Reklama
Reklama

Archív článkov

Prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (* 1938) vyštudoval strojné inžinierstvo a filozofiu. Od roku 1979 do roku 2009 pôsobil na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, potom do roku 2017 prednášal filozofiu a filozofiu techniky na Ekonomicko-správnej fakulte MU a na Fakulte sociálnych štúdií MU. Je autorom originálneho konceptu Evolučnej...

Josef Šmajs, profesor filozofie na Masarykovej univerzite v Brne, vytvoril originálnu koncepciu evolučnej ontológie (v anglickej verzii vyšla vo vydavateľstve Rodopi v r. 2008), je autorom mnohých kníh s ontologickou a ekologickou tematikou, ktoré sú preložené do iných jazykov. Najširšiu podobu evolučnej ontológie obsahuje publikácia Filosofie - obrat k Zemi (2008...

S E. Višňovským sa zhovárala Etela Farkašová


Pre každého z nás, napríklad pre naše osobné ciele a  projekty, kvalitu prežívania, ale aj  pre základné životné naladenie je nesmierne dôležité, v akej spoločnosti žijeme, ako je usporiadaná, aké sú jej pravidlá, hodnoty, ideály...  čo si myslíš o spoločnosti, v ktorej my tu a teraz žijeme?
...

Súčasná slovenská spisovateľka, filozofka, esejistka, mimoriadna profesorka doc. PhDr. Etela Farkašová, PhD. (1943 Levoča) pôsobí na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UK. Debutovala v roku 1978 poviedkovou zbierkou Reprodukcia času (Cena Ivana Krasku), na konte má dobrú desiatku prozaických knižiek, v ktorých pertraktuje najmä postavenie ženy v spoločnosti a medzigeneračné...

Etela Farkašová, filozofka a spisovateľka Narodila sa 5. októbra 1943 v Levoči. Od roku 1972 prednáša na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, venuje sa epistemológii, predovšetkým problematike zmyslovej percepcie, ale aj vzťahu vedy, filozofie a umenia. V posledných rokoch rozšírila svoj bádateľský záujem o feministickú filozofiu. Je...

Etela Farkašová, prozaička a filozofka

Narodila sa 5. októbra 1943 v Levoči. V súčasnosti pôsobí na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, kde prednáša epistemológiu (teóriu poznania), ale zaoberá sa aj vzťahom literatúry a filozofie a feministickou filozofiou. Vydala deväť prozaických kníh - v...