Reklama
Reklama

Nesebakritickí Rómovia

Časovaná bomba – nebojme sa tak nazvať závažné problémy, ktoré na Slovensku spôsobujú neprispôsobiví Rómovia. Prirodzene, nechcem tým uraziť slušných, pracovitých Rómov, ktorí najmä v súčasných podmienkach neraz doplácajú na správanie viacerých príslušníkov svojho etnika. Mali by sme si však povedať pravdu.
Počet zobrazení: 704

Časovaná bomba – nebojme sa tak nazvať závažné problémy, ktoré na Slovensku spôsobujú neprispôsobiví Rómovia. Prirodzene, nechcem tým uraziť slušných, pracovitých Rómov, ktorí najmä v súčasných podmienkach neraz doplácajú na správanie viacerých príslušníkov svojho etnika. Mali by sme si však povedať pravdu. Podľa výsledkov reprezentatívneho výskumu ISSP uskutočneného v rokoch 2009 a 2010 v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a odborníkmi z Univerzity Komenského najostrejšie etnické napätie na Slovensku sa prejavuje medzi Rómami a Nerómami. Až potom nasledujú problémy v slovensko-maďarských vzťahoch či medzi nižšie postavenými občanmi a „vrchnosťou“. Ako pri tejto príležitosti zdôraznil na tlačovej konferencii jeden zo spoluautorov analýzy docent Ján Bunčák z Katedry sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, napätie medzi Rómami a majoritným obyvateľstvom viac vnímajú Rómovia: „Príslušníci rómskeho etnika začínajú byť nespokojní so svojím miestom v spoločnosti.“ Osobne si myslím, že v prvom rade Rómovia by mali byť sebakritickejší. Prečo sústavne hľadajú pôvod vlastnej traumy v Slovákoch? Doposiaľ sa u nás uskutočnilo množstvo pre štát finančne nákladných rozvojových programov s jediným cieľom: zlepšiť život Rómov a podporiť ich integráciu do majoritnej spoločnosti. Väčšinu z týchto projektov však možno pokladať za neperspektívne vyhadzovanie peňazí, keďže sami Rómovia nejavili veľký záujem zbaviť sa svojich asociálnych návykov. Slováci by sa zase mali prestať obviňovať samých seba za to, ako dnes väčšina neprispôsobivých Rómov žije. Veď nik z nás im nekáže, aby neposielali svoje deti do školy, aby živorili v špine, ničili svoje ľahko nadobudnuté byty. O kriminalite ani nehovoriac. Za hlavnú príčinu ich neprijateľného správania považujem deviantné kultúrne návyky. V knihe Základy sociológie od známych autorov Jána Sopóciho a Bohumila Búzika (2006) sa na strane 49 píše: „Jednou z noriem správania časti Rómov žijúcich na Slovensku je, že okradnúť alebo oklamať Neróma nie je zakázané. Naopak je to dovolené, dokonca tým dotyčný získa úctu medzi ostatnými Rómami. Nielen túto, ale aj iné normy a vzory správania tejto etnickej skupiny však naša spoločnosť pokladá za deviantné.“ Samozrejme, aj medzi Rómami sú, pracovití a čestní ľudia, ktorí prijali morálne hodnoty väčšinovej spoločnosti. Práve preto si analýza tohto kritického stavu vyžaduje opatrné narábanie s predsudkami. Veď každý človek si zaslúži, aby dostal príležitosť na to, aby ukázal, aké má schopnosti, a aby ich mohol v prospech svojej rodiny, spoločnosti i seba uplatniť. Za najdôležitejšiu podmienku úspešného riešenia pokladám, aby sa vymanili rómske deti z rizikového prostredia a aby si tak prestali osvojovať asociálne správanie svojich rodičov. Marián Mišun, Púchov

(S článkami uverejňovanými v tejto rubrike sa redakcia nemusí stotožňovať.)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama