Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Výňatky zo zákona o VÚC

Vyšším územným celkom je samosprávny kraj. Samosprávny kraj má svoje symboly, ktoré môže používať pri výkone samosprávy. Symbolmi samosprávneho kraja sú erb, vlajka a pečať.
Počet zobrazení: 541
 • Vyšším územným celkom je samosprávny kraj.
 • Samosprávny kraj má svoje symboly, ktoré môže používať pri výkone samosprávy. Symbolmi samosprávneho kraja sú erb, vlajka a pečať.
 • Orgánmi samosprávneho kraja sú zastupiteľstvo a predseda samosprávneho kraja.
 • Samosprávny kraj je pávnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

Financovanie samosprávneho kraja

 • príjmy:
  • príjmy z majetku samosprávneho kraja a z majetku štátu prenechanému samosprávnemu kraju do užívania
  • príjmy z miestnych daní a poplatkov
  • výnosy z pokút
  • výnosy z dobrovoľných zbierok, dobrovoľnícke príspevky a dary právnických a fyzických osôb
  • iné príjmy
 • výdavky:
  • výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych funkcií
  • výdavky súvisiace so správou vlastného majetku, ako aj majetku prenechaného samosprávnemu kraju do užívania
  • výdavky súvisiace s tvorbou a plnením programu sociálneho a ekonomického rozvoja samosprávneho kraja
  • iné výdavky podľa osobitných predpisov

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo je zbor zložený z poslancov samosprávneho kraja zvolených v priamych voľbách. Spôsob voľby poslancov zastupiteľstva ustanovuje zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov. Zastupiteľstvo určí počet poslancov na celé volebné obdobie v pomere 12 000 až 15 000 obyvateľov na jedného poslanca a určí volebné obvody podľa osobitného zákona. Funkčné obdobie zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva. Schádza sa podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie predseda. Ak požiada o zvolanie zasadnutia zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, predseda zvolá zasadnutie zastupiteľstva do siedmich dní od doručenia požiadavky na jeho konanie. Návrh programu rokovania sa poslancom oznámi písomne, najneskôr desať dní pred zasadnutím zastupiteľstva a ak ide o zasadnutie zastupiteľstva zvolaného na žiadosť aspoň tretiny poslancov, oznámi ho najneskôr tri dni pred jeho konaním; súčasne ho uverejní vhodným spôsobom tak, aby sa s ním mohla oboznámiť verejnosť.

Zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie nariadenia súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, predseda zvolá do 14 dní nové zasadnutie. Rokovanie zastupiteľstva je verejné, ak zastupiteľstvo nevyhlási rokovanie za neverejné. Zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak sú predmetom rokovania informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.

Poslanci

 • Poslanec je oprávnený najmä predkladať zastupiteľstvu a jeho orgánom návrhy, interpelovať predsedu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho činnosti,
 • požadovať od vedúcich (riaditeľov) právnických osôb zriadených alebo založených samosprávnym krajom vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
 • požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na území samosprávneho kraja, vo veciach týkajúcich sa ich podnikania, zúčastňovať sa na kontrolách, previerkach, vybavovaní sťažností a iných podaní, ktoré uskutočňuje zastupiteľstvo a jeho orgány, požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných na riadny výkon poslaneckej funkcie.

Funkcia poslanca sa vykonáva spravidla bez prerušenia pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní odmena od samosprávneho kraja. Samosprávny kraj uhrádza zamestnávateľom za krátkodobé uvoľnenie poslanca na výkon funkcie náhradu mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu. Poslancovi, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, možno za výkon funkcie poskytnúť odmenu.

Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou predsedu, člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej samosprávnym krajom, zamestnanca samosprávneho kraja, alebo podľa osobitného zákona.

Predseda

Predseda zastupuje samosprávny kraj navonok. V majetkovoprávnych vzťahoch, pracovnoprávnych vzťahoch a iných vzťahoch je štatutárnym orgánom. Rozhoduje tiež vo veciach, v ktorých zákon zveruje samosprávnemu kraju rozhodovanie o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb. Predseda zvoláva spravidla raz za mesiac predsedov komisií na prerokovanie otázok týkajúcich sa samosprávneho kraja. Predsedu zastupuje podpredseda v rozsahu určenom zastupiteľstvom.

Funkcia predsedu je nezlučiteľná s funkciou poslanca zastupiteľstva, člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej samosprávnym krajom, štatutárneho zástupcu právnickej osoby s majetkovou účasťou samosprávneho kraja, zamestnanca samosprávneho kraja, starostu obce alebo primátora mesta, alebo podľa osobitného zákona. Post predsedu je verejnou funkciou a nevykonáva sa v pracovnom pomere. Doterajší pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah zostáva zachovaný. Predsedovi patrí za výkon funkcie plat podľa osobitného zákona.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Najčítanejšie

Matovičove referendá
Idioti v politike
Kto sa smeje naposledy
Čas na nových 2 000 slov
Esencia cynizmu a pokrytectva
Návrat posolstva Novočerkaska
Ad.: Idioti v politike
Čo dnes zasejete, to budete v budúcnosti žať!
Matovičove referendá
Budíček spoza Dunaja
Idioti v politike
Vrtieť Justitiou
Kam až môže klesnúť verejná morálka?
Ako Slovensko prichádza o verejnosť
Pod rúškom tma
Covid - Rozdelená spoločnosť
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama