Reklama
Reklama

Umenie v kontexte dejín

Skúsenosť nás presviedča, že to, čo v prípade umenia nemožno eliminovať od samotnej povahy jeho tvorby, je zakorenenosť v spoločenskej procesnosti historických javov a súvislostí. Teda fakt, že umenie vždy reagovalo a reaguje bezprostredne, autenticky, oneskorene, pozitívne alebo negatívne, priamo i v zašifrovanej reči symbolov na faktickú, materiálnu, duchovnú pravdu života, na nás, naše osudy, na život väčšiny obyvateľov vlastného spoločenstva (miesta jeho zrodu i zániku) a na život planéty.
Počet zobrazení: 882

Skúsenosť nás presviedča, že to, čo v prípade umenia nemožno eliminovať od samotnej povahy jeho tvorby, je zakorenenosť v spoločenskej procesnosti historických javov a súvislostí. Teda fakt, že umenie vždy reagovalo a reaguje bezprostredne, autenticky, oneskorene, pozitívne alebo negatívne, priamo i v zašifrovanej reči symbolov na faktickú, materiálnu, duchovnú pravdu života, na nás, naše osudy, na život väčšiny obyvateľov vlastného spoločenstva (miesta jeho zrodu i zániku) a na život planéty.

Poznanie slovenskej umenovedy v tomto zmysle hovorí, že permanentná zviazanosť výtvarného umenia s existenčnými otázkami slovenského národného bytia a sociálneho programu sa stala pozoruhodným fenoménom nášho umeleckého vývinu. Azda preto sú u nás dejiny výtvarného umenia natoľko stotožnené s históriou spoločenských bojov a zápasov, stávajúc sa jej imanentnou súčasťou. Zvlášť v prítomnom 20. storočí. Slovenské národné povstanie, ako jedno z najmasovejších ozbrojených vystúpení proti fašizmu vôbec, postavilo samotných tvorcov, viac ako kedykoľvek predtým, pred otázku hľadania opodstatnenosti spoločenskej pôsobnosti umeleckého diela, ako aj ich vedomej účasti na projektovaní povojnového života vo vlasti, v Európe. Prirodzene, nedialo sa tak náhodou. Angažovanosť umeleckej zložky v Slovenskom národnom povstaní nadviazala v prvom rade na progresívnu ideovú orientáciu umenia v tridsiatych rokoch a v čase rozpútania 2. svetovej vojny. Na tomto základe sa formovalo posolstvo plejády našich maliarov, sochárov, grafikov, ktoré by sa dalo stručne interpretovať ako umenie protestu proti násiliu a umenie za človeka, pravdu a mier. Tieto dimenzie sa v podstate prelínajú šírkou tvorivej produkcie rozličnej kvality, ktorá v priebehu uplynulých desaťročí nadobudla na výraze, tvare i presvedčivosti. To znamená, že SNP nachádza miesto v tvorbe niekoľkých generácií umelcov, od priamych účastníkov bojov až po tých dnešných, mladších (Ján Novák, Ľudovít Varga, Štefan Bednár, Róbert Dúbravec, Ján Želibský, Ján Mudroch, Peter Matejka, Orest Dubay, Vincent Hložník, Ferdinand Hložník, Viliam Chmel, Dezider Milly, Rudolf Pribiš, Jozef Kostka, Fraňo Gibala, Ladislav Snopek, Klára Pataki, Ludwik Korkoš, Ladislav Guderna, Bohuslav Záboj Kuľhavý, Jozef Jankovič, Ján Ilavský, Jozef Baláž, Viera Gergeľová a ďalší).

Pri príležitosti 55. výročia Slovenského národného povstania pripravila Slovenská národná galéria spolu s Múzeom SNP v Banskej Bystrici, Múzeom židovskej kultúry SNM, Spoločnosťou Laca Novomeského, Spoločnosťou Alexandra Dubčeka, so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, pod záštitou Národnej rady SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva obrany SR, Matice slovenskej s SDĽ výstavu výtvarných diel, ktorá sa usiluje na pozadí predchádzajúceho vývoja poukázať na to, čo táto historická udalosť pre rozvoj našej výtvarnej kultúry znamená, akým spôsobom zasiahla do vývinu slovenského umenia a ako sa v rámci jednotlivých časových úsekov, tak ťažko skúšaná identita obsahu diel s ich formovo - výrazovým zaujatím, prejavovala a prejavuje. Vystavené práce pochádzajú v značnej miere zo zbierkových fondov Slovenskej národnej galérie, preto táto prehliadka súčasne odráža i výsledky akvizičnej činnosti našej vrcholnej zberateľskej inštitúcie. Stretávame sa tu s autentickými svedectvami, dielami, ktoré vznikali z hĺbky osobnostného prežitia povstaleckých udalostí, expresívne napätými formami monumentalizujúcej výpovede, dramaticky konštruovanými kompozíciami, ale aj lyricko - poetickou výpoveďou, prácami, v ktorých sa Povstanie odráža priamo vo svojej historicite, ale i maľbami, plastikami a grafikami, ktoré túto významnú udalosť aktualizujú dnes.

Vystavené diela sú tak súčasťou tvorby, ktorá stála pri zrode nových umeleckých programov v kontinuite svojho historického vývinu, bez ohľadu na priazeň, či nepriazeň vonkajších ekonomických alebo vnútorne modifikovaných kultúrnych podmienok. Otázka je, či sme schopní túto jeho skúsenosť prijímať a odovzdávať ju ďalej v súčasnosti, ktorá má už inú podobu a iné reálie. Hodnoty sa však nemenia. Tak ako vtedy, aj dnes je hodnotou hovoriť pravdu, hovoriť poznanú pravdu, aj keď je nepríjemná a môžeme na ňu dokonca doplatiť, bez ohľadu na to, či sa v danom okamihu postavíme proti mnohým, neraz aj proti sebe. Na to by sa, v súvislosti s výtvarným umením a Slovenským národným povstaním, nemalo zabúdať.

Výstava Slovensko - v boji za slobodu! sa v dňoch 20. 7. - 15. 8. 1999 konala v priestoroch Bratislavského hradu, od 19. 8. - 26. 9. 1999 ju môžu návštevníci vzhliadnuť v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

Autor je výtvarný kritik

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama