Reklama
Reklama

Archív článkov

Obec Málinec v Novohrade (okres Poltár) patrí medzi málo známu oblasť na mape slovenského folklóru. Pritom aj v tomto kraji nachádzame viacero zvykov z rodinného i kalendárneho obradového folklóru. Podobne ako v iných kútoch Slovenska, aj v Málinci mnoho zvykov a obyčají sa vytráca. Aj napriek tomu niektoré sa darí udržiavať. Z rodinného folklóru je to najmä zachované...

V práve prebiehajúcom druhom desaťročí 21. storočia si každým rokom pripomíname polstoročný odstup od šesťdesiatych rokov 20. storočia. Toto desaťročie vo vtedajšom Československu predstavuje významný kultúrny rozvoj vo všetkých druhoch umenia. S odstupom rokov sa viacerí vtedajší aktívni účastníci zhodujú v tom, že to v tomto smere boli „zlaté 60. roky“. Uvedené sa na...
V súčasnom svete „post“, keď globalizácia preniká do všetkých zákutí trojrozmerného sveta, dochádza aj v priestore medzi Dunajom a Tatrami ku každodennému pnutiu rôznych protichodných politických, ekonomických, ale i kultúrnych pohľadov na život, ale i prežívanie ľudí. Z týchto sporov, rozporov sa na každého jedinca vedome, podvedome, ale i nechtiac...
V septembri už tradične po letných prázdninách sa otvárajú brány základných a stredných škôl. Nejde pritom len symbolicky o vstúpenie do školských budov, ale predovšetkým do „chrámov výchovy a vzdelávania“, kde hodnoty prírodovedného, technického a humanitného zamerania sa odovzdávajú dorastajúcej generácii tak, aby ich po vstupe do produktívneho...


                                                                                                                                                                                                                           

...


Človek má na videnie reálneho sveta dve oči, čím sa jeho pohľad prirodzene zostruje a priestorovo rozširuje. Pohľadom jedným okom sa tento obzor samozrejme zužuje. Ani pozeranie „svojimi očami“ však ešte samo osebe pri vnímaní a hodnotení empirickej skutočnosti nevylučuje možné omyly. Videné sa u každého premieta do širšieho celku, v ktorom sa podľa individuálneho...
V súčasnosti je jedným z najfrekventovanejších slov slovo korupcia, ktorá ako metastázy preniká celým spoločenským organizmom. Napríklad v súvislosti s čerpaním peňazí z eurofondov pripúšťajú značnú mieru korupcie aj predstavitelia vlády. Tento problém sa síce stáva nočnou morou, ale nedarí sa nájsť účinné prostriedky proti jeho aspoň eliminovaniu....
Súčasní používatelia jazyka reagujú na problematiku jazykovej kultúry neraz protichodne. Na jednej strane sú tí, ktorí ignorujú odporúčania jazykovedcov, resp. stavajú sa polemicky ku všetkým hlasom upozorňujúcim na nekultúrnosť vo verejných prejavoch. Na druhej strane sú používatelia jazyka, ktorí pri sledovaní príspevkov venovaných tejto téme...


Výraznou osobnosťou druhej polovice 20. storočia v meste pod Urpínom bol spisovateľ Mikuláš Kováč (18. 5. 1934 Lekér, dnes Hronovce – 26. 5. 1992 Banská Bystrica), pre ktorého sa Banská Bystrica stala „mojím mestom“. Ostal jej verný a nikdy ho nelákalo usídliť sa v Bratislave, hoci s bratislavskými umelcami sa poznal a bol s nimi v kontakte, i keď najmä v písomnom...

Hodnotiaci prístup vo výskume nášho kultúrno-spoločenského vývinu je neraz určovaný snahami začínať po každom historickom zlome jednostrannou negáciou minulého a totálnou inováciou. Pritom sa neberie do úvahy, že po závažných spoločensko-politických zmenách ostáva dedičstvo vytvorené predchádzajúcimi generáciami, čiže pôsobí tu zložitá a vnútorne protirečivá kultúrna tradícia. V tomto zmysle je...

Už sme si zvykli, že v priebehu kalendárneho roka sa na chvíľu zastavíme pri každým rokom sa opakujúcich udalostiach a niekedy viac, inokedy menej si ich pripomenieme. Koncom marca obyčajne velebíme učiteľské povolanie, resp. poslanie v súvislosti s výročím narodenia „učiteľa národov“ Jana Amosa Komenského. V tomto čase odznievajú vzletné a vznešené slová na adresu tých...V súvislosti s aktuálnou témou prezidentských volieb chcem na ich margo vysloviť niekoľko poznámok.

V prvom rade sa stotožňujem s názormi, že pri rozhodovaní o voľbe jedného z dvoch prezidentských kandidátov je potrebné aj „trošku rozmýšľať“. To znamená, že nemožno podľahnúť len politickému marketingu a vonkajškovému imidžu, ktorý...