Predaj akcií pre občana

Predaj 49 percent akcií SPP je aktom, ktorý má mimoriadny význam pre hospodárstvo SR, a preto sa stal predmetom ostrého politického zápasu. Necelý rok pred parlamentnými voľbami, najmä za nepriaznivých preferencií pre politické strany vládnej koalície, je tento akt ešte významnejší.
Počet zobrazení: 2073

Predaj 49 percent akcií SPP je aktom, ktorý má mimoriadny význam pre hospodárstvo SR, a preto sa stal predmetom ostrého politického zápasu. Necelý rok pred parlamentnými voľbami, najmä za nepriaznivých preferencií pre politické strany vládnej koalície, je tento akt ešte významnejší.

Predaj akcií treba skúmať z pohľadu budúcej prosperity SPP a jej stabilizačného účinku na hospodárstvo SR, ako aj z pohľadu výnosu z predaja a jeho použitia. Prvé hľadisko súvisí s budúcimi účinkami na ekonomiku štátu a nemusí vždy súvisieť s výškou výnosu z predaja. Nižší výnos z predaja môže v budúcnosti zabezpečiť väčšie efekty pre SR. Druhé hľadisko má výraznejší dopad v krátkodobom horizonte a môže stabilizovať hospodárstvo na kratšie časové obdobie. Výber a následný predaj strategickému investorovi by mal byť teda hľadaním optimálneho riešenia, ktoré bude spájať krátkodobú aj dlhodobú potrebu SR.

Vláda vlani rozhodla, že sa výnos z predaja použije na úhradu dlhov štátneho rozpočtu a na reformu dôchodkového poistenia. Ľudia viac vnímajú použitie zdrojov z výnosov predaja na dôchodkovú reformu ako na úhradu starých štátnych dlhov. Práve preto spôsob použitia zdrojov pre konkrétneho občana môže vytvoriť aj potrebnú spoločenskú dohodu na predaji podielu akcií SPP. Transparentné použitie zdrojov na dôchodkovú reformu môže byť takýmto aktom.

Trojpilierový systém
Dôchodková reforma postupuje podľa Koncepcie reformy sociálneho poistenia odsúhlasenej vládou a NR SR v prvom polroku 2000. V dôchodkovom poistení sa predpokladá budovať trojpilierový systém. Prvý pilier je modifikáciou súčasného dôchodkového zabezpečenia, a to prechodom na priebežné dôchodkové poistenie. Tento pilier by mal byť dominantným do roku 2013 až 2018.

Druhý má byť založený na princípoch poistenia z prvého piliera a mal by fungovať ako povinné poistenie na kapitalizačnom princípe. Jeho účinnosť by mala postupne nabiehať v rokoch 2018 až 2023. Po tomto termíne by mal predstavovať dominantný spôsob financovania dôchodkov. Funkcia tohto piliera sa zakladá na zhodnocovaní príspevkov zamestnávateľov a zamestnancov v čase. V roku 2023 sa predpokladajú aktíva tohto piliera v hodnote jedného percenta HDP Slovenska.

Rýchlejší nábeh súvisí so zdrojmi pri založení druhého piliera v rokoch 2003 a 2004, prípadne dodatočnými zdrojmi v neskoršom období. Na to majú slúžiť zdroje z výnosov z privatizácie SPP. Ich využitie môže zabezpečiť stabilizáciu finančnej situácie v prvom pilieri, umožniť rýchlejšiu valorizáciu dôchodkov v závislosti od vývoja hospodárstva SR, ale aj zníženie rizika kolapsu prvého piliera pri rozdeľovaní platieb do sociálneho poistenia, zníženie významu priebežného financovania dôchodkov po rok 2010, rýchlejší nábeh druhého piliera o 3 až 7 rokov - podľa vývoja hospodárstva SR.

Ako predísť kolapsu?
Zdroje z výnosu predaja SPP sú dominantnou zložkou úspechu reformy dôchodkového poistenia, najmä zbavenia sa hrozby kolapsu dôchodkového systému v dôsledku nepriaznivého demografického vývoja na Slovensku. Preto je nevyhnutné čím skôr prijať zákon o sociálnom poistení, ktorý vytvára inštitucionálne a vecné predpoklady pre prípravu zákona o povinnom kapitalizačnom sociálnom poistení.

Ako vyplýva z konštrukcie reformy dôchodkového poistenia a druhého piliera, treba vytvoriť pri jeho založení dostatok zdrojov na čo najväčšiu bilančnú hodnotu fondu. Aktíva tohto piliera môžu byť v peniazoch alebo v cenných papieroch. Z toho vyplýva aj možnosť predaja 49 percent akcií SPP. Teda predaja 49 percent akcií a z výnosu predaja previesť na Sociálnu poisťovňu 55 miliárd korún v hotových peniazoch, ktoré sa využijú na budovanie druhého piliera. Druhou možnosťou je rozdelenie akcií na 24- a 25-percentný podiel. Pričom 24 percent predať a z výnosu predaja uhradiť štátne dlhy. Druhý podiel akcií previesť na Sociálnu poisťovňu, ktorá postúpi na osobný účet každému občanovi, ktorý bude účastníkom druhého piliera zo zákona podielový list.

Výhody a nevýhody dvoch variantov
Pri prvom variante je v dôsledku inflačných procesov neefektívne peniaze iba uložiť, preto si to vyžaduje uplatniť celý výnos na kapitálových trhoch v čase do štyroch rokov. Reinvestovanie týchto zdrojov vo veľmi krátkom čase bude predstavovať minimálne transakčné náklady okolo dvoch miliárd korún. Pre nerozvinutosť slovenského kapitálového trhu bude treba investovať tieto zdroje v zahraničí, čo pri podkapitalizácii nášho hospodárstva nie je najlepším riešením. Existuje tu aj nebezpečenstvo zneužitia zdrojov politickou mocou na iný účel ako budovanie druhého piliera dôchodkového poistenia.

Pri druhom variante sa dosiahne priama účasť občana na zveľaďovaní SPP ako nosného prirodzeného monopolu v SR, celospoločenský záujem na zvyšovaní efektívnosti tranzitu plynu cez Slovensko a význam v európskom trhu s plynom. Občan bude vnímať, že efektívnosť SPP mu zabezpečuje dobré finančné zabezpečenie v dôchodkovom veku a zníži jeho citlivé vnímanie na kolísanie cien plynu, a tým aj nákladov na bývanie. Pri tomto spôsobe použitia akcií SPP nastane minimalizácia transakčných nákladov spojených so správcovstvom takýchto podielových listov až na hodnotu jednej desatiny prvého variantu. Pri tomto spôsobe sa do značnej miery vylúči vplyv domácej inflácie. Tento variant môže byť pre významných strategických investorov, ktorý majú záujem na dlhodobom demokratickom a stabilnom prostredí v SR, zaujímavejší ako prvý.

Hodnota 25-percentného podielu akcií SPP môže vzrásť v horizonte troch až štyroch rokov na 90 až 120 mld. Sk, čo je v porovnaní s predpokladaným výnosom predaja 49 percent akcií zdvojnásobenie aktív druhého piliera. To v konečnom dôsledku bude mať kladný vplyv na nábeh druhého piliera a stabilizáciu prvého. Práve preto rozhodol minulý týždeň Republikový výbor SDĽ, že požiada vládu, aby zmenila svoje rozhodnutie o privatizácii SPP v prospech tohto variantu. Konečne sa v SDĽ dokumentuje, že chce plniť svoje záväzky, ktoré dala občanom pred voľbami v roku 1998 a tento postup navrhuje v ich záujme.

Autor (1945) je minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984