Reklama
Reklama

Archív článkov

Toto občianske združenie pomáha riešiťproblematiku rómskej národnostnej menšiny na Slovensku v rámci Európskej únie a vzájomnej komunikácie mimovládnych organizácii, politických strán, úradu vlády a európskych organizácií zaoberajúcich sa týmito otázkami. Hlavným cieľom združenia je zriadenie sídla Celoštátneho rómskeho centra a školenia pre zástupcov rómskych mimovládnych...

Ashley Montagu Race & IQ Autor v knihe ponúka zbierku esejí viacerých uznávaných autorov, ktorí sa usilujú nájsť nejaké spojivo medzi inteligenciou ľudí a ich príslušnosťou k rôznym rasám. Eseje sa zaoberajú touto problematikou z pohľadu rozličných vedných disciplín, ako sú biológia, genetika, psychológia, antropológia či sociológia. Podstatnou skutočnosťou, ktorá sa v...

Tento hudobník, vlastným menom Robert Allen Zimmermann, sa narodil 24. mája 1941 v židovskej rodine v malom meste Duluth v štáte Minnesota. Počas strednej školy začal hrať na gitare a harmonike. Keď nastúpil na Univerzitu v Minnesote, hrával v popri štúdiu v kaviarni folk. Neskôr sa presťahoval do New Yorku a začal používať umelecké meno Bob Dylan podľa svojho obľúbeného...

Všetci ľudia by sa mali snažit, aby vo svojom okolí šírili toleranciu. Vzhľadom na to, že vôkol nás sú ľudia inej farby pleti, národnosti, vierovyznania, sexuálnej orientácie a podobne, mali by sme ich spoznať bližšie, aby sme odbúrali predsudky, a naučiť to aj svojich kamarátov a známych. Jednou z možností je aj čítanie novín či časopisov, ktoré vychádzajú pre menšiny. Nájdete...

Základné práva občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na ich pohlavie, rasu, farbu pleti, národnosť, náboženské vyznanie, sociálny status zaručuje Ústava SR prijatá v septembri 1992, ktorá zakazuje ich zvýhodňovanie alebo znevýhodňovanie z týchto dôvodov. Rovnako boli ustanovené práva pre členov všetkých národnostných a etnických menšín – na rozvíjanie vlastnej kultúry,...

Aj židovský rabín Baruch Myers sa raz stal obeťou útoku neonacistov. Ešte v septembri 1993 šiel odovzdať balík do hotela Devín. Domov sa vracal peši po Vajanského nábreží a Dostojevského rade, kým neprišiel na Ulicu 29. augusta, kde býval. Keď prechádzal po Starom moste, začul z neďalekej krčmy Umelka pokriky „Juden raus!“. Nebolo to prvýkrát, tak tomu nevenoval veľkú pozornosť...

Nadácia Solidarita a zástupcovia židovskej obce spolu s veľvyslancami si pripomenuli obete holokaustu pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Ôsmeho septembra položili vence k Pamätníku holokaustu v Bratislave a nadácia udelila spolu s prezidentom Rudolfom Schusterom, ktorý si pripomenul pri pamätníku obete presne v pamätný deň, aj tri medaily. Prvú...

Klub Spolu v Detve Klub sa snaží zapojiť do mimoškolskej činnosti a zmysluplného využívania voľného času rómske deti a mládež z lokality T20 v Detve. Študentom zabezpečuje doučovanie a vzdelávanie formou prednášok. Osvetou vedie deti i mládež k lepšiemu začleneniu do majoritnej spoločnosti. V rámci klubu rozvíja svoju činnosť folklórny subor Rómka. KONTAKT: Štúrova 399 62...

editorky a koordinátorky Štefánia Košková a Ingrid Antalová Príručka objavovateľa stratených území Kniha je výborným manuálom pre všetkých, ktorí sa venujú komunitnému rozvoju. Približuje terénnu sociálnu prácu a jej nové formy spolu s legislatívou a vládnou politikou, ktorá ju ovplyvňuje. Príručka uvádza niekoľko príkladov úspešných projektov a tí, ktorí ich mali na starosti...

Americký spisovateľ Tennessee Williams, vlastným menom Thomas Lanier Williams, sa narodil 26. marca 1911 v Columbuse (štát Mississippi). Neskôr sa s rodičmi presťahoval do St. Loius. Študoval na Missourskej univerzite, potom pokračoval v štúdiu na Washingtonskej univerzite a na univerzite v Iowe, kde promoval. Po štúdiu pracoval ako scenárista pre filmovú spoločnosť MGM. Prvý...

K útokom neonacistov na ľudí dochádza na rôznych miestach - na ulici predovšetkým počas nočných hodín, v prostriedkoch MHD či v blízkosti kultúrnych domov či klubov, kde sa uskutočňujú rôzne podujatia, na ktorých sa zdržiavajú cudzinci či mladí ľudia, ktorí patria k tzv. alternatívnej mládeži. Každý, kto sa stane obeťou útoku, by mal vedieť, ako postupovať, aby okrem potrebného...

Odstránenie rasizmu je zakotvené v mnohých právnych dokumentoch, ktoré prijali viaceré významné medzinárodné organizácie ako Organizácia Spojených národov, Rada Európy a iné. Predstavitelia vlád jednotlivých štátov sa ich podpisom zaručili urobiť všetky potrebné kroky smerujúce k odstráneniu rasizmu a zmierneniu jeho negatívnych prejavov v spoločnosi. Medzi týmito štátmi bolo...

V júli 2002 vylepovali v neskorých večerných hodinách v Bratislave dvaja chalani vo veku asi 20 rokov plagáty s pozvánkou na demonštráciu. Mali na sebe bežné oblečenie a vizážou nenaznačovali príslušnosť k nijakej zo subkultúr. Na tmavej Klariskej ulici sa k nim priblížili traja dohola vystrihaní chalani. Jeden z vylepovačov navrhoval odchod, druhý nechcel prácu prerušiť len...

Prijatie antidiskriminačného zákona sprevádzajú ďalšie problémy! Vláda pripravila na september kampaň, ktorá by mala podporiť jeho prijatie, no opäť naráža na nepriateľské nálady. Okrem poslancov za KDH, ktorí v júni minulého roka urobili všetko preto, aby antidiskriminačný zákon nebol prijatý, sa aj riaditeľ Slovenskej televízie Richard Rybníček rozhodol prekaziť snahy tých,...

Autor