Reklama
Reklama

Archív článkov

Privatizácia Slovenských elektrární trvá takmer večnosť. Jej obrysy sa objavili v rokoch 2000 a 2001. Až tento rok nadobudli jasné kontúry. O podnik sa uchádzali ČEZ a ruský podnik RAO JES. Obaja neuspeli preto, lebo sa sústredili na vzájomný zápas a zabudli na cenovú indikáciu, ktorú kedysi dávno koncom roku 2003 spomenul PricewaterhauseCoopers. Poradca raz uviedol 50 mld. Sk...

Súčasná ekonomická veda, najmä v jej neoklasickom a neoliberálnom kontexte, sa opiera o koncepciu rovnováhy ekonosféry. Analýza a skúsenosti z reálneho sveta ukazujú, že svet, v ktorom žijeme, a v ňom i ekonomika sa nevyznačujú primárnou tendenciou udržiavať rovnováhu (ekvilibrium), ale, práve naopak, vo vývojovom procese prejavujú sústavnú tendenciu vzďaľovať sa a prekonávať...

Zatiaľ čo v prírodných vedách a filozofii došlo v 20. storočí k prehodnoteniu príčinnosti, v ekonómii je chápanie kauzality nemenné. Hoci o príčinnosť medzi ekonomickými veličinami sa vedú spory, niet pochybností, že ekonómia vie príčinnosť určiť. Bližšie preskúmanie logiky ekonomickej analýzy pritom ukazuje, že v ekonómii nie je príčina ani len teoreticky určiteľná, pričom...

Podľa medzinárodných ekonomických denníkov majú Pakistanci veľa dôvodov na dobrú náladu. Napriek tomu, že ich kriketové družstvo prehralo s Indiou. Na základe konvenčných ekonomických ukazovateľov je dôvod na radosť. Hospodárstvo po vyše desaťročnom období úpadku stúpa, najmä vo výrobnom sektore. V posledných rokoch sa podstatne zvýšili exporty a na účtoch rastú nadbytky....

Ako konštatuje známy pravicovo orientovaný český environmentalista a environmentálny diplomat profesor Bedřich Moldan, niektoré predpoklady úspešného fungovania mechanizmov trhu sú zároveň aj predpokladom účinnej ochrany životného prostredia, ako napríklad jasné vymedzenie vlastníckych práv a povinností. Ten istý autor však pokračuje ďalej a tvrdí, že v iných prípadoch trh v...