Reklama
Refundo.sk
Reklama

Archív článkov

Rudolf Schuster
Narodil sa 4. januára 1934 v Košiciach. Vyštudoval inžinierske staviteľstvo na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Od roku 1960 vystriedal viaceré zamestnania, či už ako projektant v Krajskom poľnohospodárskom projektovom ústave v Bratislave, asistent Ústavu hydrológie a hydrauliky SAV, vedúci investičného oddelenia VSŽ a iné. V rokoch 1983...

Jozef Migaš
Narodil sa 7. januára 1954 v Pušovciach v okrese Prešov. Po skončení gymnázia v Prešove začal študovať na Filozofickej fakulte Štátnej univerzity v Kyjeve, kde si neskôr urobil aj kandidatúru. Po návrate na Slovensko začal pracovať v Slovenskej akadémii vied v Košiciach a potom ako vysokoškolský učiteľ. Od roku 1995 zastával post veľvyslanca Slovenskej...

Štefan Kováč
Narodil sa 5. augusta 1957 v Zlatých Moravciach. Svoje detstvo a mladosť prežil v Žitavanoch, kde navštevoval aj základnú školu. V rokoch 1972 - 1976 absolvoval Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. Vzápätí sa prihlásil na teológiu, no neuspel, takže rok pracoval ako stavebný robotník v Agrostave Nitra. V rokoch 1977 - 1982 vyštudoval Cyrilometodskú...

Rudolf Chmel
Narodil sa 11. 2. 1939 v Plzni rodičom, ktorí sa do Čiech prisťahovali na začiatku 30. rokov a v roku 1942 sa vrátili pod Tatry, do Svitu. Stredoškolské štúdiá absolvoval v roku 1956 v Poprade, Filozofickú fakultu UK v roku 196l v Bratislave. Odvtedy pôsobí v SAV, venuje sa dejinám slovenskej literatúry a slovensko-maďarským literárnym vzťahom, resp. širším...

Oskar Krejčí
Narodil sa 13. júla 1948 v Prahe. Po maturite pracoval rok ako baník v Ostrave a rok ako strojník vo Vresovej. V rokoch 1969 až 1974 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Krátko prednášal na svojej materskej fakulte, prevažne ale až do roku 1989 pôsobil na Ústave pre filozofiu a sociológiu ČSAV. Vtedy absolvoval stáž na Filozofickom...

Pavol Kanis
Narodil sa 27. augusta 1948 v Prahe. V období 1967-1972 študoval históriu a filozofiu na Filozofickej fakulte UK (FFUK) v Bratislave. Vyštudoval aj Právnickú fakultu UK (PF UK) v Bratislave. Počas vojenskej služby učil na Vysokej škole vo Vyškove. V období 1972-1989 pracoval ako vedecký pracovník Ústavu marxizmu-leninizmu, kde sa venoval otázkam stavu a...

Peter Magvaši
Narodil sa 29. júla 1945 v Považskej Bystrici. Po absolvovaní Hutníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach v roku 1967 začal pracovať v Považských strojárňach ako výskumný pracovník, neskôr vedúci technickej prípravy výroby, riaditeľ závodu a technický námestník riaditeľa podniku. V roku 1978 obhájil vedeckú ašpirantúru v odbore fyzikálnej...

Pavol Hamžík

Narodil sa 20. augusta 1954. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V zahraničnej službe prešiel všetkými stupňami diplomatickej hierarchie od veľvyslaneckého tajomníka až po mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca. Počas predsedníctva ČSFR v Konferencii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe predsedal riadiacej...

Šimon Peres

Narodil sa v Poľsku roku 1923, odkiaľ so svojou rodinou emigroval ešte ako dieťa. Počas izraelskej vojny za nezávislosť bol zodpovedný za dodávky zbraní a prísun nových odvedencov. V rokoch 1953 - 1959 bol generálnym riaditeľom ministerstva obrany a v rokoch 1959 - 1965 námestníkom ministra obrany. Členom Knessetu je od roku 1959. Zohral...

Jozef Ševc

Narodil sa 16. mája 1948 v Závadke nad Hronom v robotníckej rodine ako piate dieťa. Zmaturoval na strednej škole v Brezne, no kvôli finančným problémom nemohol pokračovať v ďalšom štúdiu. Napokon roku 1967 začal so štúdiom na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, aby ho roku 1973 ukončil na Lomonosovej univerzite v Moskve. Vedeckú dráhu začal...

Marián Leško

Narodil sa 1. augusta 1954 v Prešove. Vyrastal v Ostrovanoch, niekoľko kilometrov odtiaľ. Po absolvovaní chemickej priemyslovky vo Svite vyštudoval odbor filozofia - dejiny na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Tu pôsobil niekoľko rokov ako odborný asistent. Od roku 1982 pracoval ako novinár v redakcii...

Milan Kňažko

Narodil sa 28. augusta 1945 v Horných Plachtinciach, okres Veľký Krtíš. Po ukončení štúdia na Strednej škole stavebnej v roku 1963 sa prihlásil na Vysokú školu múzických umení v Bratislave, kam ho však neprijali, a preto sa zamestnal ako kulisár a neskôr ako baník. O rok neskôr začal študovať na Hereckej fakulte VŠMU, ktorú absolvoval roku...

Milan Čič

Narodil sa 2. januára 1932 v Zákamennom (okres Námestovo). V r. 1961 skončil štúdium na Právnickej fkulte UK v Bratislave, kedy aj vstúpil do KSČ. V nasledujúcich rokoch absolvoval odbornú prax na Povereníctve SNR pre spravodlivosť a na Úrade vlády ČSSR, koncom r. 1968 ho menovali za námestníka ministra na novovytvorenom Ministerstve...

Peter Weiss

Narodil sa 7. júla 1952 v Bratislave, ale časť chlapčenských rokov prežil v Humennom, kde jeho otec pracoval v Chemlone. Letá trávieval u starých rodičov v Smolinskom pri Šaštíne, kde pričuchol robote na poli. Na strednej škole si ťažkosti s deskriptívou vyrovnával dobrými známkami z jazykov. V r. 1975 skončil na Filozofickej fakulte UK odbor...

Boris Zala

Štyridsaťpäťku oslávili 9. decembra. Práve vtedy - v roku 1954 - sa narodil v Zlatých Moravciach. Postupne býval v Novej Bani, Veľkej Máni, Nových Zámkoch, až napokon zakotvil v Bratislave. Tu v r. 1979 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, kde neskôr obhájil aj vedecké tituly doktora filozofie a kandidáta vied. V r. 1981...

Ľubomír Fogaš

Pochádza zo skromných pomerov v Podolí neďaleko Nového Mesta nad Váhom, kde sa narodil 12. decembra 1950. Matka mu pomerne skoro zomrela a o početnú rodinu sa staral otec. Ľubomír bol najmladší, v škole vždy vynikal, úspešne vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde od r. 1974 pracoval ako asistent, neskôr odborný...

Peter Barták

Narodil sa 23. augusta 1940 v Bratislave. Pochádza z rodiny železničiara. Od 14. rokov je Bartákov život zviazaný s armádou. Absolvoval školu dôstojníckeho dorastu v Kremnici, letecké učilište v Prostějove, odbor filozofia - politické vedy na pražskej Vojenskej politickej akadémii a súbežne Filozofickú fakultu Univerzity Karlovej. Vedeckú...

Béla Bugár

Narodil sa 7. júla 1958 v Bratislave, ale celý doterajší život býva v Šamoríne. Po absolvovaní Slovenskej vysokej školy technickej v roku 1982 nastúpil ako strojný inžinier do Závodov ťažkého strojárstva v Petržalke. Tu ho zastihol November 1989. Na južnom Slovensku zakladal kluby maďarských kresťanských demokratov. Po vzniku samostatného MKDH...

Robert Fico

Narodil sa 15. septembra 1964 v Topoľčanoch. Vyšudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského. Po skončení základnej vojenskej služby nastúpil ako justičný čakateľ na Mestský súd v Bratislave. V roku 1988 ho prijali na Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SSR ako vedecko-výskumného pracovníka v oblasti trestného práva. V rokoch 1991...

Albert Marenčin

Narodil sa 26. júla 1922 v Bystrom nad Topľou. Študoval na FFUK v Bratislave (slovenčina a francúzština) a na parížskej Sorbonne (Vysoká škola politická a Vysoká škola filmová, IDHEC). Pracoval ako redaktor Národnej obrody, hlásateľ Česko-slovenského vysielania Francúzskeho rozhlasu v Paríži, neskôr scenárista, dramaturg a umelecký vedúci...

JOZEF MIGAŠ

Doc. PhDr. Jozef Migaš, CSc. sa narodil 7. januára 1954 v Pušovciach, okres Prešov. Po absolvovaní gymnázia v Prešove študoval na Filozofickej fakulte Štátnej univerzity v Kyjeve. Pracoval väčšinou ako vysokoškolský učiteľ, v rokoch 1995 - 1996 bol veľvyslancom SR na Ukrajine. V apríli 1996 bol zvolený za predsedu SDĽ. Po minuloročných...

S hosťom SLOVA sa zhováral EDUARD CHMELÁR

Problémy vášho rezortu sa odvíjajú od finančných možností. Nezakrývajme si, že to, o čo dnes ide v školstve, je prežitie. V situácii, kedy je ohrozený samotný chod fakúlt, kedy niet peňazí ani len na základnú učebnú literatúru, niet veľmi čo sľubovať. Považujete za takýchto okolností svoju prácu za zmysluplnú?
To je pre mňa...

S hosťom Slova Heinzom Fischerom sa zhováral Eduard Chmelár

Prof. Dr. Heinz Fischer sa narodil 9. októbra 1938 v Grazi. V rokoch 1956-1961 študoval právo na Viedenskej univerzite. Po krátkej súdnej praxi bol v rokoch 1963-1975 tajomníkom Klubu socialistických poslancov. V rokoch 1983 - 1987 zastával funkciu ministra pre vedu a výskum a od roku 1990 je predsedom Národnej rady...