Reklama
Reklama

Korupcia ostáva vážnym problémom

Európska komisia nedávno zverejnila Pravidelnú hodnotiacu správu o pokroku dosiahnutom Slovenskou republikou v príprave na vstup do Európskej únie, bude slúžiť pri prijímaní rozhodnutí o postupe prístupových negociácií o rozšírení EÚ.
Počet zobrazení: 417

Európska komisia nedávno zverejnila Pravidelnú hodnotiacu správu o pokroku dosiahnutom Slovenskou republikou v príprave na vstup do Európskej únie, bude slúžiť pri prijímaní rozhodnutí o postupe prístupových negociácií o rozšírení EÚ. Základom pri vypracovávaní správy boli Kodanské kritériá, ktoré prijala Európska rada v roku 1993.

V súvislosti s plnením politických kritérií dokument hodnotí Slovensko ako krajinu, ktorá ich už splnila v správe z roku 1999 a naďalej pokračuje v prehlbovaní stability inštitúcií garantujúcich demokraciu, právny štát, rešpektovanie ľudských práv a ochranu menšín. Pozitívne sa hodnotia právne kroky posilňujúce nezávislosť súdnictva, kde sa však mnohé dôležité časti reformy dosiaľ neprijali. Zato korupcia sa naďalej označuje za vážny pretrvávajúci problém našej spoločnosti. Napriek väčšiemu počtu rozsudkov za úplatkárstvo, je naďalej rozšírená v zdravotníctve, školstve, polícii a na súdoch.

Plnenie ekonomických kritérií

Európska komisia (EK) konštatuje, že sa vyvinulo značné úsilie smerujúce k posilňovaniu ochrany práv menšín, a to najmä v oblasti implementácie relevantných vládnych stratégií. SR ratifikovala hlavné dohovory o ľudských právach, podpísala Protokol č. 12 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, pozmeňovacie návrhy Ústavy SR z februára 2001 vytvorili právny základ pre zriadenie úradu ombudsmana (minulý týždeň slovenský parlament prijal aj vykonávací zákon).

Správa hodnotí Slovensko ako fungujúcu trhovú ekonomiku. Udržali sme si makroekonomickú stabilitu založenú na balíčku opatrení zo začiatku roku 1999. V súvislosti s redakciou daní sa podľa EK musíme v budúcnosti vyvarovať akéhokoľvek znižovania daní bez príslušných kompenzačných opatrení a treba pokračovať v ďalších opatreniach v už iniciovanej reforme správy a výbere daní. Pochvaľuje sa fakt, že sa v uplynulom roku podstatne znížilo použitie príjmov z privatizácie na financovanie.

V správe sa reflektuje pokrok dosiahnutý v privatizácii bankového sektora. Po úspešnej reštrukturalizácii portfólia troch rozhodujúcich finančných inštitúcií sa dve z nich odštátnili a realizuje sa privatizácia IRB. Celkové hodnotenie plnenia ekonomických kritérií vyznieva napriek niektorým vážnym nedostatkom kladne a pokiaľ Slovensko vyvinie ďalšie úsilie v oblasti finančnej konsolidácie a v rozvoji plnej implementácie programu štrukturálnych reforiem, bude, podľa názoru EK, v blízkej budúcnosti schopné vyrovnať sa s konkurenčným tlakom Únie.

Najproblematickejšie kapitoly

V súvislosti s prijímaním európskej legislatívy sa konštatuje jasný pokrok. SR sa uplatnila v tzv. princípe regaty a dobehla v počte uzatvorených kapitol krajiny Luxemburskej skupiny. Veľký krok vpred sa dosiahol vo voľnom pohybe tovaru, v práve obchodných spoločností, v sociálnej politike, zamestnanosti a colnej únie. Pozitívne opatrenia sa urobili v energetickom sektore s rozhodnutím otvoriť domáci trh s elektrickou energiou a začatím privatizácie veľkých strategických podnikov. Pokrok v harmonizácii legislatívy a administratívnych kapacít sa dosiahol v súvislosti s kontrolou vonkajších hraníc, adoptovaní Schengenského akčného plánu, ako i vo vízovej politike a policajnej spolupráci. Uzatváranie kapitol napreduje pomerne rýchlym tempom, no prijímanie samotných zákonov sa javí problematickejším.

Najproblematickejšie kapitoly ako Poľnohospodárstvo, Dane, Regionálna politika, Finančná kontrola, Spravodlivosť a vnútorné záležitosti, Životné prostredie sú vzhľadom na ich citlivosť a náročnosť stále v procese negociácií. Organizujú sa stretnutia technických skupín s cieľom vypracovať nové dodatkové informácie. SR práve v týchto kapitolách žiada o mnohé prechodné obdobia, ktoré by umožnili prispôsobovať sa európskej legislatíve v dlhšom časovom horizonte. EK potvrdila v Strategickom dokumente o rozšírení, ktorý vyšiel súčasne s hodnotiacou správou, platnosť pôvodného časového harmonogramu, podľa ktorého by sa negociácie s pripravenými kandidátskymi krajinami mali ukončiť do konca roku 2002.

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama