Reklama
Reklama
www.svetla.sk

Archív článkov

Život Karla Polányiho by bol vhodným námetom na román o typickom stredoeurópskom intelektuálovi dvadsiateho storočia. Narodil sa roku 1886 v buržoáznej židovskej rodine vo Viedni. Študoval v Budapešti, kde získal titul doktora filozofie. Počas vojny bojoval na ruskom fronte, vrátil sa do Maďarska a pod tlakom politických udalostí po vzniku Maďarskej republiky rád ušiel do...

Správa Svetovej banky Cesta k spravodlivému rastu v Slovenskej republike bola vypracovaná ako súčasť projektu technickej pomoci pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (1. 12. 2005). Vnímavejší čitateľ však zistí, že správa nie je nezávislou analýzou pre potreby exekutívy. Je to skôr pre verejnosť určená, sofistikovaná obhajoba nových sociálnych a daňových politík,...

Minulý týždeň ústavný súd rozhodol, že antidiskriminačný zákon a z neho vyplývajúci tzv. pozitívny postup nie sú v súlade s našou ústavou. Zrušil tak zákonnú možnosť prijímať osobitné vyrovnávacie opatrenia v prospech určitej rasy alebo etnika, ktorými sa má v praxi zabrániť znevýhodneniu súvisiacemu s rasovým alebo etnickým pôvodom. Podľa mnohých odborníkov a aktivistov v...

Dokument nazvaný Stratégia rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 prezentuje ekonomickú stratégiu pre Slovensko do roku 2010, „ktorá má byť základom pre politiku slovenskej vlády v tomto období“ (str.1). Význam dokumentu podčiarkuje konštatovanie autorov, že „stratégia konkurencieschopnosti je základnou stratégiou hospodárskeho rozvoja Slovenska... a... všetky...

V besede s hosťami Klubu Slova sociológmi Ľudmilou Benkovičovou a Michalom Vašečkom odznelo množstvo podnetných a zaujímavých myšlienok (Slovo č. 9/2004). Chcel by som však uviesť na pravú mieru niektoré nepresnosti. V diskusii o súčasnosti a budúcnosti Slovenska sa M. Vašečka odvoláva na tzv. Gini koeficient, ktorý sa zrejme redakčnou chybou pri prepise záznamu komicky...

V týchto dňoch Európska komisia predstavila verejnosti tretiu správu o ekonomickej a sociálnej kohézii. V jej úvode sa konštatuje, že za posledné tri roky, ktoré uplynuli od publikovania predchádzajúcej správy, sa ekonomický rast v EÚ spomalil, čo malo negatívne sociálne dôsledky sprevádzané opätovným zvyšovaním nezamestnanosti. Podľa autorov to poukazuje na existenciu...

Pravicové vlády, ich klienti a prisluhovači čelia dlhodobému a fundamentálnemu problému: ako získať a udržať si moc v situácii, keď musia súťažiť o priazeň verejnosti v cyklických parlamentných voľbách. Keďže samotná podstata radikálnej neoliberálnej ekonomiky je v princípe taká nepopulárna, že sa veci pravými menami nazývať nedajú, musia nastúpiť techniky manipulácie...

Súčasná diskusia o charaktere sociálno-ekonomického vývoja a o globalizácii je plná zahmlených politických klišé. Aby sme vôbec mohli dospieť k nejakým záverom, je dôležité prejsť na explicitnejšie sformulované východiská. Sociálna rétorika európskej ľavice (ľavice „tretej cesty“) a zároveň jej politická podpora radikálne neoliberálnych riešení (privatizácia, liberalizácia,...

V polovici decembra uplynulého roku Slovensko na summite Európskej únie v Kodani získalo vytúženú priepustku do tohto spoločenstva. Prístupový proces však stále nie je zavŕšený. V súlade s princípmi demokratického politického systému a v súlade s rešpektom k priamej demokracii je potrebné, aby vstup Slovenska do EÚ občania potvrdili referendom.

...

Niekoľko dní pred summitom v Kodani, na ktorom by sa kandidátske krajiny a EÚ mali dohodnúť na definitívnych podmienkach vstupu, sa situácia u našich severných susedov stala horúcou. Keď nedávno Dánsko, ako predsednícka krajina pätnástky, v reakcii na rastúcu nespokojnosť kandidátskych krajín ponúkla budúcim členom podľa svojho názoru lepšie podmienky na vstup, poľská...

„Ekonomika by nemala byť regulovaná štátom...“ Nízku ekonomickú výkonnosť Slovenska zapríčiňujú „veľká, centralizovaná a nehospodárna verejná správa, a prílišná regulácia trhu...“ Vlády by mali realizovať „významné zníženie sadzieb daní (osobitne z príjmov) a odvodov na sociálne zabezpečenie...“ Vláda by mala zabezpečovať iba tie činnosti, „ktoré jej v demokratickej...

Predsudky majority voči Rómom sa často prejavujú vo verejne prístupných inštitúciách. Zákaz vstupu do kina, reštaurácie alebo na kúpalisko je bežným javom a typickou formou diskriminácie Rómov. Vo Varšave sa pred časom odohrala nasledujúca príhoda: Pán Georghe, poradca OBSE pre rómske záležitosti, jeho asistentka a ďalší traja kolegovia vošli popoludní do Irish pubu v centre...

Politika Európskej únie v oblasti životného prostredia poukazuje na jeden z atribútov, ktorý plán európskej integrácie výrazne odlišuje od neoliberálnych projektov, bežne nazývaných globalizácia.

Táto črta by sa dala vyjadriť nasledovne: environmentálna politika Európskej únie odzrkadľuje tendenciu tejto politickej entity aspoň čiastočne tlačiť na...

Horná komora britského parlamentu nedávno rozhodla, že slovenský Róm M. H. nemôže zostať vo Veľkej Británii, pretože nemá nárok žiadať o politický azyl. Podľa tohto verdiktu ľudia nemôžu získať azyl, ak tými, kto ich prenasleduje, sú jednotlivci (napríklad skinheadi) a nie štát. Preto záväzok poskytnúť žiadateľom status utečenca je platný len v prípade, ak štát, z ktorého...