Anketa KNIHA 2021

Počet zobrazení: 2697
Nominácie 1 – 9 od: Viktor TIMURA, Michal MAJTÁN, Milan BENKOVSKÝ, Peter JUZA, Jozef SCHWARZ, Igor CIBULA, Igor DANIŠ, Rastislav TÓTH, Miloš ČIKOVSKÝ 

Ako aj po iné roky viacerí z účastníkov ankety nenapísali len stručných pár riadkov, ale kratšie či dlhšie recenzie na „svoje“ knihy, reflexie na chvíle s najlepšou knihou. Nominácie či odporúčania ponúkajú nielen prehľad, aké knihy zaujali spolupracovníkov Slova, ale svedčia aj o tom, aké literárne, kultúrne, no aj všeľudské hodnoty vyznávajú a obhajujú. Bolo by škoda, takýto vzácny prieskum osekávať, okliešťovať.

Do ankety prispelo 37 redakciou oslovených respondentiek a respondentov, preto sme sa rozhodli nominácie rozdeliť na viac častí, aby sme záujemcom uľahčili čítanie. Uverejníme ich v plnom znení, len po nevyhnutných úpravách, v poradí, ako boli doručené redakcii. Do úvahy pri hodnotení, však budeme brať len prvé tri knihy (ak je uvedených viac) a s vročením 2021.
 

1. VIKTOR TIMURA, filozof
 

zaleta_tohtorocne_slnko_vam_uz_nezasvieti.jpg1. Michal Záleta: Tohoročné slnko vás už nezahreje, Iris 2021

Román zo súčasnosti, z našej spoločenskej reality, ktorý v protiklade k tendenciám odľudšťovania človeka stavia do popredia ľudský vzťah, vzťah syna k matke, k rodičom a rodnému hniezdu, k domovu. A pretože sa dej odohráva na hranici života a smrti, autor neponechá chladným azda ani tých, čo patria ku kategórii ľudí takmer bez srdca.

Autor vie čitateľa vtiahnuť do deja, vie navodiť emotívne situácie, keď sa čitateľovi zviera hrdlo a sotva sa ubráni nejakej hoci len mimovoľne vypadnutej slze. Autor neskrývane kladie do popredia morálne ľudský vzťah človeka k človeku, predovšetkým k svojim najbližším, pred súčasnými odľudštenými vzťahmi. Etické pomery minulého režimu kladie vyššie oproti poprevratovým vzťahom „raného kapitalizmu“, ktorý je aj divokým kapitalizmom bezohľadnosti.

Bez ohľadu na to, či to bol alebo nebol autorov zámer, tak ako sa od dobrej literatúry očakáva, román otvára niekoľko významových rovín, ktoré sú nielen zaujímavé, ale v našich pomeroch aj objavne nové, o ktorých tu nie je dosť priestoru hovoriť. Taký umelecky hodnotný román sa u nás už dávno neobjavil – hádam od čias Petra Jaroša.


2. MICHAL MAJTÁN, ekonóm, prognostik
 

dan_macacia_stopa.jpg1. Dominik Dán:
Mačacia stopa,
Slovart 2021

 

 

 

 

 

 

3. MILAN BENKOVSKÝ, politik

 

chmelar_0.jpg1. Eduard Chmelár:
Rekonštrukcia slovenských dejín. Formovanie slovenskej identity,
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2021

2. Jurman Olin:
Převrat II – Události 17. listopadu dnešníma očima,
Česká citadela 2021

3. Jozef Banáš:
Som Baťa, dokážem to!,
Ikar 2021

 

 

4. PETER JUZA, vysokoškolský učiteľ
 

peknik_1.jpgpeknik_2.jpg1. Miroslav Pekník a kol.: Republika Česko-Slovensko. Od monarchie k vlastnému štátu. Ilúzie verzus realita I. a II., VEDA 2021

Fenomén dvadsiateho storočia v dejinách Slovenska je neprehliadnuteľný, čo nakoniec autori popisujú s odbornou fundovanosťou par excellence. Myslím si, že táto publikácia výrazne pomáha a pomôže aj k tomu, aby sme ani po roku 2021 nehovorili o tejto krajine, ale o svojom štáte! Poznať našu históriu je našou vnútornou povinnosťou!

Vedúci autorského kolektívu dokázal dať dohromady fenomenálny tím – od jazykovej a technickej redakcie, odborne vybavených posudzovateľov oponentov, až po autorský kolektív (asi najfundovanejšie, čo ponúka slovenská odborná komunita, no, žiaľ, mnohí autori sa vydania nedožili). Ide o dielo, ktoré by malo byť nielen povinnou študijnou literatúrou, ale aj vytesané do mramoru.

2. Eduard Chmelár: Rekonštrukcia slovenských dejín. Formovanie slovenskej identity, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2021

Autor začína svoju prácu slovami: „... o slovenských dejinách sa doteraz veľa písalo a málo rozmýšľalo. Ak štáty stoja a padajú s ideami, na ktorých vznikli, potom Slovenská republika ani po takmer troch desaťročiach svojej existencie nemá takúto ideu...“

Ide o silné konštatovanie, s ktorým ako čitateľ textu a človek aktívne žijúci na Slovensku, žiaľ, musím súhlasiť. Týmto silným vstupom autor akoby okrem potreby poznania vlastnej národnej histórie predznamenal potrebu a význam samotného poznania dejín. Totiž tento význam je, pre každé národné a štátne spoločenstvo nesporne nepopierateľný. Knihu vnímam ako dobrý stavebný materiál hľadania našej slovanskej dejinnej identity a slovanskej pravdy.

3. Oskar Krejčí: Geopolitika Číny, Professional Publishing 2021

Čína je dnes, či sa to niekomu páči/nepáči, vo fáze ekonomického rastu, jednoducho nepotrebuje agresívny prístup a vyhovuje jej evolučná paradigma s následnou evolučnou stabilitou v rámci medzinárodných vzťahov. Nebyť hegemónom (papierovým drakom ako USA, ktorému sa klania slovenská pseuodopolitická elita), ale spoludiktovať pravidlá.

Dnešný pohľad na Čínu je všeobecne buď skazený, alebo plný nervozity. Asi je to prirodzené, pretože sa vo vzduchu deje niečo historicky bezprecedentné, a to u nevzdelancov (slovenských a českých) evokuje obavy.

O. Krejčí ponúkol nový pohľad na Čínu a vysvetlenie, prečo jej vlastne Západ nerozumie  Autor dýcha môj vzduch, vidí svet mojou optikou. Je realista a verí v návrat hodnôt a noriem medzinárodného práva do systému medzinárodných vzťahov.


5. JOZEF SCHWARZ, sociológ
 

1. Martin Homza: Murices Novae alebo Nové ostne: Dialógy o starších slovenských dejinách, ale nielen o nich. Prvá časť. Vydalo O. Z. Slovenské dejiny 2020.

Vydavateľská anotácia predstavuje knihu ako „cestopis po južnejšej časti našej vlasti“ (tou južnejšou časťou našej vlasti je nielen juh dnešného Slovenska, ale celé včasnostredoveké Uhorsko, čiže dnešné Maďarsko) „a celkom nenápadne pripomenie to, čo sme už o nej zabudli“. Áno, zabúdame, že naša stredoveká história (ale aj novšia) sa neodohrávala len v hraniciach Slovenskej republiky. Zaujal ma práve tento „nadslovenský“ rozmer našich dejín. Homzova kniha o slovenských dejinách sleduje „slovenskú niť“ histórie ako v tom čase neoddeliteľnú súčasť myšlienky a procesov (západného) univerzalizmu. Kniha je vynikajúcim sprievodcom staršou slovenskou minulosťou, má 334 strán, 17 obrázkov a 24 farebných máp.

2. Eduard Chmelár: Rekonštrukcia slovenských dejín. Formovanie slovenskej identity, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2021

Na rozdiel od predchádzajúcej knihy Chmelár rekonštruuje našu históriu ako „podiel slovenského etnika na dejinách štátu na území Slovenska od najstarších čias až do začiatku národného hnutia“. Podľa mňa úspešne. Súhlasím s jeho tvrdením, že pre definovanie cieľov a možností Slovenskej republiky je dôležité „zamyslieť sa nad faktormi, ktoré formovali a ovplyvnili históriu a charakter (Slovenska) a jeho identity“. Odporúčam ju ako povinné čítanie pre všetkých, ktorí manažujú náš slovenský dnešok.

3. Wang Yiwei: Čína a Nová hodvábna cesta, Perfekt 2021 255 strán.

Medzi najlepšie knihy roka 2021 po dvoch knihách zaujímavo a príťažlivo osvetľujúcich miesto Slovákov a Slovenska v čase a priestore zaraďujem na tretie miesto túto knihu, ktorá do určitej miery môže pomôcť prehodnotiť naše doterajšie paradigmy. Kniha čínskeho autora o predstave budúcnosti sveta so spoluúčasťou Číny vyznieva takmer ako učebnica či návod na použitie. Ale predovšetkým je ponukou na celosvetovú spoluprácu. V takom prípade je dobré dobre poznať partnera. Partnera, ktorého nebude možné prehliadať.
 

6. IGOR CIBULA, novinár, politický analytik
 

grossman_vsetko_plynie.jpg1. Vasilij Grossman: Všetko plynie, Agora 2021

Drsnú pravdu o stalinskom terore v Sovietskom zväze odhalil ukrajinský žid v románe, ktorý vlastne napísal dvakrát, pretože mu hotový rukopis zhabala KGB, a tak sa znovu pustil do písania zaujímavej knihy. Súhlasím s literárnymi kritikmi, že Grossman patril medzi prvých rusky píšucich autorov, ktorí prenikli do najtemnejších hĺbok sovietskeho spoločensko-politického systému. A nebál sa kriticky dotknúť ani postavy Vladimíra I. Lenina, pôvodcu najkrvavejšej etapy tisícročných dejín ruskej neslobody.

2. Matti Friedman: Agenti bez vlasti. Utajené príbehy z doby vzniku Izraele, Vyšehrad 2021

Izraelský novinár pôvodom z Toronta sa venuje príbehom izraelských agentov pochádzajúcich z arabských štátov, ktorí vďaka svojmu pôvodu dokázali preniknúť do prostredia nepriateľov rodiaceho sa izraelského štátu. Vtedy ešte neexistoval Mossad, ale ich činy patria do legendárnej tradície izraelskej rozviedky. Je to kniha o skutočnej špionáži a jej hrdinoch.

3. Oskar Krejčí: Geopolitika Číny, Professional Publishing 2021

I keď prof. Oskar Krejčí nie je sinológ, ale politológ, jeho obsiahla kniha poskytuje dostatočný základ každému, kto sa chce poctivo zahĺbiť do štúdia aktuálnych otázok, súvisiacich so súčasným stavom a budúcnosťou Číny. Zaujalo ma jeho precízne formulovanú „geopolitické desatoro Číny,“ z ktorého vyplýva, že Čína vzhľadom na svoje civilizačné dedičstvo nemôže akceptovať dodnes panujúcu víziu globalizácie ako westernizácie.
 

7. IGOR DANIŠ, redaktor
 

llosa_rozhovor.jpg1. Mario Vargas Llosa: Rozhovor u Katedrály, Argo 2021

Sám autor si váži toto dielo najviac. Ide o výnimočné dielo – existenciálne, formálne, jazykovo. Osobný príbeh na pozadí dejín. Hľadanie odpovede na večnú otázku života – Kde sa to všetko „podělalo“ (pokašlalo)? 

2. Aleksander Kaczorowski: Havel, Pomsta bezmocných, Nakladatelství XYZ 2021

O Havlovi trochu inak, z iného uhľa pohľadu, objektívne a zanietene, množstvo zaujímavých a málo známych faktov; o dobe, v ktorej žil, o osobnostiach doby (Holan, Kolář, Bondy, Werich, Kundera, Dubček atď.). Havel je buď nekriticky uctievaný, alebo zase nenávistne odsudzovaný; z jeho života sú vyberané určité výseky. Toto je kniha pre jedných, aj pre druhých.  
3. James Traub: Liberalismus, Prostor 2021 – Václav Bělohradský: Čas pléthokracie. Když části jsou větší než celky a světový duch spadl z koně, 65. pole 2021 -– Jan Keller: Hybridní  politika, Nakladatelství Ivan David 2020. Uvádzam tri knihy (Kellera som čítal tento rok). Každá kniha sa iným spôsobom zaoberá rovnakou témou: úpadok a kríza klasického! liberalizmu. To, čo máme, je falošný, zneužívaný liberalizmus. Rozdiel medzi legalitou a legitímnosťou.


8. RASTISLAV TÓTH, politológ
 

chvala_nacionalismu.jpg1. Yoram Hazony, Chvála nacionalismu,  LEDA 2021

Izraelský vedec – biblista, aj politológ a filozof veľmi čitateľným spôsobom popisuje svoj názor na vývoj sveta: pokusy o vznik impérií od babylonskej ríše až po USA a Európsku úniu a pokusy Ruska aj Číny. Zdôrazňuje nenahraditeľnosť národa pre existenciu štátov a popisuje prvky premien štátu či medzinárodnej organizácie na ríšu.

2. Robert Aldrich (ed.): Novodobé ríše, Slovart 2021

Ide o súbor prác jednotlivých autorov, ktorý analyzujú 12 štátov a jednu oblasť (Škandináviu), ich rast a tiež úpadok. Veľmi príjemne pôsobí snaha o objektívny pohľad. Zaujímavý je pohľad na vývoj štátov, ktoré sa sami neoznačujú ako ríše (Rusko, predtým ZSSR a USA). Zároveň je v publikácii citlivo odlišovaná tvrdá sila (ozbrojené invázie) a mäkká sila (napr. vývoz kultúry života – USA). Čitateľ sa dozvie o ekonomických, mocenských, či kultúrnych motívoch rozširovania štátov o kolónie, resp. závislé územia.

3. Noam Chomsky: Kdo vládne světu, Karolinum 2021,

Veľmi zaujímavo píšuci autor sa tentokrát oprel do zániku demokracie. Ukazuje, ako sa vláda ľudu v jednotlivých štátoch presúva do medzinárodných organizácií, akými sú MMF, Svetová banka, Európska centrálna banka či Európska komisia. Zároveň upozorňuje na nedostatok osobností v politickom živote, spomína na Zolu, Luxemburgovú, Russela, či Sacharova – niektorí boli priamo v politike, iní sa jej dotýkali svojimi precíznymi postojmi. Cituje aj bývalého amerického politika, ktorý povedal, že dnes je nebezpečenstvo jadrovej vojny vyššie ako počas studenej vojny. Popisuje tiež „politické neplechy“, ktorými vstupujú konkrétni prezidenti USA do premien vlád vo svete (prevraty, podpora vojenských režimov a pod.). Je tu mnoho myšlienok, nedajú sa všetky vyjadriť, ale taký bol vždy tento autor.
 

9. MILOŠ ČIKOVSKÝ, novinár
 

vikforssova_alterntivne_fakty.jpg1. Åsa Wikforssová: Alternatívne fakty, Ikar 2021

Filozofka Åsa Wikforssová je profesorkou teoretickej filozofie na Štockholmskej univerzite a členkou Švédskej akadémie. Jej kniha Alternatívne fakty osloví každého, kto sa zaujíma o spoločenské vedy, o porozumenie a kritické myslenie, osobitne o  vzdelávacie procesy, o poznanie v politike, o tvorbu žurnalistických a vôbec verejných prejavov.

Nazdávam sa, že kniha veľmi pomôže politikom, ktorí sa nestačili zorientovať v protirečivosti doby, v hrubosti a plytkosti politiky. Problém politických nezhôd často spočíva v tom, že ľudia so silne zakoreneným politickým presvedčením sú schopní prijať len tie fakty a argumenty, ktoré toto  presvedčenie potvrdzujú.

(Pokračovanie)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984