Reklama

SARIO: kto zavádzal viac?

Minulú stredu odstúpil z postu predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti SARIO poradca premiéra pre oblasť zahraničných investícií Alan Sitár. Ako už na Slovensku u odstupujúcich štátnych a vládnych činiteľov býva pravidlom, neodstúpil "ani z pocitu viny, ani z pocitu, že agentúra niečo opomenula alebo spravila tak, ako nemala".
Počet zobrazení: 1576

Minulú stredu odstúpil z postu predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti SARIO poradca premiéra pre oblasť zahraničných investícií Alan Sitár. Ako už na Slovensku u odstupujúcich štátnych a vládnych činiteľov býva pravidlom, neodstúpil "ani z pocitu viny, ani z pocitu, že agentúra niečo opomenula alebo spravila tak, ako nemala".

Štátnej agentúre SARIO, jej nejasnému vzniku a finančným problémom sme sa v SLOVE podrobne venovali v júni (č. 22/2001). Vtedy sme konštatovali, že prostriedky v hodnote 5,5 milióna euro z fondov Európskej komisie (EK) na podporu zahraničných investícií nemôže agentúra dostať, pretože nespĺňa kritériá transparentného vzniku. Navyše, členovia jej vrcholového vedenia, konkrétne Alan Sitár a generálny riaditeľ Roman Minarovič, boli v obchodnom registri zapísaní ako členovia iných spoločností prevádzkujúcich obchodnú a sprostredkovateľskú činnosť. Z ich strany tým došlo ku konfliktu záujmov.

K netransparentnému vzniku sa vtedy pre Rádio Expres vyjadril podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš nasledovne: "Keďže spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra, predpokladám, že spĺňa všetky právne kritériá na riadne fungovanie." Nuž, legislatívne paradoxy sú nevyspytateľné: na zápis spoločnosti do Obchodného registra treba splniť také náležitosti, ako je základné imanie, návrh na zápis do OR, mať k dispozícii spoločenskú zmluvu či stanovy. To sa v tomto prípade udialo. Okresný súd nezaujíma, či je vznik a. s. v rozpore s inými zákonmi, smernicami, či vyhláškami štátnych orgánov.

Harach: sám vojak v poli

Problém okolo SARIO neskôr nadobudol dva rozmery: personálny a kompetenčný. Personálny hovoril o spomínanom konflikte záujmov a kompetenčný o tom, že ministerstvo hospodárstva považuje právomoci SARIO za neprimerané.

Na začiatku len opatrne, neskôr s väčšou dávkou odvahy ako jediný kritizoval uvedené dve roviny minister hospodárstva Ľubomír Harach. Jeho kritika ľudí zo SARIO, ktorí doposiaľ nevyvrátili podozrenie z konfliktu záujmov, často vyznievala ako donkichotovský boj s veternými mlynmi, ktoré predstavovali jeho stranícki kolegovia Ivan Mikloš a Mikuláš Dzurinda. Tí boli totiž od začiatku s činnosťou SARIO bez výhrad spokojní.

Na tlačovej konferencii o priamych zahraničných investíciách s účasťou najdôležitejších zahraničných investorov 9. júla 2001 sa vicepremiér nechal počuť, že pre PZI na Slovensku je veľmi dôležité aj hľadisko "dostatočne kompetenciami vybavenej špeciálnej agentúry, ktorou SARIO je a má byť na to, aby poskytovala dostatočné služby pre zahraničných investorov". Podľa neho je práve toto určite dobrým podnetom na to, aby sme sa zamysleli nad kompetenciami, právomocami a nad možnosťami tejto agentúry robiť, čo robiť má.

V otázke konfliktu záujmov nedošlo v prípade Sitára a Minaroviča podľa právneho experta Petra Kresáka k porušeniu zákonov v ústavnoprávnej rovine, čo však len poukazuje na nedostatočnosť slovenskej legislatívy v tomto smere. Daniel Lipšic z ministerstva spravodlivosti hovorí o obchodnoprávnej otázke, keď v Obchodnom zákonníku existuje zákaz konkurencie a člen predstavenstva akciovej spoločnosti nemôže pôsobiť v štatutárnych orgánoch inej spoločnosti s rovnakým predmetom podnikania.

Nespokojná Európska komisia

Deviateho júla informovalo Rádio Twist o kritickom liste Christiana Burgéna, šéfa sekcie rozvojových programov PHARE a ISPA pri delegácii Európskej komisie, ktorý bol adresovaný A. Sitárovi. Burgén mu v ňom vyčíta zamlčanie viacerých závažných informácií, ktoré zazneli počas zasadania Centrálnej finančnej a kontaktnej jednotky programov PHARE CFCU. Išlo o to, že Sitár žiadal, aby v hodnotiacom výbore agentúry boli traja zástupcovia SARIO, jeden zástupca ministerstva hospodárstva a jeden nezávislý expert, pričom podľa neho je takto absolútne zabezpečená transparentnosť. Naproti tomu delegácia EK žiadala model dvoch členov SARIO, dvoch zástupcov MH SR a jedného nezávislého experta. Práve toto dôležité rozhodnutie nespomenul Sitár v zápisnici. Avšak reagoval argumentom, že na rokovaní nedošlo k pozmeňovaniu skutočností, zo zápisu vypustili iba niektoré parciálne časti a podľa neho Burgén zareagoval na základe nesprávnej informácie.

Zatĺkať, zatĺkať...

Vráťme sa k spomínanej tlačovej konferencii, kde bola agentúra terčom záujmu mnohých novinárov. Na otázku, ktoré kompetencie SARIO treba posilniť, či je pre agentúru vyhovujúca forma akciovej spoločnosti - keďže potom neplní úlohy štátnej agentúry - pričom sa k jej nejasnému vzniku vyjadrila aj EK, odpovedal I. Mikloš nasledovne: "Nie je to len môj názor, ale zaznel unisono od predstaviteľov zahraničných investícií, že treba posilniť kompetencie SARIO v tom zmysle, aby sa naozaj mohlo stať one-stop agency, teda agentúrou, s ktorou stačí investorovi komunikovať, aby dostal všetky relevantné informácie a nemusel rokovať s rôznymi ministerstvami na rozličných úrovniach, kde sa často stáva, že dostáva rôzne informácie. Príkladom by mohla byť česká agentúra Czech Invest, ktorá takýto servis zabezpečuje. Od dnešných hostí zaznelo, že toto považujú za istú slabinu a všetci oceňovali aktivity a činnosť SARIO, pričom tu videli istý problém. Ja sa s týmto názorom stotožňujem, lebo aj v Poľsku funguje táto agentúra ako obchodná spoločnosť a nie je to prekážkou ani čerpania pomoci z EÚ, ani fungovania ako one-stop agency."

V rovnakom tóne a podčiarknutím skúseností z Poľska reagoval aj A. Sitár. Zdá sa, že uvedeným pánom vôbec neprekáža, že to, čo sa uplatňuje v Poľsku, vôbec nemusí byť v súlade so slovenskou legislatívou. Navyše, česká agentúra Czech Invest je súčasťou tamojšieho ministerstva priemyslu a obchodu, nehovoriac o oveľa vyššej efektívnosti jej pôsobenia.

Na otázku týkajúcu sa právnej formy spoločnosti reagoval A. Sitár: "V máji minulého roka bolo podstatné rozhodnúť a zrealizovať vytvorenie agentúry v čo najkratšej dobe. Upozorňujem, že agentúra vznikla 26. júla 2000. Neviem o žiadnych výhradách EK a vo februári t. r. bolo listom Waltera Rochela potvrdené, že agentúra je pripravená realizovať tento projekt." Keď je tomu tak, prečo sa potom v polovici júla 2001 zaoberal minister Harach kritickým listom od veľvyslanca EK v SR W. Rochela hovoriacim o obavách pred možným bankrotom SARIO? Ten je možný v prípade, že SARIO nedostane prostriedky z Bruselu a predstavitelia EK vedia, prečo ich v prospech nej nepresunú. A aby sme nezabudli: 13. februára 2001 dal W. Rochel slovenskej vláde jasne najavo, že delegácia EK je nútená vykonávať finančný hodnotiaci audit SARIO, a to každý mesiac. Iste nie bezdôvodne.

Druhý začarovaný kruh

Dvadsiateho šiesteho júla 2001 sa konalo valné zhromaždenie SARIO, kde sa schvaľoval jej obchodný plán na tento rok. Zástupcovia MH SR ako jeden z akcionárov sa rozhodli rokovanie opustiť, pretože plán nebol podľa nich dostatočne krytý. Napriek tomu ho prijali, pretože Úrad vlády (ÚV) vlastní 220 akcií, zatiaľ čo každé z ministerstiev po 219. Pri hlasovaní o obchodnom pláne nastal pomer 439 ku 438, a preto bol schválený. Na otázku, aký je dôvod, že ÚV má o jednu akciu navyše, nevedel odpovedať dokonca ani predseda predstavenstva Sitár.

Ďalším, a to veľmi podstatným sporom na rokovaní bolo vytvorenie zahraničných delegatúr agentúry. Tieto, ako sme informovali v čísle 22/2001, patrili pod FPZO, ktorý sa ruší už takmer rok - bez konkrétneho výsledku. Podľa vyjadrení Petra Benčurika, hovorcu MH SR, ministerstvo zastávalo názor, že v zahraničí fungujú zástupcovia obchodnoekonomických oddelení, ktorí vykonávajú aj podporu zahraničných investícií a exportu. Pritom táto spravodajská činnosť alebo spravodajské aktivity môžu byť i predmetom pre prácu akciovej spoločnosti SARIO. "Nové delegatúry by nás stáli 20 miliónov ročne," tvrdil Benčurik.

Alan Sitár na tlačovej konferencii 9. júla : "Musím vyjadriť ľútosť nad stratou delegatúr, ktorých činnosť by mohla byť efektívna. Štatistika z Čiech a Írska hovorí, že 60-80 percent investícií je generovaných práve týmito delegatúrami. Práve preto, že túto sieť sa nepodarilo prevziať, budeme musieť budovať sieť novú. Je to len otázka vyšších nákladov a dlhšieho času." Na otázku SLOVA adresovanú A. Sitárovi, prečo sa "nepodarilo prevziať sieť" patriacu pod FPZO, odpovedal namiesto neho premiér Mikuláš Dzurinda: "Je to skôr otázka na člena vlády ako na pána Sitára. Je to skôr otázka zásadného videnia, ako robiť zahraničnú službu. Čiastočne sme diskutovali túto tému nedávno, keď minister Eduard Kukan predkladal materiál, ktorý hovoril o štruktúre našich zastupiteľstiev. Asi 2-3 týždne dozadu sme rokovali na vláde o tomto dokumente s tým, že strategicky sa k téme vrátime v priebehu niekoľkých týždňov. Materiál, ktorý Kukan vtedy predkladal, bol skôr faktografický a ďalší, ktorý predloží v priebehu niekoľkých týždňov, bude skôr politický a strategický a v rámci neho budeme diskutovať o týchto témach. Vyhodnotíme, ako sa to osvedčilo či neosvedčilo, či na ambasáde má byť jeden človek zodpovedný za zahraničnú službu, ktorej nepochybnou súčasťou podľa môjho názoru je získavanie ZI, istá ofenzíva a usporadúvanie podujatí, ktoré popularizujú krajinu a pomáhajú tieto investície získavať. Takéto rokovanie vlády rozhodne definitívne o tom, na čo ste sa pýtali. Rozhodnúť musí vláda."

Výsledok s otáznikmi

Tu niekde sa začína ďalší začarovaný kruh. Tým prvým bol vznik SARIO: nemá prostriedky na činnosť, pretože MH SR neakceptovalo akcie SARIO od FNM. MH SR tvrdilo, že sa tak ani nestane, kým nebudú jasné všetky vzťahy vnútri agentúry a medzi agentúrou a ministerstvom. SARIO tvrdí, že všetky vzťahy sú jasné, chyba je len v ministerstve... No a druhý je v otázke delegatúr: SARIO veľmi ľutuje stratu efektívnych delegatúr (patriacich pod FPZO, pozn. red.) a chce vybudovať nové za 20 miliónov, pričom je týchto prostriedkov naozaj škoda. MH SR navrhuje ušetriť tieto peniaze a presunúť takéto aktivity na naše zastupiteľské úrady. SARIO s tým však nesúhlasí. Ak sa jeho predstaviteľov spýtate, prečo teda neprevzali aspoň sieť patriacu pod FPZO, premiér Dzurinda vás odkáže na ministra zahraničných vecí Kukana, ktorý mal predkladať akýsi plán týkajúci sa zahraničnej služby a obchodných oddelení na zastupiteľských úradoch. Dáva teda do pozornosti realizáciu toho, s čím SARIO nesúhlasí...

A. Sitár odstúpil z funkcie predsedu predstavenstva SARIO a vzdal sa členstva v agentúre 8. augusta. Stalo sa tak na rokovaní o SARIO na Úrade vlády z iniciatívy vicepremiérky Márie Kadlečíkovej. Sitár odstúpil podľa vlastných slov preto, lebo jedným zo záverov tohto zasadania bolo, že ministerstvo hospodárstva získa rozhodujúcu kontrolu nad agentúrou a bude iniciovať zmeny v predstavenstve. Návrh na jeho odchod paradoxne navrhol podpredseda vlády Ivan Mikloš, ktorý ho v minulosti delegoval. Podľa M. Kadlečíkovej vicepremiér pochopil, že je to "aj osoba pána Sitára, ktorá je zrejme komunikačne dosť ťažko zvládnuteľná a nie je transparentná a táto zmena bude celkom určite smerovať k uvoľneniu finančných prostriedkov, ktoré EK doposiaľ Slovensku zadržiavala".

Veľkorysý rozpočet

Ako naloží agentúra s 21 miliónmi korún, vyčlenenými pre tento rok? Oficiálne má len jednu pobočku v Bratislave, čo je trocha veľkorysý rozpočet. Pokúsi sa vyrovnať svoje dlhy a predchádzajúce dlhy SNAZIRU? Na otázku o preskúmaní príčin dlhov zo strany MF SR odpovedá ministerka financií Brigita Schmögnerová nasledovne: "V obchodných spoločnostiach túto úlohu plní dozorná rada a audítor. MF SR delegovalo do DR svojho zástupcu (i keď na ostatnom valnom zhromaždení pred podpísaním zmluvy medzi MF SR a FNM o odkúpení akcií nemohol právoplatne hlasovať). Zástupca MF SR informoval VZ, že spoločnosť za rok 2000 nepredložila finančný plán, ako i to, že DR uložila predstavenstvu znížiť náklady, avšak k tomu nedošlo. Zmeny v akcionárskej štruktúre s posilneným vplyvom MH SR a MF SR by mali pomôcť v zabezpečení základných úloh spoločnosti SARIO. Pokiaľ bude SARIO v nasledujúcich rokoch nakladať aj s prostriedkami štátu, bude možné využiť kontrolnú úlohu MF SR pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu podľa zákona o rozpočtových pravidlách. SARIO bude musieť tieto prostriedky okrem toho používať v súlade so zákonom o štátnej pomoci. Finančné prostriedky vo výške 29 111 tisíc Sk neboli v roku 2000 použité, je udelená výnimka z časového použitia do 15. 12. 2001."

Predstavitelia SARIO hovoria o vytvorení 1660, poniektorí až 2000 pracovných miest a o miliónových prínosoch pre štát. Konkrétne dôkazy o nich však nenájdete ani na internete, ani v tlačových správach. Kde teda? A napokon, nie je odstúpenie A. Sitára iba hodením už aj tak bezbrannej obete do ringu, aby obecenstvo malo pocit, že sa čosi deje? Veď kompetentní dávno museli vedieť o všetkých protirečeniach, ktoré sme tu spomenuli a napriek tomu naďalej zavádzali verejnosť a posielali pochvalné vyjadrenia na adresu agentúry, kryjúc si chrbát zázračnou formulkou o príleve zahraničných investícií. Nie všetci sú však hluchí alebo slepí. Na všetky otázky dá odpoveď azda len budúcnosť tohto prirýchlo a s problémami narodeného a existujúceho dieťaťa.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama