Ako ďalej na Slovenskom vidieku?

Pozvánka na seminár
Počet zobrazení: 3932

Slovenská republika sa v roku 2004 zaradila do rodiny vyspelých európskych demokratických krajín, čo je a predpokladáme, že aj bude silným impulzom jej ďalšieho rozvoja. Slovensko je vidieckou a regionálnou krajinou. Vzhľadom na veľké rozdiely medzi jednotlivými regiónmi v životnej úrovni ako aj v sociálnych istotách vidieckeho obyvateľstva je len prirodzené, že rozvoj menej rozvinutých slovenských regiónov musí byť prioritou. Pre realizáciu tohto cieľa vstup Slovenska do Európskej únie (EÚ) vytvoril systémové predpoklady vo forme akceptácie štandardov EÚ v národných plánoch regionálneho a vidieckeho rozvoja a uplatňovania politík EÚ v konkrétnych podmienkach.

Udalosti ostatného obdobia ukazujú, že podstata týchto priorít v slovenskej spoločnosti ešte nestihla „vyzrieť“. Z toho dôvodu Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky Modra (NORVT) privítala a vysoko oceňuje možnosť „zúročiť“ skúsenosti odborných pracovníkov, ktoré nadobudli v období prípravy na vstup Slovenska do EÚ v predvstupových rokovaniach a následnej implementácii politík EÚ v konkrétnych podmienkach SR a spracovali ich pod autorstvom Ing. Jána Varoščáka, CSc. v štúdii Atribúty regionálneho a vidieckeho rozvoja Slovenska.

Štúdia na základe podrobných analýz implementuje regionálnu a Spoločnú poľnohospodársku politiku v podmienkach Slovenska v rokoch 2007 až 2013, teda v období programovacieho obdobia po vstupe do Európskej únie. Vychádzajúc z vykonaných analýz v uvedenej práci je podstatným aj náčrt problematiky politiky vidieckej krajiny v rozsahu jej nástrojov, aktérov a synergických efektov.

Cieľom štúdie nie je a ani nemôže byť suplovanie oficiálnych stanovísk relevantných štátnych či iných orgánov a inštitúcií. Dávame ju k dispozícii ako poklad pre celospoločenskú diskusiu o naliehavých a aktuálnych problémoch slovenského poľnohospodárstva a vidieka.

V dňoch 22. – 24. januára 2019 NORVT pripravuje na uvedenú tému seminár Ako ďalej na slovenskom vidieku? za účasti agrárnej samosprávy a vedeckovýskumnej základne.

Štúdia je voľne dostupná na stránke: http://www.tik.sk .

(Ing. František Mach, CSc., Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky Modra)

 seminar.jpg
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky
Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre
Združenie mladých farmárov na Slovensku

                            

Pozvánka na seminár
 

 Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti
 

Miesto: Penzión Harmónia***, 900 01 Modra - Harmónia, Okružná ul. č. 3173

Termín: 22.- 24. januára 2019

Cieľom  seminára je poukázať na potrebu spolupráce podnikateľov, územnej samosprávy a neziskového sektora pri zlepšovaní životných podmienok a zamestnanosti obyvateľov slovenského vidieka. Oboznámiť s možnosťami podpory rozvoja vidieka z verejných finančných prostriedkov a Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020.  Načrtnúť problematiku Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ako aj rozvoja vidieckej krajiny v rozsahu jej nástrojov, aktérov a synergických efektov. Venovať sa vylepšeniu domáceho a medzinárodného vidieckeho turizmu a agroturizmu. Zároveň uskutočniť vzájomnú výmenu skúseností z realizácie úspešných projektov obnovy vidieka a agrokomplexu na Slovensku. Súčasťou seminára je aj exkurzia do vybraných zariadení na Malokarpatskej vinnej ceste. Seminár je určený pre členov SPPK, SZVTA, zástupcov územnej samosprávy, agropodnikateľov, pedagógov, tretí sektor, pracovníkov vo vidieckom turizme a agroturizme, ako aj záujemcov o trendy v agrokomplexe a na vidieku.

 

Program seminára a exkurzie:

22. január (utorok)

11:00 – 12:00 hod. - Prezentácia v penzióne Modra - Harmónia***, ubytovanie.

12:00  - 13:00 hod. – Obed

13:00 hod. - Privítanie účastníkov a otvorenie seminára. - Ing. František Mach, CSc.

13:10 – 13:40 hod. -  Úlohy SPPK v oblasti agrorezortu a prípravy SPP na  roky 2020-2027.                              

              - Ing. Emil Macho, predseda SPPK

13:40 – 14:30 hod. - Realizácia Programu rozvoja vidieka SR v programovom období rokov    

              2014 až 2020 - vyhlásené a pripravované výzvy.

               - Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ, Poľnohospodárska platobná agentúra

14:30 – 15:30 hod. - Diskusia

15:30 - 16:00 hod. -  Prestávka

16:00 - 17:00 hod.  – Nové výzvy – tri druhy politiky, jeden cieľ, politika vidieckej krajiny,                   nástroje, aktéri, synergia.  - Ing. Ján Varoščák, CSc.

17:00 – 18:00 hod. – Diskusia

             - Ing. Mária Behanovská, Vidiecky parlament, Pracovné príležitosti zvyšujú kvalitu

               života na slovenskom vidieku.

             - Milan Jurky, Združenie mladých farmárov. Aktuálne problémy úspešného

                podnikania mladých farmárov na Slovensku.

18:30 - 19:30 hod. - Večera

20:00 - 22:00 hod.Ochutnávka  regionálnych produktov Spolku VINCÚR v Modre,   

             výmena skúseností účastníkov seminára, spoločenské posedenie.

 

23. január (streda)

7:30 - 8:00 hod. - Raňajky

8:30 - 9:15 hod. - Minulosť, súčasnosť a budúcnosť premien slovenských obcí, vidieckej

           architektúry a skúsenosti z vypracovaných projektov.

           - prof. Ing. arch. Michal Šarafin, DrSc.

9:15 -10:00 hod. - Vidiecka krajina v regiónoch vidieckeho turizmu a agroturizmu.

           - Ing. Juraj Kerekeš, osobnosť cestovného ruchu SR

10:00-10:20 hod. Diskusia

10:20-10:40 hod. Prestávka

10:40 – 11:00 hod.Skúsenosti z činnosti miestnej územnej samosprávy v podmienkach

               malokarpatského regiónu.

               - RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičúnek PhD., predseda združenia miestnej samosprávy

                 a starosta obce Píla

11:00 – 11:20 hod.  – Skúsenosti z činnosti agroturistického zážitkového a vzdelávacieho  

              zariadenia vo Vinosadoch.

               - PhDr Ivona Juráčkova, starostka obce Vinosady

11:20 – 13:00 hod. - Diskusia

              Vystúpenie zástupcov organizácií cestovného ruchu, podnikateľov v obciach

               a združení na vidieku. (Ing. Sylvia Matúšová, PhD., MAS Kopaničiar, OOCR Malé  

              Karpaty, Juraj Mačay,  Bronislava Nesteyová,  Štefan Píri a ďalší)

13:00 -14:00 hod. – Obed

14:00 – 18:00 hod. - Exkurzia do vybraných zariadení na Malokarpatskej vínnej ceste,  

              stretnutie s primátorom Modry Mgr. Juraj Petrakovič, ELESKO, Galéria Ignáca

              Bizmayera, Cech husacinárov - Slovenský Grob, hotel Majolika, reštaurácia

              U richtára.

18:00 - 19:00 hod. – Večera

 

24. január 2019 (štvrtok)

7:00 - 8:00 hod. - Raňajky

8:00 hod. - Odchod na 26. ročník veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO, EXPOSHOP,  GASTROPACK - 25. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR,           11. ročník výstavy WELLNESS A FITNESS, medzinárodnú výstavu rybárskych potrieb RYBÁRSTVO A VOĽNÝ ČAS a 26. ročník medzinárodnej špecializovanej výstavy POĽOVNÍCTVO A ODDYCH v Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7 v Bratislave.

GPS súradnice: 48.133831,17.098902

                                                                                                             

Organizačné zabezpečenie

seminar_2.jpg

2. Dopravné spojenie autobusom z Bratislavy (autobusová stanica) a z Modry, Harmónia:

    (čas cestovania cca 1 hod.)

    - čas odchodov z Bratislavy (autobusová stanica) do Modra, Harmónia: 7:40, 9:40, 11:40 hod.

    - čas odchodov z Modra, Harmónia do Bratislavy (autobusová stanica): 8:12, 9:22,11:12 hod.

3. Odborný garant: Ing. Gejza Blaas, PhD.

4. Organizačný garant: Ing. František Mach, CSc., informácie poskytne na tel. 0918124794,

     fax 033/6474302, e-mail: feromach@gmail.com

5. Druh oblečenia: Vychádzkové (inofficial).

6. Prihlášku na seminár zaslať do 15. januára 2019 na e-mail: feromach@gmail.com

7. Úhradu účastníckeho poplatku realizovať na účet NORVT v Modre, Tatra banka, a.s.,

    IBAN:  SK5811000000002661060018, Variabilný symbol: 1415112018

 

V Modre 10. decembra 2018                                                             Ing. František Mach, CSc.

                                                                                                                 NORVT v Modre

...............................................................................................................................................................................
 

 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky

Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre

 

PRIHLÁŠKA

Záväzne sa prihlasujem na  seminár

 Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti
 

ktorý sa koná v penzióne Harmónia***,  900 01 Modra - Harmónia, Okružná ul. č. 3173
v dňoch 22. januára 2019 až 24. januára 2019

 

Meno:  ______________  Priezvisko: _________________________   Akad. titul _________

 

Názov organizácie: ___________________________________________________________

 

Funkcia: ____________________________________________________________________

 

Adresa: ____________________________________________________ PSČ____________

 

Tel.: _________________________  e-mail: _______________________________________

 

Mám záujem o ubytovanie v penzióne Harmónia*** na 2 noci (22.01. 2018 - 23.01. 2018).

Vyznačte zakrúžkovaním!                      ÁNO                    NIE        

Účet NORVT v Modre, Tatra banka, a.s., čís. IBAN: SK5811000000002661060018, Variabilný symbol: 2223012019   Do správy pre príjemcu uveďte: meno a priezvisko účastníka seminára.

Účastnícky poplatok v sume.………….EUR bol uhradený na účet NORVT v Modre. Vyznačte zakrúžkovaním!                     ÁNO                    NIE          

 

  

                                                             --------------------------------------------

                                                                podpis a pečiatka organizácie
 

Záväznú čitateľne (tlačeným písmom) vyplnenú oskenovanú prihlášku pošlite elektronicky na email  adresu:  feromach@gmail.com

V prípade viacerých záujemcov z jednej organizácie vyplňte prihlášku osobitne za každú osobu.


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prosím, oddeľte vystrihnutím
 

Miesto konania seminára:

Penzión Harmónia***, 900 01 Modra – Harmónia, Okružná ul. č. 3173,

www.penzionharmonia.com                    tel.: +421 918 833 088 

Penzión Harmónia sa nachádza v lesoparkovej rekreačnej časti Modra - Harmónia, vzdialenej    25 km od Bratislavy, hl.m.SR a leží priamo na Malokarpatskej vínnej ceste.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984