Reklama
Reklama

Príklad štátneho vandalizmu

Parky patria k energeticky náročným ekosystémom, ku ktorým treba dodávať energiu zvonka na ich údržbu a existenciu. Za park možno považovať aj les, ten je však samoobnoviteľný, má kumulatívnu funkciu viazanej energie, produkuje respiračné plyny. Pokiaľ človek zasahuje to takéhoto unikátneho systému, musí mať na zreteli, že porušuje najvyšší princíp existenčna hmoty natura naturans - prírody stvorenej.
Počet zobrazení: 620

Parky patria k energeticky náročným ekosystémom, ku ktorým treba dodávať energiu zvonka na ich údržbu a existenciu. Za park možno považovať aj les, ten je však samoobnoviteľný, má kumulatívnu funkciu viazanej energie, produkuje respiračné plyny. Pokiaľ človek zasahuje to takéhoto unikátneho systému, musí mať na zreteli, že porušuje najvyšší princíp existenčna hmoty natura naturans - prírody stvorenej. Význam priemyselných parkov (PP) je požiadavkou doby ako jeden z prvkov ľudskej globalizácie v tvorivosti a vývoja. K tejto myšlienke treba pristupovať veľmi citlivo a najmä s prihliadnutím na všetky väzby sociálne, krajinno-ekologické a etické. Realizácia takéhoto projektu sa začala na slovenské pomery neobyčajne rýchlo. Lokalita je pre budúceho investora zaujímavá preto, lebo dostane pôdu za štátne, nie trhové peniaze.

Keď les nemá šancu...

Práce sa už rozbehli na ploche 25 hektárov pri obci Lozorno, tesne pri diaľnici D2 pred Kamenným mlynom. PP Záhorie sa má rozšíriť o ďalších 1200 hektárov v lesnom pôdnom fonde. Celá lokalita je pozoruhodná tým, že ide o najväčší komplex viatych pieskov nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Doposiaľ sa využívala na vojensko-cvičné účely, po určitej stagnácii sa tieto aktivity utlmili.

Vláda vyčlenila "vo verejnom záujme" zo Štátneho fondu cestného hospodárstva financie na výstavbu prípojky. Súčasne rozhodla o uvoľnení 195 miliónov korún zo štátneho rozpočtu na výstavbu železničnej prípojky a 60 miliónov na prípojku pitnej vody. Súčasne FNM uvoľnil 78 miliónov pre Auto-Martin, a. s., za ktoré mal vykúpiť pre PP Záhorie lesný pozemok s celkovou výmerou 25 ha. Tento bol ako účelový pozemok Vojenských lesov predaný len za 4,5 milióna korún. Uvedenú parcelu mali najprv vyňať z lesného pôdneho fondu a prekategorizovať na ostatné plochy, ktoré sa dajú takto predať. Do Štátneho fondu zveľaďovania lesa odviedli poplatok 28 miliónov. Strata na produkcii dreva sa nebrala do úvahy.

Štát zaplatil poplatky za výstavbu Auto-PP Lozorno prostredníctvom spoločnosti Auto-Martin. Takéto lacné pozemky s dokončenými inžinierskymi sieťami kúpila Volkswagen Slovakia, a. s., ktorá sa zaviazala vysadiť náhradné dreviny kdesi na Záhorí. V princípe ide o peknú ponuku. Ak budeme aj ďalej takto "bačovať", budeme mať kus Slovenského raja v Nízkych Tatrách, kus Malej Fatry na Kysuciach. Čo tam po biologicko-krajinných hodnotách. Poručíme krajine, nech sa presťahuje inde!

Jasná reč zákona

Vláda sa veľmi ponáhľa s vytvorením podmienok na výstavbu problematického PP. Zahraničie môže takéto aktivity právom vnímať ako neváženie si prírodných hodnôt vlastníkmi lesného pôdneho fondu. Preto tu rezonuje zneužitie majetku štátu a majetku občanov pre súkromný sektor. Zákon o lesoch v paragrafe 4 jasne hovorí: "K vyňatiu lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu alebo k obmedzeniu v ich využívaní môže dôjsť len v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch, najmä ak úlohy ekonomického a spoločenského rozvoja nemožno zabezpečiť inak." Ďalej sa uvádza: "Ten, na žiadosť koho sa vynímajú lesné pozemky z lesného pôdneho fondu, je povinný zaplatiť odvod do Štátneho fondu zveľaďovania lesa."

Oponenti realizácie projektovej štúdie a vykonávania nezákonných prevodov majetku sa právom pýtajú, či sú takéto praktiky nevyhnutné a odôvodnené prípady štátneho a verejného záujmu. Celá záujmová oblasť má niekoľko osobitostí abiotickej a biotickej súčasti krajiny: nerastné bohatstvo štátu - zlievarenské piesky mimoriadnej hodnoty nadnárodného významu, porušenie územnej integrity vzácnej bioty, strata ťažby piesku pre domáce účely a danielia obora.

V roku 1992 vznikol požiar práve na predmetnej lokalite Bažantica na ploche 1171 hektárov. Zalesňovanie prebiehalo do roku 2000, a to až 10 tisíc sadeníc na hektár, čo predstavuje spolu 11,7 milióna kusov. Dnes má les už svoju podobu a napriek tomu túto plochu vyhlásili zodpovední pracovníci Okresného úradu v Malackách za zničenú a vhodnú len na PP. Existuje ešte niekde v EÚ podobný príklad štátneho vandalizmu na prirodzených porastoch lesa? Vieme si predstaviť takýto lesný biochór v Holandsku? Určite by to bol pre nich Národný park a biosférická rezervácia s najvyšším stupňom ochrany prírody a krajiny. Nejde nám o boj proti PP, ale za prírodné hodnoty, ktoré sú jasne zadefinované v Národnej stratégii TUR-u. Štát predal lesný fond sám sebe prostredníctvom Vojenských lesov, ktoré ich nevlastnia, len spravujú. Je paradoxom, že sa kompetentní úradníci aj na ministerstve pôdohospodárstva dozvedia o tom až z tlače. Zákony majú teda na starosti médiá, a nie vykonávacie orgány?

Nedostatočná posudzovaniu vplyvov

Je pozoruhodné, že za šéfa projektového manažéra pre Komplexnú štúdiu Priemyselný park Záhorie a vydanie rozhodnutí pre niektoré firmy (DURA Automotive Body Glass, a. s., Coprojekt, a. s., či Auto-Martin) vymenovali Ing. D. Prokopa, ktorý je súčasne vedúcim odboru Životného prostredia na Okresný úrad v Malackách. Sme opäť v situácii, že štátny úradník si vydá rozhodnutie pre vlastnú štúdiu.

Veľmi sugestívne pôsobí článok o Technoparku Sophia Antipolis v južnom Francúzsku (Hospodárske noviny, 16. 8. 2001). Toľko superlatív a výhod, ktoré ohúrili aj expertov z Malaciek, a Saria nehovorí o tom, že PP Záhorie je situovaný len päť kilometrov od Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty a desať kilometrov od CHKO Záhorie. Videli aj experti z Francúzka náš "banánový park" s jeho superlatívami, ktoré porušujú niekoľko medzinárodných dohovorov v environmentálnej oblasti?

Rožky na lukulských hodoch

Zámer podľa Zákona NR SR č. 27/1994 Z.z. vypracovali riešitelia uvedení pod firmou SIRECO, s.r.o., v januári 2001. V kapitole biota a podkapitole fauna sú nepresnosti, resp. nedostatočne spracovaný inventarizačný a následne ekozoologický výskum. Je zarážajúce, že botanici a zoológovia spracovali flóru a faunu v zimných mesiacoch. Celý inventár fauny je podložený vtákmi a cicavcami, ktoré tvoria v danom území len asi percento fauny Slovenska. Takéto výsledky nemôžu objektívne poukázať na stav bioty. Navyše, viaceré citácie prác, z ktorých spracovatelia čerpali údaje, sa vôbec netýkajú predmetného územia, ale celého Záhoria. Opäť sa natíska otázka objektívnosti riešiteľov EIA, ako aj oponentov celej štúdie. Na základe takejto štúdie vydá ministerstvo životného prostredia kladné rozhodnutie, pod ktoré sa podpíšu najmenej štyri úradníčky a potvrdzujú spránosť údajov.

Ešte podrobnejší rozbor prírodno-krajinárskych aspektov podali pracovníci Správy CHKO Záhorie, ktorí žiadajú prehodnotiť zámer. Veľké úsilie o prehodnotenie zámeru (nie zastavenie iniciatívy PP) vynaložili aktivisti občianskeho združenia Zelené Záhorie. Na ich pripomienky adresované ministrovi Lászlóvi Miklósovi, ako aj premiérovi Mikulášovi Dzurindovi nedostali odpoveď. Veď aj načo, keď práce na stavbe predbehli odbornú a verejnú diskusiu. Načo debatovať, veď to je ako servírovať rožky na lukulských hodoch, ako sa vyjadril pred desiatimi rokmi spisovateľ - odborník na stavbe Dunajského vodného diela. Podobne zostal "visieť vo vzduchoprázdne" otvorený list mimovládnych organizácií, v ktorom sa už naznačuje zneužitie právomoci verejného činiteľa a korupcie počas prípravy zámeru. Rozbor týchto skutočností musí byť mementom toho, ako by sa nemal uberať trend realizácie priemyselných parkov na Slovensku.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama