Reklama
Reklama

Kroky k oživeniu cestovného ruchu

Napriek tomu, že všetky vlády od vzniku samostatnej republiky proklamovali dôležitosť postavenia cestovného ruchu, toto odvetvie národného hospodárstva stagnuje, nedosahu- je výsledky zodpovedajúce potenciálu, ktorým Slovensko vzhľadom na svoje prírodné podmienky, ale aj kultúrnu a historickú hodnotu disponuje.
Počet zobrazení: 653

Napriek tomu, že všetky vlády od vzniku samostatnej republiky proklamovali dôležitosť postavenia cestovného ruchu, toto odvetvie národného hospodárstva stagnuje, nedosahu- je výsledky zodpovedajúce potenciálu, ktorým Slovensko vzhľadom na svoje prírodné podmienky, ale aj kultúrnu a historickú hodnotu disponuje. Smer si uvedomuje ne- využité možnosti a rozvojom cestovného ruchu sa vážne zaoberá. Vo februári pribudla v Smere nová samostatná sekcia cestovného ruchu.

Najvyššiu úroveň devízových príjmov z cestovného ruchu sme dosiahli v roku 1996 a odvtedy konštatujeme sústavný pokles, resp. stagnáciu. Z hľadiska atraktivity je Slovensko porovnateľné so svojimi susedmi, napriek tomu máme spomedzi štátov višegrádskej štvorky najnižšie príjmy z turizmu. Napriek tomu, že výkony cestovného ruchu sú nedostatočne evidované (kvôli nevhodnému systému výkazníctva, šedej ekonomike a pod.), je zrejmé, že cestovný ruch vyžaduje oživenie.

Investície, infraštruktúra, propagácia

Podľa názoru Smeru, prvým najdôležitejším krokom k skutočnému naštartovaniu cestovného ruchu na Slovensku je vypracovanie koncepčného programu rozvoja cestovného ruchu. V tejto súvislosti musím uviesť, že vláda SR predložila Národný program rozvoja cestovného ruchu, avšak väčšina odborníkov a praktikov z tejto oblasti mu vyčíta zásadné nedostatky. Tento stanoví základnú stratégiu rozvoja, orientáciu na nosné formy cestovného ruchu a nástroje na dosiahnutie cieľa, ktorým je markantné oživenie cestovného ruchu. Koncepčný program musí obsahovať definíciu regiónov, v ktorých bude cestovný ruch pôsobiť ako rozhodujúci indikátor ich rozvoja. Aby mohlo Slovensko v oblasti turistiky a cestovného ruchu konkurovať krajinám s vyspelým turistickým ruchom a s dlhou tradíciou poskytovania rekreačných služieb, chýbajú nám predovšetkým tri veci: investície, rozvinutá dopravná infraštruktúra a dobrá propagácia.

Rozvoj akéhokoľvek hospodárskeho odvetvia predpokladá investície. Preto aj v cestovnom ruchu treba vytvoriť také podmienky, aby sa doň oplatilo investovať. Za investičné stimuly pokladáme predovšetkým rôzne formy daňového zvýhodnenia (v prvej etape predpokladáme daňové úľavy pre subjekty pôsobiace v ekonomicky stagnujúcich regiónoch). Finančne posilniť cestovný ruch znamená aj rozpracovať systém využívania projektového financovania a podporu rozvoja, čo by umožnilo presun voľnej kapitálovej sily z iných odvetví do cestovného ruchu. Zároveň je nevyhnutné aktivizovať kapitálový trh a podporiť širšie využívanie emisie komerčných cenných papierov. V neposlednom rade budeme v oblasti finančného posilnenia cestovného ruchu presadzovať vznik podporného fondu cestovného ruchu.

Rozvoj turistiky na Slovensku predpokladá uspokojivú dopravnú infraštruktúru. Najmä kvôli lukratívnej zahraničnej klientele potrebujeme aktivizovať leteckú dopravu, a to napríklad odpustením colných poplatkov pri lízingu alebo nákupe lietadiel. V oblasti vnútroštátnej prepravy by sme mali vytvoriť podmienky pre inováciu autokarového parku. Podľa nášho názoru je najschodnejšou cestou zavedenie licenčnej výroby autobusov na Slovensku a sprístupnenie úverových podmienok podnikom poskytujúcim dopravné služby.

Rozvoju cestovného ruchu na Slovensku a predovšetkým prílevu turistov zo zahraničia bráni nedostatočná propagácia a zlyhávajúci marketing. Vhodným nástrojom na odstránenie tohto nedostatku by mohlo byť posilnenie úlohy Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, aby mohla plnohodnotne plniť svoje poslanie marketingovej inštitúcie zabezpečujúcej destinačný marketing a výskum trhu. Práve SACR by mala byť iniciátorom a koordinátorom ďalších krokov v oblasti propagácie Slovenska ako destinácie s cieľom posilniť predovšetkým príjazdový cestovný ruch. Dôležité je budovanie vlastných zahraničných expozitúr v metropolách krajín, ktoré sú z hľadiska prílevu turistov na Slovensko významné (Praha, Berlín, Moskva, Kyjev, Varšava, Budapešť). Významnejšiu úlohu v oblasti propagácie a prezentácie cestovného ruchu v zahraničí musia zohrávať veľvyslanectvá SR a slovenské konzulárne úrady.

Poskytnúť šance regiónom a mladým ľuďom

Žiadna doterajšia vláda nebola schopná vyriešiť problém aktívneho prístupu štátnej správy k rozvoju cestovného ruchu. Napriek všetkým proklamáciám o jeho dôležitosti, počas celého obdobia existencie samostatnej SR neboli vyčlenené prostriedky na existenciu pracovníka na okresných či krajských úradoch, ktorý by skutočne pomáhal rozvoju CR v danom regióne. CR bol vždy iba apendixom čohosi ďalšieho - obchodu, životného prostredia a pod.

Rozvoj CR musí ísť cez región. Túto skutočnosť potvrdzujú aj možnosti získavania finančných zdrojov z predštruktúrnych fondov EÚ pre rozvoj regiónov. Na túto formu podpory by mali byť regióny pripravené. Od verejnej správy (štátnej správy a samosprávy) očakávame, že bude iniciátorom (nie realizátorom) rozvoja cestovného ruchu v regiónoch. Zodpovedný štátny úradník poskytne podnikateľovi maximálne kvalifikované a kvalitné informácie a usmernenie.

Je to práve CR, ktorý by po vytvorení určitých podmienok mohol suplovať v niektorých regiónoch krízu priemyslu a vytvárať aj v najproblematickejších oblastiach Slovenska (napríklad Orava, Gemer) podmienky pre dôstojný život. V týchto oblastiach, ale nielen v nich, je stále nevyužitý potenciál agroturizmu. V okolitých krajinách (Rakúsko, Maďarsko) sa táto forma rekreácie úspešne ujala. U nás tvorí určitú bariéru v pozitívnom prístupe k agroturizmu nedostatok tradície, ale aj charakter nášho vidieka (nedostatok samostatných hospodárskych usadlostí). Chýba však aj materiálno-technická základňa a propagácia už úspešne fungujúcich agroturistických zariadení. Určité možnosti získavania finančných prostriedkov pre rozvoj agroturizmu predstavuje program predštruktúrnych fondov EÚ - SAPARD. Ich čerpanie však opäť predpokladá angažovanosť regiónu.

Úspešný cestovný ruch predpokladá výborné jazykové znalosti všetkých, ktorí sa ním zaoberajú. Sú to práve naši mladí ľudia, ktorí už nemusia zápasiť s jazykovou bariérou. Navyše sú zruční pri využívaní výpočtovej techniky a v mnohých ďalších oblastiach, v ktorých za nimi staršia generácia zaostáva. CR je jedným z odvetví, ktoré dokáže využiť predovšetkým mladých - od vrcholového manažmentu, cez pracovníkov pri predaji leteniek, pracovníkov v CK, turistických informačných kanceláriách až po personál hotelov. A takých schopných mladých ľudí na Slovensku máme. Preto by mohol byť práve prosperujúci CR (najmä v regiónoch) stimulom, aby mladí vzdelaní ľudia neopúšťali Slovensko.

Autor (1944) je vedúci sekcie CR Smeru

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama