Reklama
Reklama

Archív článkov

Zuzka Rujbrová

Narodila sa 13. januára 1951 na Morave, v Blansku. Vyštudovala právo na Univerzite J. E. Purkyně v Brne. V rokoch 1974-1975 pracovala ako justičná čakateľka na Mestskom súde v Brne, kde potom bola v rokoch 1975-1981 predsedníčkou senátu Mestského súdu. V rokoch 1981-1992 pracovala ako predsedníčka senátu Okresného súdu v Blansku. Od roku...

Vladimír Lokvenc, stavebný inžinier

Narodil sa 30. septembra 1921 v Josefove pri Jaroměři. Od svojho prvého roku však žije na Slovensku. Na vysokú školu sa dostal až neskôr, pretože ho pre jeho názory dva razy vylúčili z gymnázia. Štúdium stavebníctva na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT) ukončil roku 1948, lebo krátko po konci vojny musel ešte...

je vlastne traumou malého národa, ktorý často musí nielen bojovať o svoje uznanie väčšími národmi, ale aj o svoju existenciu. Akoby v tom prípade historici nemohli byť vedcami, ale chce sa od nich, aby boli bojovníkmi, ktorí majú vybojovať zlaté časy pre svoj národ v minulosti, ak ich nemá v súčasnosti. Táto zaťaženosť minulosťou sa netýka iba Slovákov. Niečo podobné sa dá...

Valerián Bystrický

Narodil sa 22. apríla 1936 v Ilave. Po absolvovaní štúdia histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1959 krátky čas pracoval v Považskom múzeu v Žiline. V roku 1962 nastúpil na internú ašpirantúru do Slovenskej akadémie vied, do vtedajšieho Ústavu dejín socialistických krajín. Začal tam pracovať na...

Keď v 70. rokoch tzv. banda štyroch - Mao Ce-tungovi nástupcovia na čele s jeho vdovou, začali veľké propagandistické ťaženie proti čínskemu filozofovi Konfuciovi, u nás príslušné miesta rozhodli, že by bolo vhodné vydať slovenský preklad jeho diela, aby sa dokázalo, že si u nás, na rozdiel od maoistickej Číny, tohto filozofa ctíme. Lenže pri realizácii tohto pokynu z...

Marína Čarnogurská

Narodila sa 11. júna 1940 v Bratislave. Pretože jej otcom bol známy politik z obdobia vojnového slovenského štátu - poslanec Slovenského snemu Pavol Čarnogurský - mala, rovnako ako jej ostatní súrodenci, sťažený prístup k vzdelaniu. Na gymnázium sa dostala až v Kežmarku, no zmaturovala nakoniec predsa v Bratislave v roku 1957. Nesmela...

József Kvarda

Narodil sa 18. januára 1949 v Čenkovciach (okres Dunajská Streda). Maturoval v Šamoríne na dvanásťročenke s vyučovacím jazykom maďarským a potom študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave teóriu kultúry a sociológiu. V odbore verejnej správy je už činný dlhší čas. Ešte za bývalého režimu bol predsedom MNV v obci Zlaté Klasy. Na tomto...

Peter Kulašik

Narodil sa 25. decembra 1947 v Prostějove. V rokoch 1966-1971 vyštudoval sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval študijné pobyty na Univerzite v Lipsku, Ost Europa Institut vo Viedni a Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik v Bonne. Je ženatý, má dve dcéry. Manželka pracuje na Ministerstve...

Petr Uhl

Narodil sa 8. októbra 1941 v Prahe. Po maturite tu študoval na Strojníckej fakulte Českého vysokého učenia technického, kde v roku 1963 promoval. Najprv pracoval ako technický úradník, neskôr ako stredoškolský profesor na priemyslovke. V roku 1968 počas obrodného procesu spolu s Egonom Bondym a ďalšími osobnosťami založil Nezávislé združenie...

Vilém Prečan
Narodil sa 9. januára 1933 v Olomouci. V roku 1955 absolvoval štúdium histórie na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V rokoch 1955-1957 bol odborným asistentom na FF UK v Bratislave. Potom odchádza na Historický ústav ČSAV vied v Prahe, kde sa predovšetkým zaoberal prípravou kritických pramenných edícií k českým a slovenským dejinám (Cesta ke...

Ladislav Ambróš
Narodil sa 13. júna 1956 v Lučenci. Promoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1980 v odbore biológia v špecializácii zoológia. Svoju kariéru začal vo funkcii technika ochrany rastlín v Agrochemickom podniku Veľký Krtíš, kde dbal aj na dodržiavanie zásad ochrany zdravia a životného prostredia. Po Novembri 1989 pracoval...

Ľubica Trubíniová
Narodila sa 30. októbra 1958. Promovala na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave v roku 1983 so špecializáciou na geotechniku. Pracovala v inžinierskej geológii, pričom sa zaoberala geotechnickými skúškami niekoľkých veľkých stavieb, napríklad vodného diela Gabčíkovo, vodnej priehrady Slatinka a JE Mochovce. Pred ukončením ašpirantúry sa po...

Vladimír Faič
Narodil sa 15. júla 1948 v Tekovských Lužanoch. Jeho pôvodná profesia je lesník, v roku 1986 absolvoval Vysokú školu politickú a o osem rokov neskôr postgraduálne štúdium obchodného práva. Býva v Prašiciach, okres Topolčany. Vo februári 1990 nadviazal kontakty a začal spolupracovať s Petrom Weissom a Pavlom Kanisom a o rok neskôr sa začal profesionálne...

Igor Presperín
Narodil sa 6.decembra 1950 v Banskej Bystrici a celý svoj život prežil v tomto meste. Vyštudoval Pedagogickú fakultu a neskôr Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor mimoškolská výchova. Spomenutý odbor zavŕšil rigoróznymi skúškami a v jeho rámci neskôr ukončil vedeckú ašpirantúru. Najprv pôsobil v službách v oblasti školstva, neskôr...

Dušan Čaplovič
Narodil sa 18. septembra 1946 v Bratislave. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave archeológiu a historické vedy. Po skončení štúdia nastúpil do Archeologického ústavu SAV v Nitre na oddelenie archeológie stredoveku. V rokoch 1986-1990 bol vedeckým tajomníkom, v rokoch 1990-1991 zástupcom riaditeľa Archeologického ústavu SAV. Od...

Peter Magvaši
Narodil sa 29. júla 1945 v Považskej Bystrici. Po absolvovaní Hutníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach v roku 1967 začal pracovať v Považských strojárňach ako výskumný pracovník, neskôr vedúci technickej prípravy výroby, riaditeľ závodu a technický námestník riaditeľa podniku. V roku 1978 obhájil vedeckú ašpirantúru v odbore fyzikálnej...

Štefan Košovan
Narodil sa 9. decembra 1958 v Preseľanoch, okres Topoľčany. V roku 1978 ukončil SPŠE s maturitou v Dubnici nad Váhom. V roku 1983 ukončil vysokoškolské štúdium na elektrotechnickej fakulte Českého vysokého učení technického v Prahe. Štátnu záverečnú skúšku vykonal z predmetov Prenos a rozvod elektrickej energie, Elektrárne a obhájil diplomovú prácu na tému "...

Ľubomír Lipták

Narodil sa 26. apríla 1930 v Melčiciach. Po maturite na gymnáziu v Trenčíne študoval v rokoch 1948 -1952 na Vysokej škole politickej a sociálnej v Prahe. Počas štúdia pracoval vo viacerých redakciách, od roku 1952 v Historickom ústave SAV. V roku 1968 vychádza jeho najznámejšie a najvýznamnejšie dielo Slovensko v 20. storočí. Zaoberal sa...

Miloslav Ransdorf

Narodil sa 15. februára 1953 v Rakovníku. Bolo to v nedeľu, ale on sám si nemyslí, že platí povera, že nedeľniatka mávajú ľahší život. Jeho otec roky pracoval v uhoľných skladoch. Matka sa vyučila za krajčírku, ale pre ťažkú chorobu musela zostať v domácnosti. Miloslav Ransdorf vyštudoval Filozofickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe,...

Boris Zala

Štyridsaťpäťku oslávili 9. decembra. Práve vtedy - v roku 1954 - sa narodil v Zlatých Moravciach. Postupne býval v Novej Bani, Veľkej Máni, Nových Zámkoch, až napokon zakotvil v Bratislave. Tu v r. 1979 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, kde neskôr obhájil aj vedecké tituly doktora filozofie a kandidáta vied. V r. 1981...

JOZEF KRUMPOLEC

Jozef Krumpolec sa narodil 8. decembra 1934 v Topoľčanoch. Pôvodným povolaním je robotník, vyučený frézar. Neskôr však absolvoval Strednú priemyselnú školu strojnícku a päťsemestrálny inštitút na Slovenskej vysokej škole technickej. Ako konštruktér pracoval v ZŤS Dubnica, neskôr ako pracovník technického rozvoja a koordinátor štátnych...

Kategória