Reklama
Reklama

Archív článkov

V súčasnosti vrcholia práce na programoch ľavicových strán na Slovensku. Predovšetkým v SDĽ pod novým vedením má byť na druhej časti 6. zjazdu v októbri 2000 prijatý aj jej nový program. Program zatiaľ na vnútrostranícku diskusiu pripravila i SDSS. SOP je v programových otázkach po schválení dohody so sociálnymi demokratmi viazaná úsilím o fúziu s touto stranou a predovšetkým...

Zastavenie dynamiky sektoru drobného podnikania je o to vážnejšie, že práve tento sektor sa považuje za nosnú a hybnú silu hospodárskeho rozvoja. Prejavuje sa to najmä v poklese zisku, o čosi menej v poklese pridanej hodnoty, kde malý rast zaznamenali iba u živnostníkov, zatiaľ čo počet malých a stredných podnikateľov ako fyzických osôb po poklese v rokoch 1995-1996 znovu...

Na druhej pracovnej konferencii Futurologickej spoločnosti na Slovensku sa okrem iného diskutovalo o úrovni slovenských manažérov a podnikateľov. Je síce pravda, že sa v zložitých podmienkach modernej globalizujúcej sa ekonomiky príliš nevyznajú, ale zato dokážu pracovať za podmienok, ktoré sú pre podnikateľov z vyspelých trhových ekonomík takmer neuveriteľné.

...

Na programy rozvoja bývania priznal Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) tohto roku 2,53 miliardy korún - a zostal prázdny. Presnejšie, ešte sa iba hľadajú peniaze, ako uspokojiť žiadosti o podporu podané pred prvým augustom 2002. Po tomto termíne sa ráta so zmenou mechanizmu poskytovania finančných prostriedkov obciam v súvislosti s reformou verejnej správy. Ale ako, koľko a...

Úsilie o prehodnotenie nového Zákonníka práce, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2002, vyostril spor dvoch koncepcií. Prvá, za ktorou stojí Konfederácia odborových zväzov, politická ľavica a ku ktorej sa v predvolebnom období pripojila väčšina poslancov NR SR, odhlasovala nový zákonník. Druhá skupina, reprezentovaná podnikateľskou sférou, dôrazne žiadala odloženie platnosti...

Nedávno slovenské domácnosti dostali až do svojich poštových schránok reklamné letáky informujúce, že obchodný reťazec TESCO v rámci akcie znížených cien tisícky najobľúbenejších výrobkov výrazne redukuje ceny viacerých druhov potravín. V letáku bolo zároveň s príťažlivým zobrazením výberu týchto výrobkov uvedené, že sa v TESCU predávajú tovary za „trvale nízke ceny“. Išlo...

Sociálnodemokratické strany vznikli ako politické organizácie tých, čo nemajú nič - okrem svojho potomstva. Z latinského slova proles, čo znamená potomstvo, Karol Marx odvodil názov tých, pre ktorých tieto strany vznikli – proletariát. V revolúcii, ktorú si dali do programu, naozaj mohli stratiť len svoje okovy. Tvrdým bojom za svoje práva už v druhej polovici 19. storočia...

Ku koloritu slovenského vidieka patria aj rómske osady. Často bez pitnej vody, kanalizácie, príjazdových komunikácií na primeranej úrovni, s takmer neudržiavanými chatrčami, no s početnými rodinami. Napriek svojej zložitosti sa tento problém niekedy preceňuje a naopak nedoceňujú sa ďalšie otázky, rovnako významné pre perspektívy sociálneho postavenia Rómov na Slovensku. Lenže...

Pre najslabšie sociálne skupiny je významnou pomocou príspevok na bývanie podľa zákona č. 300/2000 Z.z. Nariadením vlády č. 92 z 21. februára a s účinnosťou od 1. júla 2001 sa jeho výpočet upravil tak, že sa poskytuje fyzickým osobám ako rozdiel medzi úrovňou minimálnych výdavkov na bývanie a súčinom koeficientu zaťaženosti príjmov spoločne posudzovaných osôb výdavkami...

Na Slovensku tvorí čierna ekonomika, dokonca i podľa oficiálnych výskumov Štatistického úradu SR, značný podiel na celkovej ekonomike krajiny. Prejavuje sa to aj na trhu s nehnuteľnosťami.

Práve tam si situácia vynucuje, aby sa nečakalo, až sa podarí odstrániť iné ekonomické nedostatky v krajine a vytvorí sa aj zodpovedajúce právne vedomie. Problémy by sa...

Manažéri tvoria úzku skupinu ľudí, ktorá sa líši od ostatných zamestnancov tým, že nemá mzdy, ale zmluvné platy s odmenami závislými od výsledkov hospodárenia. Medzi nimi je ešte veľký rozdiel podľa toho, či ide o stredný manažment - nižších riadiacich pracovníkov - alebo topmanažment, čiže vrcholových riadiacich pracovníkov.

Pre poslednú kategóriu sa...

Súčasný vývoj nielen na Slovensku (hoci niekedy sa zdá, že práve u nás je tomu tak), ale na celom svete je plný dramatických konfliktov. Napriek tomu, že v nich v najhlbšej podstate ide o to isté, teda o peniaze, resp. hmotné prostriedky v rôznych podobách, ekonomické postoje už netvoria zásadné rozdiely medzi základnými politickými smermi.

Tento fakt...

Začiatkom leta 1991 sa v Sofii konalo posledné zasadanie RVHP (Rady vzájomnej a hospodárskej pomoci). Trvalo asi desať minút. Poprednú úlohu v jeho rýchlom zakončení mali vtedajší československí predstavitelia Václav Klaus a Vladimír Dlouhý.

Prvý z nich bol ministerský predseda a druhý minister priemyslu a obchodu vtedajšej ČSFR. Obaja vyhlásili, že o...

V súčasnosti je aj medzi ľavicovými politikmi intelektuálmi veľmi málo tých, čo by sa otvorene hlásili k marxizmu. Ak sa niektorý politik otvorene prizná k marxizmu, ihneď sa stane predmetom nevyberaných útokov. Stačí potom označenie, že "vyťahuje Marxa zo skrine", bez akejkoľvek ďalšej argumentácie.

Nie je to jav typický iba pre Slovensko. Podobne je...

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) bol zriadený ešte za predchádzajúcej vlády zákonom č.124/1996 s cieľom aj takto napomôcť rozvoju bytovej výstavby. Rozvoju bytovej výstavby prinieslo toto opatrenie mnohé výhody.

Orgány ŠFRB - hoci jediným zdrojom jeho finančných prostriedkov bol štátny rozpočet - mali totiž v rámci jeho štatútu relatívnu samostatnosť v...

Typickou slovenskou rodinou s dorastajúcimi deťmi sa stáva tá, v ktorej nastupujúca generácia síce absolvovala relatívne slušné vzdelanie, ale má obrovské problémy so získaním zamestnania a takmer žiadne perspektívy v získaní vlastného bytu.

Dôsledky sú už zrejmé: klesá počet sobášov a populačné prírastky. Môže nás len tešiť, že klesajúci je aj počet...

V súčasnosti sa doteraz nevídaným problémom stalo neplatenie nájomného, úhrad za služby spojené s užívaním bytov, ale i pôžičiek, daní, poistného, rozličných splátok atď. Bytovému podniku Bratislava Dúbravka napr. dlžia neplatiči 21 miliónov korún, z toho 23 obyvateľov viac ako 90 tisíc.

Podobne Stavebné bytové družstvo Bratislava IV. registruje na svojej "sekere"...

V súčasnosti sa v celom svete rozvíja veľká ekonomická reforma, ktorá sa skôr ešte iba začína. Jej základom je globalizácia ekonomiky. Tá postupne vytvára podnikateľské prostredie bez ohľadu na hranice jednotlivých štátov. K najvýznamnejším prekážkam, ktoré postupne rúca, patria daňové a colné bariéry. Zjednocuje ich, znižuje a dokonca aspoň sčasti aj celkom odstraňuje.

...

Jedným z podstatných rozmerov sociálnej otázky je otázka bytová. Ak možno v súčasnosti sociálnu problematiku charakterizovať ako výbušnú, ohrozujúcu celú budúcnosť krajiny, deje sa tak predovšetkým v dôsledku kritickej situácie v bytovej výstavbe.

Napriek všetkým problémom sa nedá hovoriť o tom, že Programové vyhlásenie vlády SR sa v oblasti bytovej politiky neplní...

Málokedy sa stáva, aby predstaviteľ vlády bezprostredne zodpovedný za riadenie procesu privatizácie vyslovil zásadnú nespokojnosť s jeho výsledkami. Ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová to nedávno, navyše pred poslucháčmi Technickej univerzity v Košiciach urobila. Mala prečo.

V procese privatizácie rozhoduje vláda ako celok a v...

Tak ako väčšina štátnych fondov, aj Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) má od 1. januára budúceho roku ukončiť svoju činnosť. Presnejšie povedané, s prechodom na projektové a programové riadenie sa má financovanie väčšiny štátnych fondov integrovať priamo do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu.

Cieľ, ktorý sa tým sleduje, je nespochybniteľný: zvýšiť...

Najvýznamnejších a najprogresívnejších ekonómov z celého sveta poveruje Svetová banka vypracovávaním štúdií, ktoré hodnotia doterajší vývoj v jednotlivých krajinách a prognózujú jeho smery do budúcnosti. Pre svoju kritickosť a otvorenosť sa nie vždy prijímajú so všeobecným súhlasom, naopak, niekedy ich sprevádza ostrá zamietavá reakcia. S takou sa v posledných rokoch stretli...

Keď sa začínala privatizácia a vtedy ešte na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku SR prebiehali prvé rokovania o tom, komu prideliť privatizovaný majetok, často tu v mene privatizérov vystupovali len ich právni zástupcovia. Tí neboli ochotní prezradiť novinárom mená svojich chlebodarcov, teda tých, ktorých zastupovali. Samotných rokovaní sa novinári...

V súčasnosti sa proces koncentrácie kapitálu obzvlášť urýchlil. Trvá už dlhšie obdobie, ale k najväčšiemu zrýchleniu došlo najmä počas 90. rokov. Ak nechce inštitúcia s akoukoľvek náplňou práce a zameraním zaostávať, musí sa prispô- sobiť pokroku v oblasti elektronických médií, komunikačných kanálov a informačných technológií vôbec.

John Naisbitt a...

Kríza politického systému sa u nás prejavuje rozličným spôsobom vo všetkých stranách, no azda najhoršie v Sociálnodemokratickej strane Slovenska, ktorej volebné preferencie klesli až na nulu.

Táto skutočnosť nevzbudila väčšiu pozornosť len preto, lebo aj predtým to bola strana tak slabá, že nebola schopná sama sa dostať do parlamentu s výnimkou krátkeho...

Stránky