Reklama
Reklama

Archív článkov

Smrť (pokračovanie) Obrady sa od obce k obci líšia. Bežne sa začínajú roztrhnutím alebo rozstrihnutím vrchného odevu na znamenie žiaľu (kria), ktoré urobí vykonávateľ obradu. Zahalenú rakvu alebo máry odnesú nosiči na ramenách alebo na vozíku do modlitebnej siene na cintoríne, kde rabín (alebo ten, čo vykonáva obrad) odrieka predpísané texty. Rakva sa potom nesie v sprievode...

Smrť Smrť je posledným medzníkom, ktorý predstavuje konečnú zmenu, ako pre zosnulého, tak pre pozostalých. Všetky úkony spojené s touto udalosťou sú do podrobností určené halachou a ustálenými zvyklosťami. Po smrti členovia chevra kadiša (pohrebného bratstva) zapálili pri hlave mŕtveho sviece, držali stráž pri tele a robili prípravy na pohreb. Pohrebné bratstvo slúžilo potrebám...

Chatuna (pokračovanie z predchádzajúceho čísla) Niekde si účastníci obradu zvykli rozobrať čriepky, ktoré rozdeľovala najbližšia rodina, v nádeji, že im prinesú šťastie a v duchu ľudových povier im pripisovali zázračnú moc. U Serardim je niekedy zvykom rozbiť pohár i s vínom na znamenie hojnosti. Príbuzní a priatelia často hádžu na svadobný pár hrste ryže, orieškov alebo...

Chatuna (pokračovanie z predchádzajúceho čísla) Mesader kidušin prečíta ktubu (svadobnú zmluvu) a svedkovia ju podpíšu. Ktuba má pôvod v starom majetkovom práve. Je to listina, ktorá stanovuje manželove povinnosti k žene vrátane záväzku „živiť, ctiť a podporovať ju, ako sa sluší na židovského manžela“. Ktuba tiež obsahuje zmluvu o tom, že v prípade rozvodu či smrti manžela...

Chatuna Svadba chatuna, ľudovo chasene, je závažným momentom osobného a sociálneho prechodu. Je vstupom do základnej inštitúcie domova, a preto Talmud odporúča starostlivo premyslieť, či sa muž a žena telesne, v citovom živote s ohľadom na pôvod a svetonázor k sebe hodia. Náboženská literatúra zároveň zdôrazňuje, že manželstvo je jediným stavom pre muža a ženu. V...

Purim Sviatok Purim pripadá na 14. deň mesiaca adar. Slávi sa na pamiatku toho, že Ester, manželka kráľa Achašveroša (Ahasvera) zachránila Židov v Perzii pred úkladmi a vyhladením rukou Hamana, miestokráľa (prvého ministra) Achašverošovho. Názov Purim je odvodený z akkadského slova pur (žreb, hazardná hra alebo kocky), ktorým mal byť určený deň masakru. Podľa vtedajších...

Pesach Pesach patrí medzi tri pútnické sviatky (okrem Sukot a Šavuot). Začína sa večer 14. nisana a trvá v Izraeli sedem dní, v diaspóre osem dní. Prvé a posledné dni sú sviatky (jom tov), štyri dni medzi nimi sú polosviatky (chol ha-moed), počas ktorých je dovolené vykonávať domáce práce. Pesach sa koná na pamiatku odchodu Židov z Egypta a pripomína oslobodenie fyzické i...

Pesach (pokračovanie z čísla 6) Zvyčajné sederové súčasti tvoria: zeroa, charoset, karpas, maror a bejca. Zeroa je kosť s kúskom mäsa pečená na uhlí, nekonzumuje sa, má symbolický význam. Symbolizuje baránka obetovaného v jeruzalemskom chráme. Charoset je zmes z rozsekaných orieškov, jabĺk, škorice a vína. Symbolizuje hlinu alebo maltu, z ktorej Židia v otroctve vyrábali tehly...

Pesach (pokračovanie z čísla 5) Človek podpísal zmluvu, splnomocňujúcu rabína alebo bejt din (súd), aby v jeho mene chamec predali. Splnomocnenec rabína zas uzatvoril zmluvu s Nežidom, ktorý od komunity odkúpil všetko kvasené a zložil u predávajúceho minimálnu čiastku. Patrilo k dohode, že zmluva stráca platnosť, ak sa kupujúci nevráti s celým nedoplatkom do jednej hodiny po...

Pidjon ha-ben

Presne 31. deň po narodení chlapca sa koná obrad, ktorý predpisuje biblický zákon - pidjon ha-ben - vykúpenie bechora (prvorodeného). Keďže prvé plody a prvorodení boli v staroveku zasvätení Bohu, bol ustanovený postup, ako vykúpiť mužského prvorodeného (staršieho než jeden mesiac) za päť šekelov striebra. Tradične sa koná doma. Otec venuje...

Obrady súvisiace so životným cyklom sú oslavy, ktoré označujú fázy účasti človeka na spoločenskom živote. Na rozdiel od každoročne sa opakujúcich sviatkov sú to chvíle osobného života.

BRIT MILA

Narodenie je prvým významným okamihom tak v individuálnom, ako aj spoločenskom zmysle. Keď sa narodí chlapec, koná sa na ôsmy deň obrad...

ŠAVOUT

Sviatok týždňov nasleduje sedem týždňov po Pesachu (6. a 7. deň mesiaca sivan). Druhý deň Pesachu a prvý deň Šavuot sú tie isté dni v týždni. Šavuot patrí medzi tri pútnické sviatky. Všetky majú väzby k poľnohospodárskemu cyklu. Sukot je sviatok vďaky za ovocie, Pesach súvisí s úrodou jačmeňa - prvej obilniny a Šavuot sa viaže na žatvu pšenice. Na...

OMER

Čas, ktorý plynie od sviatku Pesach po sviatok Šavuot, je obdobím počítania omeru. Omer znamená doslovne snop jačmeňa. Bola to objemová miera prvých plodov z úrody jačmeňa, ktorá bola prinášaná do chrámu ako obeť. Až po obetovaní omeru sa smelo jesť z novej žatvy. Dátumom pre prinesenie omeru bol 16. nisan, druhý deň Pesachu. Od tohto dňa sa malo...

Kategória

Autor