Reklama

A predsa sa zruší?

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) bol zriadený ešte za predchádzajúcej vlády zákonom č.124/1996 s cieľom aj takto napomôcť rozvoju bytovej výstavby. Rozvoju bytovej výstavby prinieslo toto opatrenie mnohé výhody.
Počet zobrazení: 1500

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) bol zriadený ešte za predchádzajúcej vlády zákonom č.124/1996 s cieľom aj takto napomôcť rozvoju bytovej výstavby. Rozvoju bytovej výstavby prinieslo toto opatrenie mnohé výhody.

Orgány ŠFRB - hoci jediným zdrojom jeho finančných prostriedkov bol štátny rozpočet - mali totiž v rámci jeho štatútu relatívnu samostatnosť v rozhodovaní. Mohli určovať použitie, dokonca i podľa potreby prerozdeľovať finančné prostriedky medzi jednotlivými výdavkovými kapitolami fondu. A to bez toho, aby boli sankcionované za porušenie jeho plánovanej výdavkovej štruktúry. Zo ŠFRB sa dotovali fondy rozvoja bývania jednotlivých obcí, ktoré mali svoje štatúty taktiež odvodené od štatútu ŠFRB.

Napriek tomu, veľa je pravdy na konštatovaní, že prostriedky fondov rozvoja bývania obcí sa vynakladajú na to, na čom sa obecné zastupiteľstvá (často dokonca len starostovia, resp. určité záujmové skupiny) dohodnú. Na najnaliehavejšie potreby rozvoja bývania, teda pomoc tým, ktorí si sami nedokázali zabezpečiť primeraný byt, zostáva zväčša len veľmi málo. Takto sa aj na ŠFRB vzťahovalo konštatovanie zahrnuté v Správe Svetovej banky o tom, že mimorozpočtové fondy vznikli na želanie záujmových skupín, ktoré sa usilovali o prístup k verejným zdrojom nezávislým od rozpočtových škrtov.

Tlak na príspevky zo ŠFRB

Najväčšou výhodou osamostatnenia ŠFRB však bolo, že finančné prostriedky, ktoré sa do neho transformovali zo štátneho rozpočtu, sa pri nevyčerpaní nemuseli na konci roka vrátiť - ako pri štátnom rozpočte - ale prechádzali do ďalšieho obdobia. Tak sa nepriamo vytvárala možnosť, aby sa prijímalo a schvaľovalo viac žiadostí o príspevok zo ŠFRB ako bol objem prostriedkov pridelených na rok. S tým, že sa budú realizovať postupne.

Výsledkom bolo, že rok po nahradení predchádzajúcej vlády súčasnou sa realizovali ešte len žiadosti o príspevok zo ŠFRB prijaté za Mečiarovej vlády. ŠFRB síce získal veľkú popularitu, najmä početné mladé rodiny v ňom videli možnosť ako sa relatívne najľahšie dostať ku vlastnému bytu. Napriek tomu, že sa počas funkčného obdobia súčasnej vlády sprísnili limity pre poskytovanie prostriedkov ŠFRB, vznikol obrovský tlak neuspokojených žiadostí. Aj preto sa na základe expertízy Svetovej banky z apríla 2000 a následne uznesením vlády z októbra toho istého roka mal ŠFRB zrušiť začiatkom júla 2001. Tlak vychádzajúci z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré malo tento fond v gescii, najmä však z verejnosti, ktorá v jeho zrušení videla stratu perspektív získania vlastného bytu však spôsobil, že sa tieto plány podstatne oddialili.

Termín: január 2003

Je isté, že ŠFRB prispel k splneniu plánu rozvoja bytovej výstavby v prvých dvoch rokoch plnenia zo strany vlády. Pravda, podstatne prispel k zvýšeniu tlaku na výdavkovú časť štátneho rozpočtu a deficitu verejných financií, ktorého predpokladaná úroveň pre tento rok je až 5,9 percenta HDP.

Z tohto dôvodu vláda SR opätovne navrhuje zrušenie fondu spolu s ďalšími deviatimi mimorozpočtovými fondmi. Robí tak preto, aby financie, ktoré doteraz prechádzali týmito fondmi, dostala pod svoju kontrolu. Tento krok musí byť schválený zákonom NR SR, pričom vláda navrhuje zrušiť ŠFRB ako posledný zo všetkých fondov, teda až k 1. januáru 2003. Je to termín po skončení jej volebného obdobia a zámerom je nenarušiť vládny program rozvoja bytovej výstavby, ktorý je už aj tak ohrozený. Otázny je najmä budúci rok, pretože na toto obdobie nemá fond v návrhu štátneho rozpočtu pridelené dostatočné finančné prostriedky na splnenie programu rozvoja bytovej výstavby. Tým viac, že rok 2002 je posledným, a teda rozhodujúcim rokom plnenia vládneho programu.

Treba počítať s tým, že objem prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu sa ani v najbližšej budúcnosti nezvýši. Významné je, že pri zrušení ŠFRB sa počíta nielen s jeho transformáciou priamo do rozpočtu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ale aj do rozpočtu Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. V nej síce na princípe návratných úverov, ale s využitím úverových bonusov by mala byť možnosť podpory rozvoja bytovej výstavby širšia než v minulosti, keď ju tvorili iba prostriedky zo ŠFRB a štátneho rozpočtu.

Autor (1932) je ekonóm

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama