Reklama
Reklama

Archív článkov

Prinášame celý rozhovor, ktorý spomína vo svojom príspevku K storočnici narodenia Petra Karvaša Jana Borguľová. Je to posledný jeho rozhovor, pre Slovo ho urobil Martin Krno, bol uverejnený 11. augusta 1999.

Dramatik, prozaik, publicista, divadelný teoretik, ktorý sa v podstatnej časti svojej tvorby venuje vývoju udalostí na Slovensku v...

Tretina z  vyše tisícky mladých ľudí oslovených na základe reprezentačnej vzorky vo veku 15 až 20 rokov, medzi ktorými neboli iba študenti stredných a  vysokých škôl, ale aj žiaci na učňovkách či nezamestnaní, nevedela uviesť ani jednu významnú osobnosť Povstania.

„Čím si to vysvetľujete?“ spýtali sme sa generálneho riaditeľa Múzea SNP v Banskej Bystrici,...

O pôsobení Štefánika v prvej svetovej vojny v prospech vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov hovoríme s filozofom, historikom, právnikom, niekdajším podpredsedom SDĽ a dvojnásobným ministrom obrany SR PAVLOM KANISOM, ktorý predložil ďalšie argumenty v prospech toho, aby slávny rodák spod Bradla zvíťazil v mediálnej súťaži Najväčší Slovák.

Stane sa Milan Rastislav Štefánik...
O tom, že sa Milan Rastislav Štefánik v mediálnej súťaži Najväčší Slovák dostane spolu s ďalšími deviatimi kandidátmi do druhého kola, asi nik nepochyboval. Prečo? O tom sme sa porozprávali s filozofom, historikom, právnikom, niekdajším podpredsedom Strany demokratickej ľavice a ministrom obrany SR v roku 1994 a v rokoch 1998 až 2001 PAVLOM KANISOM.
Ako...

V Ústave SR nájdeme iba dve konkrétne mená. V Preambule pri odkaze na cyrilo-metodské duchovné dedičstvo nášho národa. Zaslúžia si bratia Cyril, resp. Konštantín a  Metod, aby sme ich v rámci televíznej ankety považovali na najväčších Slovákov? Na túto tému sme sa porozprávali s PhDr. MILANOM ČÁKYM, CSc. docentom na Katedre politických vied FSV Univerzity sv. Cyrila a...

S odborníkom na slovenské a stredoeurópske dejiny 19. a 20. storočia v oblasti politiky, hospodárstva a sociálnych otázok PhDr. ROMANOM HOLECOM, DrSC., profesorom na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV, hovoríme o projekte RTVS Najväčší Slovák. Zaslúži si Andrej Hlinka miesto medzi desiatimi...

S vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV PhDr. DANIELOU KODAJOVOU, PhD., odborníčkou na slovenské dejiny 19. storočia, nacionalizmus, národné slávnosti a ženskú otázku o Ľudovítovi Štúrovi v revolúcii 1848 – 1849 a po nej, o jeho údajnom antisemitizme a jedinej životnej láske.

Stane sa Ľudovít Štúr najväčším Slovákom? I.

(Dokončenie)
 ...

S vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV PhDr. DANIELOU KODAJOVOU, PhD., odborníčkou na slovenské dejiny 19. storočia, nacionalizmus, národné slávnosti a ženskú otázku, hovoríme o  projekte RTVS Najväčší Slovák. Môže byť prirodzený vodca štúrovskej generácie aj vzorom pre dnešných mladých mužov? Teda okrem starostlivo pristrihnutej brady, ktorá sa po desaťročiach...

Vladimír Faič, podpredseda Výboru NR SR pre verejnú správu

Narodil sa 15. júla 1948 v Tekovských Lužanoch. V rokoch 1986 absolvoval Vysokú školu politickú a o osem rokov neskôr postgraduálne štúdium obchodného práva. Od roku 1991 sa v Strane demokratickej ľavice profesionálne zaoberá otázkami komunálnej politiky. V roku 1999 sa stal predsedom Rady...

Viktor Nižňanský, splnomocnenec vlády pre reformu verejnej správy

Narodil sa 25. apríla 1953 v Piešťanoch. V rokoch 1971 - 1976 navštevoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, stavebnú fakultu, katedru ekonomiky a riadenia. V rokoch 1976 - 1986 pracoval ako urbanistický ekonóm v Stavoprojekte Piešťany. Od roku 1986 do roku 1989 bol jeho...

Igor Lenský, predseda SLOVES a viceprezident KOZ SR

Nízke mzdy a nestabilná verejná správa sú najväčšou prekážkou rozvoja Slovenska - tak znie motto na vizitke Igora Lenského. Narodil sa 28. októbra 1955, po absolvovaní Právnickej fakulty UK pracoval na obvodnej a neskôr Mestskej prokuratúre v Bratislave na netrestnom úseku ako špecialista pre všeobecný...

Jozef Prokeš

Narodil sa 12. júna 1950 v Nitre, kde vychodil základnú a strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Štúdium teoretickej fyziky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave skončil v roku 1973 s červeným diplomom, nastúpil na študijný pobyt a neskôr na internú ašpirantúru na Fyzikálnom ústave SAV. Po obhajobe vedeckej kandidatúry pracoval od roku...

Maria Jakabová

Narodila sa 27. augusta 1936 v Horných Peťanoch - v južnom Novohrade (Maďarsko). Študovala na Slovenskom učiteľskom ústave v Budapešti a po maturite na Univerzite Eötvösa Loranda maďarčinu a slavistiku. Potom učila na spomínanom ústave, ktoré sa premenovalo na Slovenské gymnázium. Po troch rokoch sa stala jeho riaditeľkou - ako najmladšia...

Peter Weiss

Narodil sa 7. júla 1952 v Bratislave, kde v roku 1970 ukončil strednú všeobecnovzdelávaciu školu a v roku 1975 andragogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Tam v roku 1978 absoloval aj odbor filozofie. V rokoch 1975-89 pracoval na Ústave marxizmu-leninizmu. V roku 1985 obhájil kandidatúru filozofických vied. Na mimoriadnom zjazde...

Anna Malíková

Narodila sa 8. augusta 1959 vo Vysokej nad Kysucou. Väčšinu detstva prežila v Kežmarku, kde pôsobil jej otec ako vojak ČSĽA. Štúdium matematiky a zemepisu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave skončila v roku 1983 s červeným diplomom. Takmer desať rokov učila na druhom stupni ZŠ v Čadci. Krátky čas pracovala vo funkcii riaditeľky...

Peter Magvaši

Narodil sa 29. júla 1945 v Považskej Bystrici, kde po absolvovaní Hutníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach začal pracovať v Považský strojárňach ako výskumný pracovník, neskôr ako vedúci technickej prípravy výroby, riaditeľ závodu a technický námestník riaditeľa podniku. V roku 1978 obhájil vedeckú ašpirantúru v odbore...

Michal Sýkora

Narodil sa 5. apríla 1953 v Štrbe. V roku 1972 absolvoval Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Liptovskom Hrádku, neskôr pomaturitné štúdium na Strednej ekonomickej škole v Poprade. Pracoval ako vedúci odbytu Okresného stavebného podniku v Batizovciach. V rokoch 1981 až 1990 bol predsedom MNV v rodnej obci. Tu ho na jeseň 1990...

Ivan Saktor

Narodil sa 14. októbra 1954 v Lučenci. Vyštudoval za bakalára sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôvodne pracoval ako robotník v strojárskej výrobe, neskôr ako stavebný technik, hlavný stavbyvedúci, výrobný námestník riaditeľa závodu stavebno-montážnej výroby. Bol predsedom základnej odborovej...

Ivan Šimko

Narodil sa 1. januára 1955 v Bratislave, kte aj vyštudoval Národohospodársku fakultu Vysokej školy ekonomickej. Po vojenčine a krátkom pôsobení vo Výskumnom ústave oblastného plánovania nastúpil na Útvar hlavného architekta Bratislavy, kedy popri zamestnaní absolvoval Právnickú fakultu UK. Po novembri 1989 bol jedeným zo spoluzakladateľov KDH...

Igor Presperín

Do politiky vstúpil v novembri 1994, keď zvíťazil v komunálnych voľbách - stal sa primátorom Banskej Bystrice. Kandidoval ako nestraník s podporou SDĽ. V meste pod Urpínom sa narodil (6. decembra 1950), vyštudoval Pedagogickú fakultu (1974) a ukončil postgraduálne štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela (1994). Okrem toho v...

František Halmeš

Narodil sa 12. 10. 1952 v Žiline. Po skončení strednej školy pracoval ako mládežnícky funkcionár na úrovni okresu, neskôr ako vedúci odboru ONV. Štúdium sociológie na FiF UK v Bratislave ukončil v roku 1978. V rokoch 1991-92 bol riaditeľom Okresného úradu práce v Považskej Bystrici. Po odvolaní pracoval v oblasti zamestnanosti, počas...

Ján Budaj
Narodil sa 10. 2. 1952 v Bratislave. Po neúspešnom pokuse o prechod "železnou oponou" pol roka strávil vo väzení. Na Pedagogickej fakulte UK v Trnave absolvoval pedagogické minimum z matematiky a fyziky, no išiel pracovať do kotolne. Stal sa z neho odporca totalitného režimu, vydavateľ samizatov, organizátor protestnej ekologickej skupiny Bratislava-nahlas. Spolu...

Jozef Moravčík
Narodil sa 19. marca 1945 Očovej (okres Zvolen). V rokoch 1964 až 1969 študoval právo najprv na pražskej Karlovej univerzite, potom na Univerzite Komenského v Bratislave. Krátky čas pracoval na Vysokej škole ekonomickej a v Chemapole Bratislava. Na Právnickej fakulte UK pôsobil od roku 1972 ako odborný asistent, od roku 1985 ako docent v oblasti...

Ján Králik
Narodil sa 30. mája 1949 v Ružomberku. Po skončení vysokoškolského štúdia pracoval na Katedre ekonomiky a riadenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde ukončil kandidatúru z ekonomických vied a získal pedagogické vzdelanie. V rokoch 1976-1984 pracoval v Mostárni Brezno. Bol šéfom výpočtového strediska a neskoršie mal právomoci riaditeľa pre...

Milan Čič

Narodil sa 2. januára 1932 v Zákamennom (okres Námestovo). V r. 1961 skončil štúdium na Právnickej fkulte UK v Bratislave, kedy aj vstúpil do KSČ. V nasledujúcich rokoch absolvoval odbornú prax na Povereníctve SNR pre spravodlivosť a na Úrade vlády ČSSR, koncom r. 1968 ho menovali za námestníka ministra na novovytvorenom Ministerstve...

Stránky

Autor