Reklama
Reklama

Archív článkov

Pri víne predstavuje zvýšenie spotrebnej dane, a to oproti už raz zrušenej sadzbe, 500 percent! Aj laikovi je jasné, že ide o šokový zásah, ktorý naše podkapitalizované vinárstvo nemôže prežiť. Tvrdí to JUDr. Igor Mencel zo Zväzu vinohradníkov Slovenska.

Ivan Mikloš totiž navrhuje, aby na tzv. tiché vína bola na Slovensku uvalená spotrebná daň vo výške...

Popri tzv. rovnej dani navrhuje minister financií Ivan Mikloš aj jednotnú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 percent. Považuje ju za najlepší nástroj odbúrania daňových únikov, spôsobených rozdielnymi sadzbami. Iba jedna krajina Európskej únie (Portugalsko) má jednotnú sadzbu DPH, pre ostatné štáty nie je viacero sadzieb problémom. Možno sa tam stačí popýtať, ako...

Analýza izraelskej pravice: konanie a protikonanie Izraelská pravica tento vzorec však nikdy neakceptovala. Bola nekompromisná, pretože vychádzala z nekompromisnosti druhej strany. Kľúčovým bodom výmeny názorov nebol v jej očiach rok 1967, dátum šesťdňovej vojny a začiatok obsadenia území, ale rok 1948 – založenie štátu. Alebo ešte jasnejšie – samotná židovská existencia. Keď...

Kým Theodore Roosevelt charakterizoval svoju politiku ako používanie „veľkej palice“, jeho menovec Franklin Delano Roosevelt realizoval nielen inú vnútornú politiku Nového údelu, ktorú možno charakterizovať ako súbor ekonomických a politických reforiem, ale aj inú zahraničnú politiku, ktorá bola založená na inom chápaní úlohy USA vo svetovej politike.

...

Jules Verne nebol prvým spisovateľom, ktorý popísal cestu pozemšťanov smerom na Mesiac. Niektorí publicisti mu vyčítali, že už súčasník d´Artangnana Cyrano z Bergeracu napísal, že na cestu na náš súputník sa použije raketový pohon, no Verne nechal na Mesiac vystreliť len veľký náboj z dela.

Slávny autor uhádol však iné veci, ktoré sa potom udiali. Jednak...

Pri viacerých dedinách v okolí mesta Poprad sa nachádzajú osady obývané výlučne rómskym obyvateľstvom. Niektoré z nich boli prestavané, o iných sa hovorí, že by sa prestavať mali. Vo väčšine ľudia naďalej žijú bez základných životných potrieb.

Keď sa vyberiete do západnej časti obce Švábovce a prejdete okolo Švábovských baní, na konci prašnej cesty, asi...

Jeden z vodcov pravicových extrémistov na Slovensku Igor M. z Košíc je konečne za mrežami! Tento 25-ročný Košičan založil slovenskú pobočku medzinárodného hnutia Blood and Honour (Krv a česť) a stal sa hlavnou osobou tejto organizácie na východnom Slovensku. Polícia o jeho aktivitách vedela a tri roky ho sledovala. V pozornosti ho mala aj Slovenská informačná služba....

Doplatia znova všetci občania na homofóbiu niektorých ústavných činiteľov? Je možné, že áno. Na Slovensku, ktoré sa tak ťažko vyrovnáva s inakosťou každého druhu, už po druhýkrát hrozí, že tzv. antidiskriminačný zákon upadne do zabudnutia. A ako inak, najväčší záujem na tom má Kresťanskodemokratické hnutie. Máme ešte v živej pamäti, ako v júni minulého roku Vladimír Palko v...

Ži a nechaj žiť odmieta obvinenie PEN

Občianske združenie Ži a nechaj žiť odmieta obvinenie Slovenského centra medzinárodnej organizácie bojujúcej za slobodu slova a prejavu PEN International, že svojou mediálnou kampaňou proti rasizmu dezinformuje verejnosť. Toto tvrdenie považuje za účelové a paradoxné. Podľa Ladislava Ďurkoviča koordinátora združenia...

Nenávisť voči ľuďom inej farby pleti sa prejavuje už aj v škole medzi spolužiakmi. Jedným z takýchto príkladov je aj prípad zo Špeciálnej základnej školy na ul. L. Stárka v Trenčíne. Žiak P. N. z Nemšovej napádal svojho spolužiaka R. R. z detského domova Adamovské Kochanovce slovne aj fyzicky len preto, že je Róm. Cez prestávky ho v triede alebo v areáli školy bil po celom...

Sawkat A. Choudhury aktivista ľudskoprávnej organizácie

Aké sú tvoje skúsenosti s prejavmi netolerancie a rasizmu? - Keď som sa ako študent pohyboval medzi vysokoškolákmi a svojimi známymi, veľmi zriedkavo som sa stretol s takýmito prejavmi. To však neznamená, že sa mi počas obdobia, čo žijem na Slovensku, niečo také nestalo. Dvakrát ma napadla skupina...

Slovensko má ešte stále problémy s rešpektovaním a dodržiavaním základných ľudských práv. Možno tento fakt súvisí aj s tým, že Slovenské národné stredisko pre ľudské práva napriek niekoľkoročnej činnosti, nemá nijaké výrazné pozitívne výsledky. Už od roku 1999 sa predstavitelia viac ako päťdesiatich mimovládnych organizácií pôsobiacich v SR opakovane usilujú upozorňujú...

> Vážená iniciatíva Ľudia proti rasizmu,

pracujem v mimovládnych organizáciách, ktoré sa zaoberajú rómskou problematikou a aj ja sama som Rómka. K problému neonacistov len toľko, že v lete 1994 boli u nás v Prešove na dennom poriadku fašistické pochody, útoky na rómske štvrte, bitie našich detí. Sama som videla, ako malý skín vyhodil z autobusu ešte...

Odbúrať predsudky voči menšinám a oboznámiť sa lepšie s aktivitami neonacistov či zverstvami fašizmu sa môžete aj prostredníctvom hraných či dokumentárnych filmov. Požičať si ich môžete vo videopožičovni alebo nahrať na video z televízie. Takéto filmy by si mali pozrieť najmä vaši spolužiaci, ktorých ovplyvňujú myšlienky skinheadského hnuta alebo inklinujú k rasizmu, fašizmu,...

Na Slovensku pôsobí viacero občianskych združení, v ktorých sa zoskupujú bývalí členovia extrémnej pravice a usilujú sa pod rúškom občianskych aktivít naďalej šíriť ideológiu nenávisti a perspektívne sa dostať do politiky.

Nové Slobodné Slovensko (NSS)

Je bezpochyby v súčasnosti najaktívnejšie extrémne nacionalistické občianske...

Donna Gomien

Krátky sprievodca európskym dohovorom o ľudských právach

Táto brožúra sa zaoberá mnohými otázkami a problémami, ktoré súvisia s ľudskými právami, s ktorými sa stretli členské štáty Rady Európy. Poskytuje stručný prehľad rozhodovacej praxe týkajúcej sa dohovoru, postupov Európskej komisie a Európskeho súdu pri...

ŠAVOUT

Sviatok týždňov nasleduje sedem týždňov po Pesachu (6. a 7. deň mesiaca sivan). Druhý deň Pesachu a prvý deň Šavuot sú tie isté dni v týždni. Šavuot patrí medzi tri pútnické sviatky. Všetky majú väzby k poľnohospodárskemu cyklu. Sukot je sviatok vďaky za ovocie, Pesach súvisí s úrodou jačmeňa - prvej obilniny a Šavuot sa viaže na žatvu pšenice. Na...

Museion Prvé lesbické združenie

Toto združenie pracuje s lesbickými ženami a pomáha im vytvárať pocit dôvery a odbúravať nedôveru voči väčšinovej spoločnosti. Organizuje pre ne oddychové a vzdelávacie stretnutia, aby vytvorilo medzi nimi vzťahy, psychicky ich podporilo a naučilo ich vzájomnej komunikácii ako aj voči ostatnej spoločnosti. Členky...