Reklama
Reklama

Archív článkov

Sukot sa začína krátko po jom kipur (14. dňa mesiaca tišri) a trvá osem, v Izraeli sedem dní. Tento sviatok má dva významy. Pripadá na jeseň (čas zberu úrady a vinobrania), má teda pôvod v roľníckych oslavách. Zároveň pripomína putovanie izraelského národa púšťou po odchode z Egypta a pripomína i zjavenie Tóry. Na sukot zhotovuje každé osadenstvo domu prístrešok z konárov a...

(pokračovanie z Tolerancie č.22)

Každý deň sviatku (okrem šabatu) sa na záver rannej bohoslužby uchopia štyri druhy , do ľavej ruky etrog, do pravej zviazané ostatné tri druhy a povie sa nad nimi požehnanie. Musia sa vziať súčasne, ruky sa držia pri sebe, ak je jeden z nich poškodený, alebo chýba, nie je možné splniť micvu. Hovorí sa, že etrog...

Chanuka

Chanuka je osemdňový sviatok pripomínajúci úspešné povstanie Makabejcov proti náboženskej perzekúcii despotického sýrsko-gréckeho kráľa Antiochusa Epifanesa IV. roku 167 pred n. l.. Chanuka znamená zasvätenie, pretože po bojoch našli Židia v spustošenom a znesvätenom jeruzalemskom chráme len jeden džbánik neznečisteného oleja, ktorý...

Smrť (pokračovanie) Obrady sa od obce k obci líšia. Bežne sa začínajú roztrhnutím alebo rozstrihnutím vrchného odevu na znamenie žiaľu (kria), ktoré urobí vykonávateľ obradu. Zahalenú rakvu alebo máry odnesú nosiči na ramenách alebo na vozíku do modlitebnej siene na cintoríne, kde rabín (alebo ten, čo vykonáva obrad) odrieka predpísané texty. Rakva sa potom nesie v sprievode...

Smrť Smrť je posledným medzníkom, ktorý predstavuje konečnú zmenu, ako pre zosnulého, tak pre pozostalých. Všetky úkony spojené s touto udalosťou sú do podrobností určené halachou a ustálenými zvyklosťami. Po smrti členovia chevra kadiša (pohrebného bratstva) zapálili pri hlave mŕtveho sviece, držali stráž pri tele a robili prípravy na pohreb. Pohrebné bratstvo slúžilo potrebám...

Chatuna (pokračovanie z predchádzajúceho čísla) Niekde si účastníci obradu zvykli rozobrať čriepky, ktoré rozdeľovala najbližšia rodina, v nádeji, že im prinesú šťastie a v duchu ľudových povier im pripisovali zázračnú moc. U Serardim je niekedy zvykom rozbiť pohár i s vínom na znamenie hojnosti. Príbuzní a priatelia často hádžu na svadobný pár hrste ryže, orieškov alebo...

Chatuna (pokračovanie z predchádzajúceho čísla) Mesader kidušin prečíta ktubu (svadobnú zmluvu) a svedkovia ju podpíšu. Ktuba má pôvod v starom majetkovom práve. Je to listina, ktorá stanovuje manželove povinnosti k žene vrátane záväzku „živiť, ctiť a podporovať ju, ako sa sluší na židovského manžela“. Ktuba tiež obsahuje zmluvu o tom, že v prípade rozvodu či smrti manžela...

Chatuna Svadba chatuna, ľudovo chasene, je závažným momentom osobného a sociálneho prechodu. Je vstupom do základnej inštitúcie domova, a preto Talmud odporúča starostlivo premyslieť, či sa muž a žena telesne, v citovom živote s ohľadom na pôvod a svetonázor k sebe hodia. Náboženská literatúra zároveň zdôrazňuje, že manželstvo je jediným stavom pre muža a ženu. V...

Purim Sviatok Purim pripadá na 14. deň mesiaca adar. Slávi sa na pamiatku toho, že Ester, manželka kráľa Achašveroša (Ahasvera) zachránila Židov v Perzii pred úkladmi a vyhladením rukou Hamana, miestokráľa (prvého ministra) Achašverošovho. Názov Purim je odvodený z akkadského slova pur (žreb, hazardná hra alebo kocky), ktorým mal byť určený deň masakru. Podľa vtedajších...

Pesach Pesach patrí medzi tri pútnické sviatky (okrem Sukot a Šavuot). Začína sa večer 14. nisana a trvá v Izraeli sedem dní, v diaspóre osem dní. Prvé a posledné dni sú sviatky (jom tov), štyri dni medzi nimi sú polosviatky (chol ha-moed), počas ktorých je dovolené vykonávať domáce práce. Pesach sa koná na pamiatku odchodu Židov z Egypta a pripomína oslobodenie fyzické i...

Pesach (pokračovanie z čísla 6) Zvyčajné sederové súčasti tvoria: zeroa, charoset, karpas, maror a bejca. Zeroa je kosť s kúskom mäsa pečená na uhlí, nekonzumuje sa, má symbolický význam. Symbolizuje baránka obetovaného v jeruzalemskom chráme. Charoset je zmes z rozsekaných orieškov, jabĺk, škorice a vína. Symbolizuje hlinu alebo maltu, z ktorej Židia v otroctve vyrábali tehly...

Pesach (pokračovanie z čísla 5) Človek podpísal zmluvu, splnomocňujúcu rabína alebo bejt din (súd), aby v jeho mene chamec predali. Splnomocnenec rabína zas uzatvoril zmluvu s Nežidom, ktorý od komunity odkúpil všetko kvasené a zložil u predávajúceho minimálnu čiastku. Patrilo k dohode, že zmluva stráca platnosť, ak sa kupujúci nevráti s celým nedoplatkom do jednej hodiny po...

Pidjon ha-ben

Presne 31. deň po narodení chlapca sa koná obrad, ktorý predpisuje biblický zákon - pidjon ha-ben - vykúpenie bechora (prvorodeného). Keďže prvé plody a prvorodení boli v staroveku zasvätení Bohu, bol ustanovený postup, ako vykúpiť mužského prvorodeného (staršieho než jeden mesiac) za päť šekelov striebra. Tradične sa koná doma. Otec venuje...

Obrady súvisiace so životným cyklom sú oslavy, ktoré označujú fázy účasti človeka na spoločenskom živote. Na rozdiel od každoročne sa opakujúcich sviatkov sú to chvíle osobného života.

BRIT MILA

Narodenie je prvým významným okamihom tak v individuálnom, ako aj spoločenskom zmysle. Keď sa narodí chlapec, koná sa na ôsmy deň obrad...

ŠAVOUT

Sviatok týždňov nasleduje sedem týždňov po Pesachu (6. a 7. deň mesiaca sivan). Druhý deň Pesachu a prvý deň Šavuot sú tie isté dni v týždni. Šavuot patrí medzi tri pútnické sviatky. Všetky majú väzby k poľnohospodárskemu cyklu. Sukot je sviatok vďaky za ovocie, Pesach súvisí s úrodou jačmeňa - prvej obilniny a Šavuot sa viaže na žatvu pšenice. Na...

OMER

Čas, ktorý plynie od sviatku Pesach po sviatok Šavuot, je obdobím počítania omeru. Omer znamená doslovne snop jačmeňa. Bola to objemová miera prvých plodov z úrody jačmeňa, ktorá bola prinášaná do chrámu ako obeť. Až po obetovaní omeru sa smelo jesť z novej žatvy. Dátumom pre prinesenie omeru bol 16. nisan, druhý deň Pesachu. Od tohto dňa sa malo...

Jom kipur Jom kipur - deň zmierenia je najslávnostnejšia a najvážnejšia udalosť celého roka. Pripomína udalosť, keď Mojžiš priniesol z hory Sinaj, kde štyridsať dní prosil o odpustenie hriechov, prísľub ich odpustenia izraelskému ľudu. Podľa starých zvykov hlava rodiny zapaľuje na jom kipur dve dlhé sviečky, jednu doma a jednu v synagóge, ktoré symbolizujú dve druhé tabule...

Sabat Západ Slnka znamená v tradičnej domácnosti vyvrcholenie príprav na sabat. Pretože tento deň pripomína zavŕšenie stvorenia a Boží odpočinok po práci, nie je počas sabatu dovolená nijaká práca. Všetky jedlá sa pripravia, kým sa sabat začne, pretože prísne predpisy sa vzťahujú aj na ohrev na elektrickom sporáku. Predmety, s ktorými je počas sabatu a sviatkov zakázané...

Roš hašana Roš hašana, doslova hlava roku, je židovský Nový rok. Pripadá na prvé dva dni siedmeho mesiaca židovského kalendára (1, 2 tišri). Slávi sa dva dni, pre pôvodnú neistotu v stanovení dátumu, kedy sa objaví nový mesiac. Pripomína udalosť stvorenia sveta. Na prvého tišri pripadá aj deň narodenia Izáka a deň jeho obetovania. Je pripomienkou zodpovednosti pred Bohom....

Kategória

Autor