Reklama
Reklama

Archív článkov

V Maďarsku ústavný súd stratil možnosť preskúmať ústavnosť zákonov týkajúcich sa rozpočtu. V Česku niektoré zákony prijali bez rozpravy, čo kladie otázku ústavnosti postupu  ich schvaľovania. Na Slovensku znevažujú predstaviteľov demokracie a vedome porušujú jej pravidlá.


Nižšie platy ako zaklínadlo

Negatívnym symbolom...

Ak sa prokurátor dopustí činu majúceho znaky priestupku, tak voči nemu začne disciplinárne konanie v rámci systému prokuratúry. Namiesto pokuty za dopravný priestupok, ktorej zaplatením by bola pre neho vec vybavená, sa tak bude jeho priestupok analyzovať a hodnotiť na pracovisku a okrem zaplatenia pokuty môže mať dôsledky aj pre jeho služobný postup.
...

Slovensko patrí ku krajinám koaličných vlád, kde spravidla žiadna politická strana nezíska nadpolovičnú väčšinu poslaneckých kresiel, a tak sú i tie najsilnejšie nútené hľadať podporu u parlamentných kolegov. Preto má čas po vyhlásení výsledkov volieb do Národnej rady SR na politickej scéne atmosféru zvláštneho napätia a očakávania, kde sú občas možné i prekvapenia. Postup...

Ľuboš Blaha píše o súčasnosti a hľadí do budúcnosti. Zároveň sa však skutočne vracia ku Karolovi Marxovi zaraďujúc sa do širokého prúdu neomarxistického myslenia. Hľadá spravodlivé usporiadanie spoločnosti a pre čitateľa nachádza u nás, žiaľ, aj v intelektuálnych kruhoch neznáme novodobé ľavicové myslenie. Mladý autor vystupuje z radu viacerými spôsobmi. Nesústreďuje sa...

O verejnej moci, politikoch a štáte nepovie nikto dobré slovo. Okrem zamestnancov štátu o nich môže každý hlásať takmer čokoľvek, bez ohľadu na pravdivosť svojich tvrdení. Nielen jednotlivca, ale i významné subjekty súkromnej, najmä hospodárskej moci chráni právo oveľa dôslednejšie ako štát. Možno je to tak dobre, ale poškodenie dobrého mena nadnárodnej korporácie je oveľa...

Kto chce počas Vianoc písať o práve a nenarušiť ich atmosféru, tomu ostane iba téma ľudských práv. Právo ako neosobný a nevyhnutne odcudzený normatívny systém nezodpovedá duchu sviatkov pokoja a mieru.

Nedávno, 10. decembra prešlo bez povšimnutia neokrúhle 61. výročie schválenia jedného zo základných dokumentov OSN, Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Jej prijatie...

„Neznalosť zákona neospravedlňuje!“ Túto zásadu pozná každý absolvent právnickej fakulty. Bude sa ňou počas svojej profesionálnej dráhy riadiť, keď bude vychádzať z nevyvrátiteľnej domnienky, že každý, komu právo ukladá povinnosť alebo priznáva subjektívne právo, o nich, vie a čo je nemenej dôležité im aj rozumie. Systémy aplikácie a zvlášť ochrany a presadzovania práva sa...

Moderné právo sa slovami ústav i medzinárodného práva hlási k ideálu rovnosti ľudí, ktorú normuje v podobe rovnoprávnosti, rovnosti v právach a v povinnostiach, či v rovnosti pred zákonom. K symbolom práva moderných čias patrí francúzska Deklarácia práv človeka a občana z roku 1789. So súčasnosťou ju spájajú nielen myšlienky a ideály, ale i platnosť, lebo je súčasťou ústavného...

 

Na Slovensku sa už dlhšiu dobu diskutuje o novelizácii ústavy. Komisia Národnej rady Slovenskej republiky poverená vypracovaním návrhu zmien a doplnkov ústavy sa skladá prevažne zo známych právnikov so značným vplyvom vo vlastných politických stranách. Výsledok ich práce bude pravdepodobne kvalitný a azda mu dokážu zabezpečiť i nevyhnutnú...

"... skutočné je normatívnej povahy, že tomu tak má byť, ako tomu je". Tieto storočné slová veľkého nemeckého štátovedca G. Jellinka pripomínajú, že pre fungovanie štátu i v celom verejnom živote má veľký význam ako sa niečo spraví prvý krát, lebo spravidla pokiaľ nie je veľmi silný dôvod pre zmenu robí sa to znovu a znovu rovnako a tak vzniká tradícia, možno najsilnejšie z...

Karl Jaspers pripomenul krátko po II. svetovej vojne, že štátny poriadok umožňuje život každého z nás. Nešlo o novy poznatok. Už starí Gréci vedeli, že človek môže žiť len v štáte. K týmto poznatkom treba síce dodať, že existovali i predštátne spoločenstvá ľudí a možno raz budú ľudia znovu žiť bez štátu, ale ešte dlho ostane táto možnosť nevedno či optimistickou alebo...

MOŽNOSTI A OBMEDZENIA VZORU

Slovensko je krajinou oneskorenej a neraz i nanútenej modernizácie. Spravidla oveľa viac civilizačných podnetov prijímalo, ako vysielalo a v tomto zmysle nebolo ani nie je centrom, ale perifériou európskej civilizácie. Oneskorená modernizácia znamená doháňanie iných, ktorí sú považovaní za nasledovaniahodné vzory. Jej prirodzenými...

Autor