Reklama
Reklama

Ako zmeniť vychodené chodníčky

Život v samosprávach neregulujú iba zákony schválené parlamentom. Obrovský vplyv majú aj „malé zákony“ prijímané na úrovni lokálnych a regionálnych zastupiteľstiev, ktoré stanovujú pravidlá pre občanov, právnické osoby, formálne i neformálnej združenia a organizácie.
Počet zobrazení: 885
21-010-11-ilustracna foto-ww ruskov ocu sk-m.jpg

Život v samosprávach neregulujú iba zákony schválené parlamentom. Obrovský vplyv majú aj „malé zákony“ prijímané na úrovni lokálnych a regionálnych zastupiteľstiev, ktoré stanovujú pravidlá pre občanov, právnické osoby, formálne i neformálnej združenia a organizácie. Disponujú jasne vymedzenou pôsobnosťou a nemali by v nich chýbať ani sankcie, postihy za prípadné porušenie. Na rozdiel od zákonov prijímaných v Národnej rady SR môžu byť výsledkom vzájomnej dynamickej spolupráce medzi voličmi a miestnymi politikmi. Prax však pritom odkrýva mnohé nezrovnalosti, ktoré sa dajú odstrániť konkrétnymi opatreniami. Pravidlá stanovuje zákon Zákon o obecnom zriadení hovorí o všeobecne záväzných nariadeniach samospráv iba z hľadiska technických otázok. Už od júla 2004 sa pri ich tvorbe môže využívať pripomienkovanie - proces, na ktorom sa podieľajú aj občania. Každý návrh, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, sa musí zverejniť na úradnej tabuli, prípadne tiež na internete, najmenej 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby poslať k návrhu pripomienky. Všetkým sa nemusí vyhovieť, no zdôvodnenie „prečo nie“ pri prerokovávaní nesmie chýbať. Vyhodnotenie sa potom predloží poslancom zastupiteľstva najneskôr tri dni pred príslušným zasadaním. Obyvateľ obce má právo voliť orgány samosprávy, hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (napr. v miestnom referende), zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach a vyjadrovať na nich svoj názor. Tiež môže byť prítomný na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a má právo obracať sa s podnetmi a sťažnosťami na orgány obce. Ak k týmto, v zákone definovaným právam pridáme i ďalšie - obyvateľ je povinný napomáhať pri udržiavaní poriadku v obci- jeho vzťah k miestnym zákonom je o to silnejší. Samosprávy potrebujú šablónu Všeobecne záväzné nariadenia sa v jednotlivých samosprávach líšia. Na prvý pohľad to pôsobí pochopiteľne, veď každá obec si upravuje spoločenské, sociálne, školské, bezpečnostné, ekonomické či hospodárske pravidlá podľa vlastných potrieb. Detailnejší pohľad však odkrýva závažnejší problém. Nariadeniam často chýbajú základné náležitosti, ako sú sankcie, či kontrola dodržiavania lokálnej normy. Málokto porovnáva svoje nariadenia so susedovým. Ak necháme bokom všeobecnú informovanosť a znalosť nariadení, nemal by sa zľahčovať samotný fakt, že samospráva pre túto oblasť potrebuje harmonizáciu, zjednotenie formy a ujednotenie obsahu. Napríklad zimná údržba ciest, chodníkov a verejných priestranstiev sa zakotvuje v rôznych všeobecne záväzných nariadeniach. Niektoré nesú v názve zabezpečenie schodnosti a zjazdnosti miestnych komunikácií a ich súčastí na území mesta, iné podľa pojednávajú o čistote mesta, ďalšie o ochrane životného prostredia, či o verejnom poriadku. Zorientovať sa v nich nie je vôbec jednoduché. Cesta zo slepej uličky Zmenou k lepšiemu by bolo prijatie pravidiel na to, aby sa miestne nariadenia navzájom podobali obsahom aj ostatnými náležitosťami. Ak k tomu prirátame ešte to, že by mali byť produktom všeobecnej zhody, a to nielen poslaneckej väčšiny, jeho prerokovanie by malo vychádzať z diskusií s občanmi na sídliskách, v mestských častiach, či volebných obvodoch. Ďalším pozitívnym krokom by bola jeho včasná medializácia. Drvivá väčšina samospráv komunikuje prostredníctvom lokálnej televízie, miestnych novín, webstránkami, newslettermi a spoluprácou so zástupcami záujmovej samosprávy. Ale aj priamou komunikáciou volených predstaviteľov s občanmi v uliciach a nie spoza úradníckeho stola či poslaneckých lavíc. Informácia o prínose prijatia či úprav dokumentu pôsobí ako seriózne pozvanie občanov k schvaľovaniu nielen všeobecne záväzného, ale aj všeobecne prospešného nariadenia. Žiadne z navrhovaných opatrení si nevyžaduje dodatočné financie a nepotrebuje ani vytváranie nových, alebo ďalších pracovných miest. Na ťahu je ochota zmeniť vychodené chodníčky, ktoré nás vedú do slepej ulice, a vôľa problém napraviť, nie iba naň poukazovať. Samospráva pre tvorbu všeobecne záväzných nariadení potrebuje šablónu a občania na ich prijímanie výchovu. Pretože v súčasnosti sa od seba nebezpečne vzďaľujú. Autor prednáša na Prešovskej univerzite

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama