niekedy zakrývaný odpozorovaným, naučeným a hraným „intelektuálstvom“. Bol neuveriteľným „fajnšmekrom“ v oblasti klasickej hudby. Jeho bohatá zbierka klasických gramofónových platní, zhromažďovaná niekoľko desaťročí,  zahrnovala nielen rozmanitosť nahrávok, ale potrpel si aj na to, aby mal nahrávky tej istej skladby s rôznymi orchestrami a rôznymi dirigentmi, či tej istej opernej árie s rôznymi interpretmi. Pozoruhodné boli jeho príležitostné rozbory týchto nahrávok v neformálnom komornom domácom prostredí.

S úctou a vďakou sa skláňame pred celoživotným dielom vynikajúceho pedagóga, vedca a výnimočného človeka. Bol to naozaj „filozof, ktorý zostane legendou“, ako výstižne napísal Boris Zala v Pravde 7. septembra, v deň rozlúčky s profesorom Jaroslavom Martinkom.   

Foto: www.phil.muni.cz

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Ringit - oblékni sa do štýlu
Reklama