Reklama
Reklama

Archív článkov

Tradične otázky medzinárodnej bezpečnosti patrili do kompetencie samostatných štátov. Od 17. storočia sa schopnosť samostatne vystupovať v medzinárodnej politike a viesť vojnu chápala ako základný atribút samostatného štátu. Ak by sme priznali Európskej únií plne túto schopnosť, prakticky pripustíme, že EÚ má podobu štátu – je to akýsi superštát. V skutočnosti takou Európa...

Novoročné obdobie je vhodné na zamyslenie sa nad budúcnosťou. A to nielen na najbližší rok, ale nad výhľadom do budúcnosti vzdialenejšej. Ako bude vyzerať Európska únia a Európa ako taká v roku 2015? Istý generálny obraz možno načrtnúť – a keďže sme pod vplyvom silvestrovskej eufórie, bude vychádzať z optimistického scenára. Vychádza z predpokladu kontinuity vývoja bez...

Rast čínskeho HDP, ktorý už od konca osemdesiatych rokov dosahuje hodnoty údajne okolo 8 – 10 % ročne, sa považuje za znak ekonomického zázraku a základ budúceho dominantného postavenia Číny vo svetovej ekonomike a politike. Budúca dominancia Číny sa už berie takmer ako samozrejmosť a vyvodzujú sa z nej ďalekosiahle závery o zmenách v celom medzinárodnom systéme. Najnovšie sa...

Udalosti v Beslane opätovne upriamili pozornosť na oblasť severného Kaukazu, kde už trinásť rokov s istými prestávkami pokračuje ozbrojený konflikt v Čečensku. Obviňovať pritom Ruskú federáciu, že nedokáže riešiť čečenský problém, nie je korektné. S analogickou situáciou v Severnom Írsku, na Korzike a v Baskicku si nedokázali poradiť ani omnoho zrelšie demokracie – Spojené...

Japonci - tento veľký ázijský národ - sa v 17. storočí uchýlili do izolácie. Nemožno povedať, že by v krajine nebol prítomný istý vnútorný ekonomický, kultúrny a technický rozvoj (stimulovaný aj kontaktmi s Holanďanmi, ktorí ako jediní obyvatelia Západu mohli krajinu oficiálne navštevovať), no Japonci v polovičke 19. storočia zdanlivo beznádejne zaostali za priemyselnými...

Vojna (a dokonca i hrozba silou) sa po roku 1945 prestala v medzinárodnom práve, s výnimkou špecifických prípadov, považovať za prípustný prostriedok medzinárodnej politiky. Bol to dôsledok vzostupu humanistického idealizmu a zážitku z dvoch svetových vojen. K vojnám medzi rozhodujúcimi účastníkmi systému skutočne nedochádzalo. Všetky mali buď charakter poriadkových...

Andrej Školkay - jeden z nádejných slovenských intelektuálov - vo svojej reakcii na môj článok v Slove 6/2004 sa dopustil niekoľkých nepresností. Ak som spomínal to, že centrá technologického rozvoja sa presunuli do USA a Japonska, mal som na mysli, tak ako vyplýva z kontextu, roky 1920-1970, nie súčasnosť, keď sme skutočne v 80- 90tych rokoch pozorovali nárast technologicky...

Slovensko sa o krátky čas stane formálnym členom Európskej únie. Je to možno vhodný okamih pozrieť sa na príčiny zrodu myšlienky európskeho zjednotenia a iné možné riešenia pre európsky kontinent a jeho krajiny. Európa nastúpila ako prvá na cestu modernity, a tak sa mohla v 19. storočí stať centrom sveta. V 20. storočí si však prvky modernity, ktoré zabezpečovali Európe...

Zahraničnopolitická agenda nadobúda pre Európsku úniu čoraz väčší význam. Je to jednoznačný dôsledok toho, že toto spoločenstvo stratilo čisto ekonomickú dimenziu a v mnohých aspektoch získava črty veľkej, celokontinentálnej federácie. So zahraničnopolitickou agendou úzko súvisí aj problematika vojenská a bezpečnostná. Môže to znieť kruto a nemoderne, ale postavenie každého...

Ruské voľby patria medzi najvýznamnejšie udalosti, ktoré sa odohrali v poslednom mesiaci roku 2003. Sú svojím spôsobom aj varovaním pre Slovensko, predovšetkým preto, že mentalitou obyvateľstva a zložením politickej scény sa zo všetkých stredoeurópskych krajín asi najväčšmi približuje Rusku. V oboch krajinách je stredná vrstva veľmi ohrozená a v oboch dominujú na politickej...