Otázka týždňa

Bolo to MH SR, ktoré iniciovalo a pokračovalo v kritike agentúry SARIO. Prečo sa k jeho kritike podstatne skôr nepripojilo aj MF SR ako jeden z budúcich dôležitých akcionárov, nakoľko ide o tak závažnú otázku ako pridelenie finančných prostriedkov z EÚ pre SR?
Počet zobrazení: 884

Bolo to MH SR, ktoré iniciovalo a pokračovalo v kritike agentúry SARIO. Prečo sa k jeho kritike podstatne skôr nepripojilo aj MF SR ako jeden z budúcich dôležitých akcionárov, nakoľko ide o tak závažnú otázku ako pridelenie finančných prostriedkov z EÚ pre SR? Očakávate, že po odstúpení Alana Sitára z postu predsedu predstavenstva SARIO sa pre Slovensko zvyšuje možnosť získania finančného príspevku z fondov EÚ?

Brigita Schmögnerová, ministerka financií SR Komplikácie okolo SARIO sa ťahajú už dlhší čas. Sú spojené s upresňovaním zamerania organizácie (má podporovať vstup zahraničných investorov alebo i zahraničný obchod), právnej formy (má to byť obchodná spoločnosť alebo rozpočtová príspevková organizácia?), so spôsobom vzniku organizácie a väzby na bývalý SNAZIR a FPZO (určité pochybnosti o zákonnosti postupu voči FPZO) atď. Kompetenčne podpora zahraničných investorov a zahraničného obchodu patrí MH SR. MF SR doposiaľ ani nebolo akcionárom spoločnosti SARIO. Preto MF SR sa k týmto otázkam explicitne nevyjadrovalo, ministerský klub SDĽ však na mnohé nezrovnalosti poukazoval pri rokovaniach vlády. Korešpondencia z Európskej komisie, resp. delegatúry upozorňujúca na nedodržanie podmienok na čerpanie finančných prostriedkov z EÚ bola adresovaná ministrovi Ľ. Harachovi a je len prirodzené, že reagoval ako prvý. Až list veľvyslanca EK v SR W. Rochela na ministra Haracha bol doručený aj iným členom vlády. Na druhú časť otázky odpovedám: áno. Alan Sitár prestával byť kredibilný voči EK a bezpochyby je spoluzodpovedný i za nedostatky v činnosti SARIO. Správa DR SARIO, a.s., ktorú prerokovalo náhradné Valné zhromaždenie 26. júla 2001, poukazuje na mnohé nezrovnalosti pri dodržiavaní všeobecne platných právnych predpisov, ale i v hospodárení spoločnosti. Hospodársky výsledok spoločnosti za účtovné obdobie roku 2000 je záporný - mínus 1 milión 674 tisíc Sk pri nákladoch 26 miliónov Sk.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984