K surrealizmu - bez hraníc a bez fráz

Kniha Aleny Nádvorníkovej K surrealizmu (Torst, 1999) patrí k tým, o ktorých sa spravidla hovorí, že prišli v pravý čas, aby zaplnili medzeru, ktorú sme už dávno pociťovali… Ide totiž o prvé dielo tohto druhu, o prvé kritické zamyslenie nad povojnovými dejinami a problémami surrealizmu v Čechách a na Slovensku, i nad jeho ideovým pôsobením a jeho skupinovými aktivitami na pôde surrealistickej skupiny.
Počet zobrazení: 2335

Kniha Aleny Nádvorníkovej K surrealizmu (Torst, 1999) patrí k tým, o ktorých sa spravidla hovorí, že prišli v pravý čas, aby zaplnili medzeru, ktorú sme už dávno pociťovali… Ide totiž o prvé dielo tohto druhu, o prvé kritické zamyslenie nad povojnovými dejinami a problémami surrealizmu v Čechách a na Slovensku, i nad jeho ideovým pôsobením a jeho skupinovými aktivitami na pôde surrealistickej skupiny.

A treba dodať, že vyšla v skutočne pravý čas, keď surrealizmus po dlhoročnej ilegalite už takmer desať rokov zaujíma popredné miesto na našej kultúrnej scéne a pritom, súbežne s jeho aktivitami, pretrvávajú jeho falošné, neraz primitívne a zavádzajúce interpretácie.

Na tento stav reaguje Alena Nádvorníková sériou úvah a esejí, ktoré presahujú tento problémový rámec a poukazujú na jeho pôvod, na napätie medzi profesionálnym a neprofesionálnym umením a na protirečenie medzi autenticitou surrealistických prejavov a ich odbornou, umenovednou interpretáciou z pozície takzvaného "vysokého umenia", ktoré tento stav vyvolalo a dodnes udržuje. Príležitostný charakter týchto statí, ktoré vznikli ako úvody do katalógov alebo ako recenzie výstav nijako neznižuje ich hodnotu, skôr naopak, konkrétnosť týchto podnetov, akými sú výstavy, ankety, bilancujúce referáty a pod., umožňuje hlbšie kritické zamyslenie nad jednotlivými javmi a ich premenami v spoločensko-politických podmienkach posledných desaťročí v Československu i po jeho rozdelení.

Autorka sa sústreďuje predovšetkým na výtvarné prejavy surrealizmu a ich inšpiračné zdroje, avšak na ich pozadí a popri nich sleduje kritickým okom historika aj ostatné - umelecké aj intelektuálne, slovesné, aj fotografické a filmové - tvorivé aktivity prebiehajúce najmä v posledných desaťročiach na pôde Surrealistickej skupiny. Ako jej členka a priama účastníčka týchto kolektívnych tvorivých podujatí všíma si ich historickú a ideovú kontinuitu, nadväzujúcu jednak na predvojnovú etapu československej surrealistickej skupiny, jednak na paralelnú činnosť medzinárodného surrealizmu, predovšetkým francúzskeho. Z tohto hľadiska si osobitnú pozornosť a ocenenie zaslúži básnická a výtvarná citlivosť, s akou autorka objavila v množstve neprofesionálnych tvorcov niekoľko pozoruhodných autorských osobností (Marková, Zamánková, Kodovská, Kudelová, Droppová) a odhalila v ich tvorbe vnútornú príbuznosť s tvorbou surrealistov, spočívajúcu v spoločných rodových znakoch, akou je surrealistická imaginácia, automatizmus, magické traktovanie témy, ktoré sa vymykajú tradičným postupom umenovednej analýzy.

Druhým momentom, ktorý hodno vyzdvihnúť, je fakt, že hoci sa kniha Aleny Nádvorníkovej zameriava iba na posledné desaťročia surrealizmu v Československu a najmä na surrealistickú skupinu a jej osobnosti, demonštruje na tomto materiáli aj jednotlivé etapy, aspekty a problémy surrealizmu ako ideového hnutia a v početných digresiách sa vracia i k jeho medzivojnovej histórii, nezabúdajúc pritom ani na "súputníkov", ktorí prijímali surrealizmus "po svojom" a so svojskou interpretáciou ho aplikovali vo vlastnej tvorbe, ako napríklad Vilém Reichmann, Ladislav Novák a iní.

I keď je kniha zdanlivo náhodným a nesúrodým súborom príležitostných statí (ako tvrdia niektorí odborne sa tváriaci recenzenti), tvorí myšlienkovo kompaktný celok, ktorý je bohatým zdrojom informácií, ale môže byť aj podnetom k úvahám o súčasnom stave a perspektívach surrealizmu. Autorka je síce svojim vzdelaním kunsthistorička, no myslením a cítením je skôr výtvarníčkou a poetkou - a predovšetkým surrealistkou - čo ju chráni pred neresťou umenovedných floskúl a dodáva jej knihe kvality - a neváham povedať, aj pôvab - aký by sme v iných dielach tohto druhu márne hľadali.

Autor je spisovateľ

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984